SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA

   Permis de spargere
   Amenajari, reparatii, interventii spatii verzi si locuri de joaca
   Autorizare deratizare/dezinfectie
   Ocuparea domeniului public cu diferite materiale
   Avizare adeverinte pentru înstrainare apartament
   Autorizatie taxi - operatori transport
   Autorizatie taxi - independenti
   Certificat înmnatriculare vehicule care circula ocazional
   Aprobare taieri arbori
   Aprobare taieri corectie arbori
   Adeverinta pentru obtinerea licentei de transport
   Reclamatii, sesizari, cereri, contestatii tehnice
   Adeverinta - accept bransare la retea de gaze naturale

Permis de spargere
Acte necesare:
1. cerere
2. copie autorizatie de constructie
3. 2 planuri de situatie
4. contract de refacere încheiat cu persoanafizica/juridica în domeniu sau angajament din partea titularului cererii (daca este cazul)
5. dovada platii taxei speciale

Amenajari, reparatii, interventii spatii verzi si locuri de joaca
Acte necesare:
1. solicitare în scris persoana fizica sau juridica cu tabel nominal (asociatii de locatari/proprietari) - solicitanti
2. schita si miniproiect cu propuneri

Ocuparea domeniului public cu diferite materiale
Acte necesare:
1. Solicitare în scris care va cuprinde: suprafata ocupata în mp, perioada de depozitare (durata)
2. Achitare taxa pentru ocuparea domeniului public

Avizare adeverinte pentru înstrainare apartament
Acte necesare:
1. Cerere si adeverinta tip de la camera 19
2. Extrasul din ultima lista de plata a cotelor de distributie la cheltuielile asociatiei de proprietari (semnat si parafat)
3. Copia chitantei de plata pe ultima luna
4. Copie dupa extrasul de carte funciara a proprietatii de înstrainat (nu mai vechi de 30 zile)

Autorizatie taxi - operatori transport
Acte necesare:
1. Cererea solicitantului
2. Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului al operatorului de transport ca agent economic, persoana juridica
3. Codul fiscal al agentului economic
4. Declaratie notariala din care sa reiasa cota de participare a operatorului de transport si membrilor familiei în alte firme de transport de persoane în regim de taxi
5. Licenta de transport pentru localitatea de sediu sau exemplarul de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Române unde operatorul are sediul
6. Licentele de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare
7. Contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati în localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii
8. Atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi. Operatorul de transport taxi trebuie sa faca dovada ca are ca angajati proprii cel putin atâtia conducatori auto câte licente de executie pe vehicul detine pentru localitatea respectiva
9. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
10. Dovada detinerii legale a autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr. 38 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul Ministrului administratiei publice nr. 257/2003
11. Dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiei taxi, va prezenta copie dupa contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi
12. Recomandare din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta
13. Contract de asistenta tehnica cu un service autorizat
14. Certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor prevazute de lege, catre bugetul local Plata impozitelor si taxelor catre bugetul local se va verifica de catre Directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului

Autorizatie taxi - independenti
Acte necesare:
1. Cererea solicitantului
2. Autorizatie eliberata pentru executarea unor activitati economice, conform Legii nr. 507/2002
3. Licenta de taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Române din judetul de domiciliu sau resedinta
4. Licenta pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Române
5. Atestatul de pregatire profesionala valabil
6. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului si cartea de identitate a vehiculului
7. Dovada vechimii în activitatea de taximetrie (extras de rol emis de Administratia Financiara)
8. Dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie dupa contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi
9. Recomandare din partea Camerei Taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta
10. Contract de asistenta tehnica cu un service autorizat

Certificat înmnatriculare vehicule care circula ocazional
Acte necesare:
1. cerere solicitant
2. Actul de identitate al solicitantului, în original si copie, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrul Comertului, în original si copie, în cazul persoanelor juridice
3. Actul de proprietatate al vehiculului în original si copie
4. Dovada efectuarii inspectiei tehnice conform legii
5. Dovada de plata a contravalorii certificatului de înregistrare, precum si a placutelor cu numarul de înregistrare
6. Dovada achitarii taxelor catre bugetul local

Adeverinta pentru obtinerea licentei de transport
Acte necesare:
1. Cerere tip
2. Anexa: Lista cu vehiculele - 2 ex.
3. Statutul societatii, certificat înmatriculare, sentinta civila
4. Plan de situatie
5. Extras CF original si la zi (30 zile)
6. Contract vinzare-cumparare autentificat (pt. cumparare recenta)
7. Acord/contract inchiriere autentificat cu proprietarul spatiului
8. Acord autentificat al colocatarilor (pt. parcare in curte comuna)

