Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Salonta, aprobat prin Hotarârea nr.20/2005, republicat

Consiliul local ala municipiului Salonta este autoritatea deliberativa care gestioneaza problemele de interes local, desfasurând activitatea în baza Legii 215/2001 republicate a administratiei publice locale. Este format din 17 consilieri care îsi desfasoara activitatea în Comisii de specialitate.    

UDMR                            PSD                               PNL

Illyés Lajos                     Boit Nicolae-Ioan             Buz Ramona-Angela
Kiss Erno                        Vesa Ioan                       Sala Razvan-Sergiu
Szabó Sándor                  Toma Cristian Radu
Cseke Sándor
Gáll Éva
Nagy Árpád-Ferenc
Szász Dénes-Albert
Szijjártó Szilárd
Balogh Péter
Dr. Tolnai Angela
Gyulai Sándor-Attila

Atributiile principale al consilierilor:

 1. avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;
 2. aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
 3. administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
 4. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
 5. infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
 6. hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
 7. analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
 8. stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
 9. aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;
 10. contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
 11. actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legii;
 12. asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii