JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 17.02.2017 ora 13,00 la sediul Primăriei Salonta, sala nr. 9, cu ocazia ședinței ordinare a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr. 105/17.02.2017. Sunt prezenți 15 consilieri lipsește d-l Szasz și d-l Boiț. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-na secretar Ivanciuc Patricia, mai participă șefii de birouri, lipsește d-l Primar.

D-l Viceprimar deschide ședința ordinară a CLMS.

D-na Președinte Nagy – supune la vot ordinea de zi, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 11/2017.

D-na Președinte Nagy – supune la vot completarea ordinii de zi, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 12/2017.

D-na Președinte Nagy – supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare CLMS din data de 26.01.2017 al CLMS adoptă Hotărârea nr. 13/2017

Sosește d-l Boiț.

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

1.     Raport de activitate nr. 460/27.01.2017 – UAMS

Nu sunt discuții s-a luat la cunoștință.

2.     Raport de activtate nr. 431/27.01.2017 Cantina socială Salonta

Nu sunt discuții s-a luat la cunoștință.

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 649/07.02.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 8864 mp aferent străzii Arany Janos – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 14/2017

4.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 6573/2016 din 06.02.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru formarea unei parcele de teren cu suprafața de 1457 mp situat pe str. I.C. Bratianu nr. 2/b – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 15/2017

5.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 6319/2016 din 09.02.2017 privind aprobarea PUZ – Construire hală depozit cereale – prezintă BU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 16/2017

6.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1632/13.02.2017 privind modificarea anexei I la Caietul de sarcini aprobat prin HCLMS 116/2016 – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 17/2017

7.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1631/13.02.2017 privind actualizarea și republicarea Statutului Municipiului Salonta – prezintă șef SAPL Bíró Ioana

D-l Szabo: Comisia juridică a studiat statutul și am observat în anumite locuri că sunt necesare actualizări cu privire la componența consiliului local și la unitățile de învățământ. Am luat legătura cu compartimentul juridic și așa am înțeles că datele respective au fost deja actualizate și se voa publica Statutul cu corecturile respective.

D-na Secretar: așa este.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 18/2017

Se trece la completarea ordinii zi.

8.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.  741/10.02.2017 privind stabilirea Comisiilor de selectare și evaluare a proiectelor culturale, sportive și sociale finanțate de la bugetul local precum și a celei de soluționare a contestațiilor – prezintă șef SAPL Bíró Ioana

Szijjarto: 7 membri pentru comisia sportiv din partea UDMR propunem pe d-l Horvath Janos, d-l Cseke Sándor, d-l Balogh Péter, d-l Szabó Sándor, pentru comisia social propunem 5 membri dintre care pe: d-na Tolnai Angéla, d-l Kiss Ernő, d-l Gyulai Sándor

Szabo: Comisia cultural să aibă 5 membri din partea UDMR propunem pe: d-na Gáll Éva, d-l  Szíjjártó Szilárd, d-l  Nagy Árpád,

Buz: pt comisia sport propun pe d-l Sala,

Sala: social Buz Ramona și d-l Toma Cristian la cultura

Vesa: Boiț la sport și social

Boiț: Vesa pentru cultural și d-l Toma pentru sport

D-na Secretar: pentru comisia de contestații?

D-l Kiss: propunem pe d-l Szasz și d-l Illyes și pentru completarea comisiei propunem ca să fie numiți funcționari din cadrul Primăriei.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 19/2017

9.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1679/16.02.2017 privind raportul comisiei de inițiativă și analiză în scopul desfășurării Programului cultural 2017 Bicentenarul Arany Janos – prezintă șef SE Kis Anamaria

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 20/2017

10.  Raport nr. 1664/15.02.2017 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Salonta pe anul 2016 – prezintă d-l Primar

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 21/2017

11.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 224/09.02.2017 privind soluționarea cererii firmei LA MAXI&EMI prin care solicită închirierea chioșcului situat pe str. Republicii 101 pentru comercializarea produselor de patiserie – plăcintărie și băuturi răcoritoare – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 22/2017

12.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 463/14.02.2017 privind soluționarea cererii SC Agrotransport Salonta – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 23/2017

13.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1634/13.02.2017 privind procesul verbal al comisiei de analiză în vederea soluționării cererilor și solicitărilor înaintate de SC Comlef SA – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 24/2017

14.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1704/16.02.2017 privind însușirea procesului verbal de negociere între reprezentanții Consiliului Local și a Parohiei reformate cu privire la imobilul situat în Salonta str. Aurel Lazăr nr. 1 – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 25/2017

15.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1605/17.02.2017 privind soluționarea cererii Muzeului Literar Petőfi Ungaria – prezintă șef SAPL Bíró Ioana

D-l Illyes: am observat că ei cer un lucru, dar noi aprobăm un alt lucru, mă gândesc din cauza legislației.

D-na Biro: da așa este, indiferent ce cer, noi putem acorda doar ce este permisă de legislație.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă AVIZ nr. 3/2017

16.  Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna martie 2017 Sala Răzvan și Szabo Sandor.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 27/2017

Deoarece nu sunt alte discuții d-l Președinte declară încheiată ședința ordinară din data de 17.02.2017.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         

 Nagy Árpád                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                       Ivanciuc Patricia

Redactat

Csak T. Dora

 

Lecturat la data de ___________

 

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________