Adeverinta - accept bransare la retea de gaze naturale
Acte necesare:
1. Cerere
2. Tabel anexat
2. tabel nominal si numar apartament anexat (în cazul asociatiilor de proprietari)
3. Copie extras CF colectiv, nu mai vechi de 30 zile
3. Copie extras CF colectiv sau individual, nu mai vechi de 30 zile
4. Plan de încadrare în zona sau plan de situatie (scara 1:500)
5. Copie chitanta sau ordin de plata achitare contributie la retea
6. Adeverinta de la Directia Patrimoniu pentru apartamentul (spatiul) aflat în proprietatea primariei
7. Copie dupa calculatie debit necesar de gaze naturale întocmita de proiectant autorizat (pentru persoane juridice)

BIROUL DE URBANISM

1.Constructii noi,anexe,extinderi orice domeniu - Autoriz. constr.
Acte necesare:
1. 1 cerere tip + 3 formulare + anexa cf.model anexa la M.O 228/91
2. DT P.Des. - plan de situatie
3. DT P.Des. - plan.orizont.,sectiuni,fatade,plan fund.,plan sarp.
4. DT P.Des. - documentatia de rezistenta (la constr. P+2E)
5. DT P.Scrisa - memoriu justificativ
6. DT P.Scrisa - deviz cu valoarea constructiei
7. Extras CF colectiv si individual, la zi
8. Acceptul legalizat al proprietarilor (daca sint mai multi)
9. Aviz ISIC (supraetajari, modif. inter. si exter., balcoane)
10. Aviz mediu (constructii cu profil poluant - productie)
11. Copia certificatului de urbanism
12. Aviz pompieri
13. Aviz Ministerul Cultelor
14. Aviz comisie circulatie (statii benzina,atel. service,spalatorii)

2. Autorizatie de desfiintare - Certificat de urbanism
Acte necesare:
1. Cerere tip conform model (F1) cu elemente de identificare - ale imobilului - ale solicitantului - scopul solicitarii
2. Plan de incadrare in zona sc 1:5000
3. Plan de situatie sc.1:500
4. Documentul de plata pentru eliberare CU (copie)

3.Autorizatie de desfiintare - Autorizatie de desfiintare
Acte necesare:
1. 1 cerere + 3 formulare tip
2. Extras CF original si la zi
3. Fotografii ale imobilului in cauza
4. Documentatie tehnica conform Ord. MLPAT 91/91 - 2 ex.
5. Adeverinta de la organul financiar: valoarea de inreg. a constr.

4. Adeverinta radiere constructii
Acte necesare:
1. Cerere
2. Copie autorizatie desfiintare constructii
3. Plan incadrare in zona
4. Plan de situatie
5. Plan parcelar
6. Extras carte funciara original (30 zile)

5.Adeverinta de existenta a constructiei - case
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan incadrare in zona
3. Plan de situatie
4. Plan parcelar
5. Extras CF original (30 zile)
6. Copie Autorizatie construire

6. Adeverinta de existenta a constructiei - blocuri
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan incadrare in zona
3. Plan de situatie
4. Plan parcelar
5. Extras CF original (30 zile)
6. Copie Autorizatie construire
7. Dovada ca solicitantul a fost beneficiarul constructiei

7.Adeverinta de existenta a constructiei - intreprinderi
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan incadrare in zona
3. Plan de situatie
4. Plan parcelar
5. Extras CF original (30 zile)
6. Copie Autorizatie construire
7. Dovada ca solicitantul a fost beneficiarul constructiei
8. Certificat de inmatriculare
9. Protocol de impartire

8.Construire balcoane parter blocuri - Autorizatie de construire
Acte necesare:
1. 1 cerere tip + 3 formulare
2. Extras CF original si la zi (valabil 3 luni)
3. Copia certificatului de urbanism
4. Proiect : detalii de parapet curent si propus
5. Aviz gospodarie subterana SCGCL
6. Aviz gospodarie subterana Posta
7. Aviz gospodarie subterana RENEL
8. Aviz gospodarie subterana Gaze
9. Aviz gospodarie subterana Termoficare
10. Aviz inspectia in constructii

9.Adeverinta acordare nomenclator stradal si adresa
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan incadrare in zona
3. Plan parcelar cu indicarea nr. postale existente
4. Extras CF

10.Adeverinta schimbare nomenclator stradal si adresa
Acte necesare:
1. Cerere
2. Extras CF pe anul în curs
3. Copie buletin (daca este înscrisa adresa corecta)
4. Adeverinta de la administratorul blocului (daca este cazul)

