JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 31.03.2017 ora 13,00 la sediul Primăriei Salonta, sala nr. 9, cu ocazia ședinței ordinare a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr. 276/27.03.2017. Sunt prezenți 16 consilieri lipsește d-l Vesa. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-na secretar Ivanciuc Patricia, mai participă șefii de birouri. Sunt prezenți la ședință reprezentanții instituțiilor în subordonare și d-na Ianc Georgeta în reprezentarea SC EuroBuffalo.

            D-l primar deschide ședința ordinară a CLMS, propune modificarea ordinii materialelor și mai întâi dezbaterea rapoartelor de activitate și a punctului 4 de pe ordinea de zi.

D-l Președinte Sala – supune la vot ordinea de zi, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 31/2017.

D-l Președinte Sala – supune la vot completarea ordinii de zi, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 32/2017.

D-l Președinte Sala – supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare CLMS din data de 17.02.2017 și 17.03.2017 al CLMS adoptă Hotărârea nr. 33/2017

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

1.     Raport de activitate 1677/15.02.2017 Piața agroalimentară

d-l Nagy: încasările pieței sunt foarte mici, ar trebui luat măsuri în această privință și să vă străduiți mai bine în 2017.

D-l Primar: când am modernizat piața executivul a întocmit un regualment, dar aici ar trebui să să solicit sprijinul și aș dori să formă o comisie pentru a finaliza acest regulament ca piața să poată funcționa în condiții optime.

d-l Szasz: am propunere pentru această comisie, d-l Szijjarto, Szabo și Nagy

d-l Illyes: eu aș dori să mă autopropune, m-am ocupat de această problemă, am studiat legislația, dacă sunteți de acord și eu aș dori să fac parte din această comisie. Dispun și de schițele de sectorizare a pieței, iar pentru piața volantă ar trebui să găsim o locație.

d-l Szasz: completez propunerea de comisie du d-l Illyes.

D-l Președinte supune la vot componența comisiei – se votează în unanimitate.

2.     Raport de activitate 1668/15.02.2017 Muzeul Memorial Arany Janos

Nu sunt discuții s-a luat la cunoștință.

3.     Raport de activitate1629/17.02.2017 Spitalul Municipal Salonta

D-l Primar: este prezentă d-na dr Stan, pe această cale doresc să mulțumesc întregii echipe de la spital pentru munca și efortul depus în interesul comunității.

4.     Raport de activitate 2410/23.03.2017 reprezentant SC Salgaz SA

d-l Illyes: aș dori să întreb pe d-l Szel reprezentant CLMS în Salgaz despre planul de investiții, ce străzi sunt cuprinse, cunoaște ce obligațiile Salgaz în contractul de concesiune încheiat de către Eongaz?

D-l Primar: pentru că Eon este acționarul majoritar în Salgaz deciziile sunt al lor. Astfel că, ar fi bine să invităm prin comisia economică unul dintre directori EON, care ne poate prezenta în ansamblu situația. De asemenea putem întreba în scris aceste lucruri.

D-l Illyes: am pus această întrebare pentru că prin acel contract de concesiune Eon a asumat niște obligații și cu privire la Salonta, ar fi bine să cunoaștem aceste obligații. Chiar dacă se va scumpi gazul din 1 aprilie cu 2% totuși eu cred că salontanii ar fi interesați să introducă gazul. Salonta are o populație vârstincă, iar cu gazul confortul este mult mai mare pentru o persoană bătrână, chiar dacă nu s-ar fi scumpit combustibilul solid.

d-l Primar: noi nu avem acces la acest contract, anul trecut am cerut oficial de la ministerul de resort, dar nu l-am primit. Contractul s-a încheiat între Eon și minister.

5.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. Privind adresa 2057/07.03.2017 a SC Eurobuffalo SRL – prezintă SDU

d-l Kiss: propun comisia juridică și economică.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 34/2017

6.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2346/20.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al mun Salonta 2017 – prezintă șef SE Kis Anamaria

d-na Kis: avem o singură modificare a intervenit față de materialul transmis către dumneavoastră la capitolul 84 străzi, dă citire.

d-l Primar: avem problemă cu acoperișul de la Colegiu, s-a ridicat problema că merită sau un să se facă reparațiile. Aș dori să inițiez și aici o comisie, care împreună cu specialiștii de la primărie ar analiza oportunitatea efectuării acelor reparații, este o sumă foarte mare. Mai doresc să se formeze o comisie pentru cimitir, mai exact pentru casa de catalfalcare, locația a acesteia.

d-na Buz: într-adevăr suma este extraordinar de mare pentru acea clădire, în condițiile în care țigla este nouă. Însă, datorită stării în care se află clădirea, eu zic că ar trebui mai degrabă demolată, că nu sunt convinsă că va putea susține un acoperși nou, niște pereți cu fundație aproape inexistentă.

