Primarul, viceprimarul, secretarul municipiului, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria, care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

PRIMARUL:

D-l Török László

Are în directa subordonare birourile:

SERVICIUL URBANISM ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

SERVICIUL ECONOMIC

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL DE PROTECTIE CIVILA

COMPARTIMENTUL DE PROGRAME – DEZVOLTARE INFORMATICA

Principalele atributii:

asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;

prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

exercita functia de ordonator principal de credite;

verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

 

VICEPRIMARUL:

D-l Horváth János

Are în directa subordonare :

BIROUL DE GOSPODARIRE COMUNALA

 

SECRETARUL:

D-na Ivanciuc Patricia 

 

Are în directa subordonare:

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

SERVICIUL DE EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

COMPARTIMENTUL DE RELATII CU PUBLICUL

COMPARTIMENTUL JURIDIC

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE PUBLICA SI ARHIVA

COMPARTIMENTUL EVIDENTA REGISTRU AGRICOL