11.Adeverinta existenta constructii - persoana fizica edificate inainte de 31.12.1989
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan parcelar cu constructia pozata pe el întocmit de un proiectant autorizat de OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU
3. Plan de încadrare în zona sc.1:5000 eliberat de P.M.S.
4. Plan de situatie sc.1:500 eliberat de PMS
5. Relevee pe nivele de constructie
6. Extras C.F. original (valabil 30 zile)
7. Adeverinta de la Administratia Financiara din care sa rezulte data de la care se plateste impozitul pe constructia respectiva
8. Declaratia notariala de la 2 vecini în care sa se specifice anul constructiei
9. Declaratia notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca petentul este proprietarul costructiei

12.Adeverinta existenta constructii - persoana juridica edificate inainte de 31.12.1989
Acte necesare:
1. Cerere cu specificarea adresei exacte a imobilului
2. Plan de încadrare în zona; plan de situatie; plan parcelar întocmit de un proiectant autorizat O.N.C.C.G.
3. Relevee pe nivele a constructiei
4. Extras C.F. actual (original, valabil 30 zile)
5. Adeverinta de la Administratia Financiara din care sa rezulte data de la care se plateste impozitul pe constructia respectiva
6. Fisa mijlocului fix cu numar de inventar si alte acte doveditoare din care sa rezulte ca societatea a realizat din fonduri proprii constructia (devize, procese verbale de receptie, deschidere de finantare, etc.)

13.Adeverinta de inexistenta constructii - persoana fizica/juridica cu autorizatie de desfiintare
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan parcelar întocmit de un proiectant autorizat de Oficiul National de Cadastru
3. Plan de situatie si de încadrare în zona
4. Extras C.F. original (valabil 30 zile)
5. Copie XEROX dupa Autorizatie de desfintare si plansele aferente vizate spre neschimbare (plansa cu amplasarea constructiei si fatade

14. Proces verbal vecinatati si aviz urbanism pt. HG 834/91
Acte necesare:
1. Cerere
2. Act de infiintare unitate
3. Documentatie tehnica intocmita cf. metodologiei HG 834/91
4. Extras carte funciara
5. Procese verbale semnate de restul vecinilor
6. Acordul proprietarilor detinatori de terenuri pe incinta verif.

15. Garaje pe domeniul public (licitatie) - Aviz de principiu
Acte necesare:
1. Cerere
2. Extras C.F. pe terenul pe care urmeaza a se amplasa garajul (garajele)
3. Plan de incadrare in zona sc.1:5000 - Plan de situatie cu proprunerea amplasarii garajelor sc.1:500 - Aviz unic (avize gospodarie subterana) 6 - Dovada eliberata de Directia patrimoniu din cadrul P.M.S. care sa ateste ca terenul pe care se vor amplasa garajele nu este revendicat (Legea10/2001) 7 - Dovada eliberata de Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul P.M.S. care sa ateste ca terenul pe care se vor amplasa garajele nu este revendicat (legea 18/1991)

16.Garaje pe domeniul public la licitatie - Autorizatie de constr.
Acte necesare:
1. 1 cerere + 3 formulare tip
2. Documentatie intocmita de proiectant autorizat - 2 ex.
3. Contract inchiriere teren
4. Extras CF original si la zi
5. Copie taloane autoturisme cu mutatia la zi
6. Aviz SCGCL -origin, cu indic.graf. retele in p.sit.
7. Aviz gosp. subt. Posta -origin, cu indic.graf. retele in pl.sit.
8. Aviz gosp. subt. Gaze -origin, cu indic.graf. retele in pl.sit.
9. Aviz gosp. subt. Termoficare-origin,cu indic.graf.retele in pl.s.
10. Aviz Salubritate - origin, cu indic.graf.retele in pl.sit.
11. Copie certificat de urbanism
12. Documentatie de dezmembrare

17.Garaje neconstr. cu cerere inainte de L 50/91 - Autoriz. constr.
Acte necesare:
1. 1 cerere + 3 formulare
2. Extras CF original si la zi
3. Documentatie intocmita de un proiectant autorizat - 2 ex.
4. Documentatie dezmembrare
5. Copii taloane autoturisme cu mutatia la zi
6. Aviz gospodarie subterana SCGCL -indic. graf. retele in pl.sit.
7. Aviz gospodarie subterana Posta -indic. graf. retele in pl.sit.
8. Aviz gospodarie subterana RENEL -indic. graf. retele in pl.sit.
9. Aviz gospodarie subterana Gaze -indic. graf. retele in pl.sit.
10. Aviz gospodarie subterana SCGCL-indic.graf.retele in pl.sit
11. Aviz Salubritate - indicarea grafica a retelelor in plan situatie
12. Copia certificatului de urbanism

