JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 21.04.2017 ora 14,00 la sediul Primăriei Salonta, Sala mică, cu ocazia ședinței de îndată a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr. 225/19.04.2017.

Sunt prezenți 12 consilieri, lipsesc d-l Nagy Arpad, Kiss Erno, Cseke Sandor, Sala Răzvan, Vesa Ioan.

Conform Regulamentului de funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-l primar si d-na Secretar, mai participă șefi de birouri.

D-l Primar deschide sedinta și arată că, așa cum a arătat la ședința anterioară, această ședință se impune de expirarea termenului de depunere a proiectelor în cadrul Programului transfrontalier România-Ungaria, 24.04.2017.

Totodată, doresc să vă reamintesc faptul că în fiecare primăvară, în luna aprilie, noi consilierii locali avem o tradiție, o companie de plantat copaci, în speranța că și cetățenii vor lua exemplu și vor avea grijă de mediu. Pot să vină și funcționarii publici, oricine este bine-venit.

Intră d-l Cseke Sandor.

D- Președinte Szabo Sandor – supune la vot ordinea de zi:

Se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.52/2017.

 

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

 

1.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2969 din 19.04.2017 privind însușirea și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Regatul dropiei ” la proiectul depus în Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”– prezintă șef SDU  Smeu Luminița

2.               Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2971 din 19.04.2017 pentru aprobarea participării municipiului Salonta la Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ” – prezintă sef SDU, Smeu Luminița

3.               Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2993 din 19.04.2017 privind Participarea municipiului Salonta, în parteneriat cu localitatea Sarkad din Republica Ungară, la depunerea și implementarea proiectului Îmbunătățirea cooperării în domeniul prevenției și gestionării riscurilor privind dezastrele în regiunea Salonta-Sarkad. SalSaPrev2 - Improving cooperation on risk prevention and disaster management in the Salonta-Sarkad area. SalSaPrev2 în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investitii 5/b  – prezintă sef SAPL, Biro Ioana.

4.               Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2970/19/04/2017 Privind propunerea de majorare a capitalului social al SC SALGAZ SA – prezintă Sef SE Kis Anamaria .

 

Sosește dl consilier Nagy Arpad.

1.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2969 din 19.04.2017 privind însușirea și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Regatul dropiei ” la proiectul depus în Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”– prezintă șef SDU  Smeu Luminița.

Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 53/2017.

 

2.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2971 din 19.04.2017 pentru aprobarea participării municipiului Salonta la Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ” – prezintă sef SDU, Smeu Luminița.

            Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 53/2017.

 

3.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2993 din 19.04.2017 privind Participarea municipiului Salonta, în parteneriat cu localitatea Sarkad din Republica Ungară, la depunerea și implementarea proiectului Îmbunătățirea cooperării în domeniul prevenției și gestionării riscurilor privind dezastrele în regiunea Salonta-Sarkad. SalSaPrev2 - Improving cooperation on risk prevention and disaster management in the Salonta-Sarkad area. SalSaPrev2 în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investitii 5/b  – prezintă sef SAPL, Biro Ioana.

            D-l Nagy: acest proiect este la fel ca celelalte.

            D-na Biro – acesta proiect este continuarea unui proiect anterior, Salsaprev, în cadrul căruia s-a reusit achizitionarea a o serie de echipamente. A fost un proiect de succes, ne dorim continuarea lui si îmbunătățirea colaborării; pe lângă achiziționarea de noi echipamente, ne dorim și realizarea unui sistem online de avertizare a populației cu privire la situațiile de urgență despre care suntem și noi ca UAT informați de către autoritățile centrale. Finanțarea este tot de 2%, cu prefinanțare.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 54/2017.

 

4.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2970/19/04/2017 Privind propunerea de majorare a capitalului social al SC SALGAZ SA – prezintă Sef SE Kis Anamaria.

Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 55/2017.

 

Deoarece nu sunt alte discuții, d-l Președinte declară încheiată ședința de îndată din data de 21.04.2017.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         

            Szabo Sandor                                                                                                   SECRETAR

                                                                                                                              Ivanciuc Patricia

 Redactat

Biro Ioana _______________

 

Lecturat la data de ___________

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________