D-l Primar: eu aș propune pe d-l Horvath d-l Illyes d-na Buz pentru școală, pentru catafalcare d-l Gyulai, d-l Horvath, d-l Balogh.

S-a dat acordul comisiilor.

d-na Secretar: conform legii bugetul ar trebui votat pe capitole și articole, asta însă ar dura cel puțin o oră, astfel dacă nimeni nu are mențiuni și toată lume este de acord puteți vota pe venituri și cheltuieli iar apoi întregul buget.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 35/2017

7.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 10847/15.11.2016 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor edilitare care afectează domeniul public și privat al Municipiului Salonta – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 36/2017

8.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2388/22.03.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului teren privind dezlipirea unei parcele în suprafață de 550 mp din terenul top 4889/6 CF 106272 – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 37/2017

9.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1237/15.03.2017 privind cererea SC Radix Labor SRL-D – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 38/2017

10.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2351/20.03.2017 privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2017 pentru locuințe ANL – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 39/2017

11.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2402/22.03.2017 privind actualizarea listei terenurilor disponibile în anul 2017 în vederea aplicării prevederilor Legii 15/2003 – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 40/2017

12.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 7261/2016 din 21.03.2017 privind soluționarea cererii d-lui Kallo Zsolt de atribuire a unui teren în baza Legii 15/2003 –prezintă SDU

d-l Nagy: am studiat materialul și am constatat lipsa unor documente, propun ca să se amâne soluționarea cererii ca d-l să poată completa dosarul

            Material amânat.

13.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1737/13.03.2017 privind încheierea unui protocol de colaborare cu AJOFM Bihor – prezintă șef SAPL Biro Ioana

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 41/2017

14.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1774/22.03.2017 privind Raportul de expertiză evaluare imobiliară în Dosarul 5084/111/2012 – prezintă SAPL Comp Juridic

d-l Szabo: propunem să se lase la latitudinea instanțelor calcularea nivelului despăgubirilor.

d-na Csak: în material nu se vorbește de nivelul despăgubirilor, despăgubirile s-au pus la dispoziția expropriatului încă în cadrul procedurii de expropriere. În material se vorbește despre faptul că, prin expertiza întocmită la cererea instanței nivelul despăgubirilor acordate pentru întregul teren este mai mică decât valoarea despăgubirilor acordate cu ocazia procedurii pentru aproximativ un sfert din totalul terenului. Întrebarea este că se dorește sau nu exprimarea intenției în instanță pentru preluarea întregului teren în contul despăgubirilor deja acordate, fără a oferi mai mult.

d-l Szabo: în urma precizării atunci varianta I

D-l președinte: supun la vot Varianta I

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 42/2017

15.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2399/22.03.2017 Pentru acordarea unui aviz de principiu în vederea demarării procedurilor necesare schimbării destinației imobilului situat pe str. Cantacuzino nr.2-4, identificat prin nr. cad.2690-C9, înscris în CF nr.101615 Salonta (CF vechi NDF 137), din Secție Oftalmologie veche în Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber – tip club și sediu unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local … – prezintă șef SAPL Biro Ioana

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă AVIZ nr. 4/2017

16.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2496/29.03.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 1317 mp aferent străzii Vasile Lucaciu – prezintă SDU

d-l Nagy: despre ce este vorba în acest material

d-ra Smeu: este aferent proiectului cu dropiile, este un drum de acces spre acel teren, iar cu această ocazie întăbulăm și strada.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 43/2017

17.  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. Privind angajarea unui avocat în Dosar nr. 3133/271/2017 al Judecătoriei Oradea formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolic㠖 prezintă șef SE Kis Anamaria

d-l Kiss: acest proces este unul nou?

d-na Secretar: da este unul nou, decând am discutat săptămâna trecută a apărut acest dosar nou.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 44/2017

18.  Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna aprilie 2017 Szabo Sandor și Szasz Denes.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 45/2017

Deoarece nu sunt alte discuții d-l Președinte declară încheiată ședința ordinară din data de 31.03.2017.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         

 Sala Răzvan                                                                                                    SECRETAR                                                                                                                      Ivanciuc Patricia

Redactat

Csak T. Dora

 

Lecturat la data de ___________

 

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________