18.Declaratie de functionare în vederea emiterii certificatului de urbanism
Acte necesare:
1. Cerere - cu programul de lucru solicitat
2. Certificat de inmatriculare
3. Cod fiscal
4. Statut
5. Sentinta judecatoreasca
6. Aviz pompieri
7. Autorizatia Sanitara
8. Autorizatia Sanitar-veterinara
9. Act de spatiu
10. Mentiune punct de lucru la ORC

19. Chioscuri pe domeniul privat - Certificat de urbanism
Acte necesare:
1. 1 cerere + 3 formulare tip
2. Extras CF pe teren( valabil 30 de zile) - copie xerox
3. Document.intocmita de proiect.aut.-1 ex.(Plan sit. cu cote refer)

20. Chioscuri pe domeniul privat - Autorizatie de construire
Acte necesare:
1. 1 cerere + 3 formulare tip
2. Copia certificatului de urbanism
3. Extras CF original si la zi (valabil 30 de zile)
4. Documentatie intocmita de proiectant autorizat - 2 ex.
5. Acte firma
6. Contracte de inchiriere sau acord proprietar legalizat
7. Avize impuse in certificatul de urbanism

21. Autorizatie comert stradal (terase)
Acte necesare:
1. Cod Unic de Înregistrare - copie xerox
2. Plan de situatie, scara 1:500
3. Schita amplasamentului, în cote
4. Cerere tip
5. Proiect întocmit de un proiectant autorizat (pt. terase)

22.Actiuni promotionale
Acte necesare:
1. Certificat de înmatriculare (AUT. 300/2004)
2. Certificat de înregistrare fiscala (B:I: Pt. pers. aut. în baza 300/2004)
3. Contract cu primaria pentru salubrizarea zonei. (dupa caz)
4. Aviz I.P.M. (Inspectoratul de Protectie a Mediului)
5. Aviz Pompieri
6. Plan de situatie, eliberat de Primarie
7. Contract Electrica  (daca bannerul este montat pe stalp) -
8. Acord proprietari (in cazul montarii pe cladiri)
9. Schita (pt.bannere,panouri publicitare,Totemuri, MASH-uri cu dimensiuni si continutul mesajului)

23. Comert stradal (in fata unitatii) terase sezoniere
Acte necesare:
1. 1 cerere tip (ce se comercializeaza si suprafata)
2. 1 formular tipizat
3. Acte firma
4. Fotografie cu mobilierul
5. Schita amplasament cu cote, distante

24. Comert ambulant
Acte necesare:
1. 1 cerere tip (ce se comercializeaza si suprafata)
2. 1 formular tipizat
3. Acte firma
4. Fotografie mobilier sau proiect
5. Schita amplasament cu cote, distante

25. Rulote pe teren privat
Acte necesare:
1. 1 cerere tip (ce se comercializeaza si suprafata)
2. 1 formular tipizat
3. Acte firma
4. Extras CF original si la zi
5. Fotografie cu mobilierul
6. Contract inchiriere
7. Schita amplasament cu cote, distante

26. Firme, reclame, panouri publicitare amplasate direct pe domeniul privat - C.U.
Acte necesare:
1. Cerere conform forumular (F1) cu elemente de identificare - ale solicitantului - ale imobilului - scopul solicitarii
2. Plan de incadrare in zona sc:1:5000
3. Plan de situatie sc.1:500
4. Document de plata pentru eliberarea CU (copie)
5. Copii acte firma
6. Copie contract de închiriere (daca este cazu)

27. Reclame,firme - Autorizatie de construire
Acte necesare:
1. 1 cerere tip + 3 formulare tip
2. Statutul societatii - copie
3. Certificat de inmatriculare la Registrul comert. - copie xerox
4. Extras CF original si la zi/acte dovedit.ale spatiului
5. Documentatie   asp. panou reclame/firma - 2 ex,p.aut
6. Copia certificatului de urbanism
7. Contract inchiriere pe dom.public sau imobil admin. SDU

28. Acord servitute de trecere
Acte necesare:
1. Cerere
2. Extrase carti funciare originale (30 zile)
3. Plan incadrare in zona
4. Plan parcelar cu situatia existenta
5. Plan parcelar cu situatia propusa
6. Memoriu justificativ
7. Acord coproprietari

29. Adeverinta unificare parcele
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan incadrare in zona
3. Plan parcelar existent
4. Plan parcelar cu propunere unificare
5. Extrase carti funciare originale (30 zile)
6. Acord coproprietari

