JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 26.01.2017 ora 13,00 la sediul Primăriei Salonta, sala nr. 9, cu ocazia ședinței ordinare a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr. 23/20.01.2017. Sunt prezenți 17 consilieri. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-na secretar Ivanciuc Patricia, mai participă șefii de birouri și reprezentantul din partea Bibliotecii municipale.

            D-l Primar deschide ședința ordinară a CLMS.

D-na Președinte Kiss – supune la vot ordinea de zi, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 1/2017.

D-na Președinte Kiss – supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare CLMS din data de 23.12.2016 și 28.12.2016 al CLMS adoptă Hotărârea nr. 2/2017

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

1.     Raport de activitate nr. 105/09.01.2017 – Biblioteca Municipală Teodor Neș

D-l Primar: este prezentă doamna Rugină din partea Bibliotecii, dacă cineva solicită lămuriri în legătură cu raportul înaintat. Pe această cale dores să-i mulțumesc pentru activitatea depusă, doamna ne-a ajutat mult la traduceri

Nu sunt Discuții

2.     Raport de activitate nr. 299/19.01.2017 – Casa de cultură Zilahy Lajos

D-na Secretar: am invitat-o pe doamna Laza, dar își cere scuze că un s-a putut prezenta la ședință, un putea lipsi de la noul loc de muncă, dar pe această cale îi mulțumim pentru activitatea depusă pentru comunitatea noastră. Vă informez că până la ocuparea definitivă a funcției vacante de Director al Casei de Cultură am numit cu Dispoziție pe termen de 6 luni pe domnul Kovacs Istvan.

Nu sunt Discuții

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 11415/24.11.2016 pentru aprobarea taxelor pentru închirierea / concesionarea domeniului public și privat al mun. Salonta anul 2017 – prezintă SDU

d-l Nagy: după cum am înțeles aceste taxe fac parte din categoria taxelor speciale, astfel majorarea sau reducerea lor se poate face doar cu note de fundamentare și din timp, astfel în momentul de față aceste taxe doar se actualizează cu rata infleței, dar acum nu e cazul că nu este nici inflație nici deflație. Dacă dorim să le modificăm în cursul acestui an trebuie să venim cu propuneri.

d-l Primar: da într-adevăr, am avut o intenție de a reduce anumite taxe cu ocazia întrunirilor cu comisia economică, ca de exemplu taxa pentru ocuparea sălii de ședință de la Primărie de către ONG și partide politice, pentru că este binevenită întrunirile organizate de către aceștia, sunt în interesul comunității. Ori cheltuielile la căsătorie, sau cele pentru sala de sport. Astfel o rog pe colega noastră d-na Laza Florica, ca în acest an când pregătește materialul pe anul 2018 să anunțe consilierii ca să vină cu propuneri în vederea stabilirii acestor taxe.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 3/2017

4.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 8685/18.11.2016 privind soluționarea cererii a CS Bastibox prin care solicită concesionarea pe o perioadă de 49 ani a clădirii situată în Salonta str. Republicii 90 (vechea Baie Populară) pentru înființarea unui centru de box transrontalier – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă AVIZUL nr. 1/2017

5.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 143/13.01.2017 privind soluționarea cererii nr. 143/13.01.2017 a doamnei Filip Lucia – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă AVIZUL nr. 2/2017

6.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 222/16.01.2017 privind numirea unei comisii cu atribuții în stabilirea cuantumul chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat în Salonta str. Aurel Lazăr nr. 1 obiect al contractului de închiriere încheiat cu Parohia Reformată Salonta – prezintă SDU

d-l Kiss: cu această ocazie propun Comisia economică și comisia juridică să poartă aceste negocieri.

d-l Szabo: mulțumesc eu un doresc să fac parte din această comisie

d-l Kiss: dacă nu sunt alte propuneri supun la vot componența comsiei, adică comisia economică și comisia juridică, fără d-l Szabo.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 4/2017

7.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 206/13.01.2017 privind desemnarea unei persoane în funcția de vicepreședinte al Consiliului Director al Fundației Pro Salonta – prezintă Comp Programe Europene

d-na Secretar: avem o propunere din partea d-lui consilier Nagy care s-a transmis către dumneavoastră, doamna Bot Rozalia.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 5/2017

8.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 13206/43/20.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Mun. Salonta în anul școlar 2017-2018 – prezintă SAPL

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 6/2017

9.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 13577/27.12.2016 cu propunerea de însușire a stemei Municipiului Salonta – prezintă SAPL

d-na Gal: am propus Varianat I din partea comisiei cultură.

d-l Kiss: nu sunt alte propuneri.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 7/2017

10.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 278/18.01.2017 privind actualizarea organizării în domeniul situațiilor de urgență din mun. Salonta – prezintă Consilier Rugină Iordăchiță

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 8/2017

11.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 279/18.01.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2017 – prezintă Consilier Rugină Iordăchiță

d-l Kiss: este un material vast actualizat la zi, ar fi o idee bună să se prelucreze acest material și la școli pentru ca să cunoască copii care sunt procedurile în caz de situații de urgență, ce au de făcut.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 9/2017

12.  Informare nr. R/11339/2015 din 16.01.2017 privind intenția de vânzare de către Federația Comunităților Evreiești din România a terenurilor libere de morminte din Cimitirul Ortodox Evreiesc și Neolog din mun. Salonta – prezintă SDU

Nu sunt discuții s-a luat la cunoștință.

13.  Informare nr. 308/19.01.2017 privind desfășurarea lucrărilor comisiei prin HCLMS 37/31.03.2016 – prezintă SDU

Nu sunt discuții s-a luat la cunoștință.

14.  Informare nr. 123/17.01.2017 privind oferta de donație constând într-un ”Loc de joacă de basm” a Primăriei Sectorului XXI Budapesta, Primăria Csepel, conform adresei – 123/09.01.2017

Nu sunt discuții s-a luat la cunoștință.

15.  Raport nr. 297/18.01.2017 privind modul de realizare a protecției persoanelor cu handicap grav în semestrul II 2016

Nu sunt discuții s-a luat la cunoștință.

16.   Diverse: Adresa 341/20.01.2017 solicitare raport de activitate pe anul 2016

17.  Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna februarie 2017 Nagy Arpad și Sala Răzvan

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 10/2017

d-na Secretar: d-l primar adună întrebările cetățenilor din localitatea noastră, iar d-l Iova Moise vă întreabă că cine este consilierul local de pe str. Ion Creangă, ar fi cazul să știm că cine ne reprezintă interesele. Cred că d-l Iova nu cunoaște faptul că dumneavoastră nu sunteți aleși pe zone, nu sunteți în colegii, bănuiesc că ar dori să discute cu dumneavoastră, dar cu această ocazie vă atrag atenția asupra prevederea din Legea 215/2001 unde se stabilește că fiecare consilier local are obligația de a organiza întâlniri cu cetățenii. Deci niciunul dintre dumneavoastră nu este pentru str. Ion Creangă dar în același timp toți dintre dumneavoastră sunteți și pentru str. I. Creangă.

Deoarece nu sunt alte discuții d-l Președinte declară încheiată ședința ordinară din data de 26.01.2017.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         

 Kiss Erno                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                                       Ivanciuc Patricia

Redactat

Csak T. Dora

 

Lecturat la data de ___________

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________