30. Acord dezmembrare teren
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan incadrare in zona
3. Plan de situatie parcelar existent
4. Plan de situatie parcelar cu propunere
5. Extras carte funciara original (30 zile)
6. Acord coproprietari

31. Acord dezmembrare cu iesire din indiviziune
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan incadrare in zona
3. Plan de situatie parcelar existent
4. Plan de situatie parcelar propus
5. Extras carte funciara original (30 zile)
6. Acord coproprietari

32. Autorizatie amplasare banner
Acte necesare:
1. Cod Unic de Înregistrare - copie xerox
2. Plan de situatie, scara 1:500
3. Schita banner-ului, cu cote si enunt
4. Accordul CONEL-ului, unde este cazul
5. Acordul proprietarului imobilului, unde este cazul

33. Solicitare atribuire teren
Acte necesare:
1. Cerere
2. Documentatie (piese scrise si desenate)
3. Extras CF original (30 zile)
4. Copie certificat urbanism

34. Adeverinta teren intravilan
Acte necesare:
1. Cerere
2. Extras CF original (valabil 30 zile)
3. Plan parcelar

35. Luare in evidenta dezmembrare
Acte necesare:
1. Cerere
2. Plan de dezmembrare
3. Extras CF - copie

36.Adeverinta schimbare destinatie spatiu
Acte necesare:
1. Cerere tip
2. Extras C.F. individual, original (valabil 30 de zile) cu cladirile intabulate) - în cazul Asociatiilor de proprietari (locatari) se cere si extras C.F. colectiv, original (valabil 30 de zile)
3. Accept notarial coproprietari (în special vecini direct afectati: stânga - dreapta - deasupra - dedesubt) - în cazul Asociatiilor de proprietari este suficient Proces verbal de sedinta
4. Acte firma sau Autorizatie persoana fizica (copie XEROX)
5. Copie XEROX - Certificat urbanism
6. Plan de situatie (sc. 1:500) si plan încadrare în zona (sc. 1:5000) (copii XEROX) eliberate de Primaria Municipiului Timisoara
7. Relevee (sect. orizontale) spatii pentru care se cere schimbarea de destinatie
8. Plan parcelar (întocmit de pers. autoriz. de ONCGC) (cu exceptia blocurilor)

37. Solicitare Aviz Comisia de Urbanism
Acte necesare:
1. PLAN URBANISTIC DE DETALIU 1- Cerere intocmita de beneficiar 2- Extrase CF la zi si originale 3- Certificat de Urbanism 4- Documentatie si avize conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al M.L.P.A.T. 5. Avize conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL 1- Cerere intocmita de beneficiar 2- Extrase CF la zi si originale 3- Certificat de Urbanism 4- Documentatie si avize conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T. 5. Avize conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism
Continutul cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor (POE)
Acte necesare:
1. Piese Scrise: a) Lista si semnaturile proiectantilor b) Memoriu
2. Piese Desenate: a) Plan General
Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfintare (PAD)
Acte necesare:
1. Piese scrise : a) Lista si semnaturile proiectantilor b) Memoriu : date generale, fise tehnice
2. Piese desenate : a) Plan de situatie  (1:5000) b) Planul privind constructiile subterane (aviz unic eliberat PMS c) Releveul constructiilor care urmeaza a fi desfintate

38. Acord dezmembrare teren proprietate privata
Acte necesare:
1. Cerere
2. Extras C.F. (valabil 60 zile)
3. Planuri de dezmembrare

39. Acord dezmembrare teren de stat
Acte necesare:
1. Cerere
2. Extras C.F. (valabil 60 zile)
3. Planuri de dezmembrare

40.Solicitare concesionare teren
Acte necesare:
1. Cerere cu motivul solicitarii


COMPARTIMENTUL AGRICOL
(acte emise )

   Solicitare afisare oferta de vanzare teren agricol
   Eliberare adeverinta
   Solicitare teren agricol in folosinta
   Eliberare certificat de Producator Agricol
   Eliberare bilet de adeverire a proprietatii animalelor
   Eliberare adeverinta teren, animale, etc. inscrise in Reg. agr.
   Eliberare adeverinta pt. Notariat (terenul face sau nu ob.L18/91)
   Solicitare teren agricol in baza L42/90
   Diverse cereri cu privire la Legea Fondului Funciar (L18/91)
   Solicitare înscriere în registrul agricol cu terenul dobândit
   Înregistrare contracte de arendare
   Solicitare teren agricol in baza Legii 44/1994
   Subventii pentru agricultura
   Diverse