Afișat azi, _________

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA


 

PROCES-VERBAL


 

Încheiat azi 31.08.2017 ora 13,00 la sediul Primăriei Salonta, Sala mică, cu ocazia ședinței ordinare a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr. 432/25.08.2017.

Sunt prezenți 15 consilieri, lipsește d-l Sala Răzvan, d-l Szász Dénes.

Conform Regulamentului de funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-l primar mai participă șefi de birouri.

D-l Primar propune completarea ordinii de zi cu două materiale, dupa aceea deschide ședința. Predă cuvântul președintelui de ședință d-l Vesa Ioan .

D-l Președinte Vesa – supune la vot ordinea de zi. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.124/2017.

D-l Președinte Vesa supune la vot modificarea ordinii de zi. Se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 125/2017

D-l Președinte Vesa supune la vot aprobarea proceselor verbale din ședințele din 13.07.2017 și 28.07.2017. Se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.126/2017.


 

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.4536/7.07.2017//R/25.08.2017 pentru aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” din municipiul Salonta (imobilul situat pe str. Cantacuzino nr.2-4, identificat prin nr. cad.vechi 2690-C9/nr.cad.nou101615-C9, înscris în CF nr.101615 Salonta/CF vechi NDF 137, Secția Oftalmologie veche) în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, prezintă SAPL.

Comisia economică dă aviz favorabil. Nu sunt discuții.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.127/2017.


 

2. Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.5486/25.08.2017 privind aprobarea participării municipiului Salonta în calitate de partener împreună cu Consiliul Județean Bihor – Partenerul lider ( beneficiary); Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Consiliul Local al Orașului Berettyóújfalu din Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Orașul Aleșd, Municipiul Beiuș, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie – Parteneri de proiect (beneficiariy) și Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociatia Salvatorilor Montani Bihor – Partener asociat (Associated Partner) în vederea implementării în comun a proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență, prezintă SAPL.

Aviz favorabil de la comisia economică. Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.128/2017.


 

3. Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.4536/7.07.2017 privind aprobarea modalității de calcul a chiriei pentru titularii de contract ai locuințelor construite prin ANL în municipiul Salonta, prezintă SDU.

Aviz favorabil de la comisia economică.Nu sunt discuții. Se supune la vot: 14 voturi pentru, 1 abținere: dl Szijjarto, CLMS adoptă Hotărârea nr. 129/2017.


 

4. Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.5460/24.08.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 23328 mp aferent străzii Iosif Vulcan, prezintă SDU.

Aviz favorabil de la comisia de urbanism. Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.130/2017.


 

5. Proiect de hotărâre – Expunere de motive - Raport de specialitate nr.5437/23.08.2017 privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Extindere rețea de iluminat public strada Republicii”, prezintă Compartimentul Protecție civilă.

Aviz favorabil de la comisia economică. Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.131/2017.


 

6. Proiect de hotărâre – Expunere de motive - Raport de specialitate nr.5438/23.08.2017 privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Extindere rețea de iluminat public strada Aradului”, prezintă Compartimentul Protecție civilă.

Aviz favorabil de la comisia economică. Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.132/2017.


 

7. Expunere de motive/Raport de specialitate nr.5456/23.08.2017 privind acordarea unui aviz de principiu pentru inițierea procedurilor legale cu privire la realizarea unei căi de acces care să facă legătura între str. Aurel Lazăr și str. Kulin Gyorgy, prezintă SDU.

Aviz favorabil de la comisia urbanism.

D-na Csak vine cu o mentiune prin care informează pe consilieri că în cursul zilei au fost trimise prin email trei petiții : una din partea locatarilor de pe strada Aurel Lazăr, o petiție din partea Liceului Teoretic Arany János și o petiție din partea bisericii reformate în sensul că nu sunt de acord cu deschiderea acestei străzi. În cazul în care consiliul local dă acordul de a porni procedura- în momentul de față nu este pornit nici o procedură de expropriere- trebuie urmate toate etapele de transparență, de dezbatere publică, de consultarea publică prevăzută de L 255/ 2010. În momentul de față se decide doar intenția.

Nu mai sunt discuții.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS acordă avizul de principiu.


 

8. Proiect de hotărâre - Expunere de motive/Raport de specialitate privind soluționarea cererii nr.5223/9.08.2017 a Parohiei Reformate Salonta, prezintă SDU.

Aviz favorabil de la comisia juridică. Nu sunt discuții. Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.133/2017.


 

9. Informare nr.5436/23.08.2017 privind vânzarea numiților Nagy Aniko Iren și Lukacs Laszlo Tibor a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr.103802 nr.cad.103802 situat în Salonta str.Florilor, nr.5, prezintă SDU.

Aviz comisia de urbanism cu propuneri.

Dl. Kiss : am luat la cunoștiință informarea, propunem menținerea prețului minim de 25 Euro/ mp.


 

10. Expunere de motive/Raport de specialitate nr.2687/25.08.2017 privind soluționarea cererii nr.2687/04.05.2017 a numitei Bene Claudia Flavia, prezintă SDU.

Aviz comisia de urbanism cu mențiuni.

Dl. Kiss: Avem o propunere care probabil rezolvă alte asemenea cazuri din zonă. Propunem întocmirea documentației cadastrale din zona străzii Florilor.

Se supune la vot propunerea comisiei de urbanism , se votează în unanimitate.


 

11. Proiectul de hotărâre- Expunere de motive/raport de specialitate nr.5466/25.08.2017 privind oferta cu nr.5466/25.08.2017 a Parohiei Reformate Salonta, prezinte SDU.

Dl. Nagy spune că oferta Parohiei Reformată este binevenită, dar trebuie să facă căteva mențiuni în legătură cu doleanțele Parohiei Reformată și dă citire punctul 2 din adresa cu nr. 5466/25. 08. 2017. Conform legislației în vigoare instituțiile de învățământ au dreptul la acele posturi de personal auxiliar ( portari, femei de serviciu ) în funcție de numărul eleviilor , respectiv în funcție de suprafața folosită. Datorită faptului ca acest contract se încheie pe o perioadă de numai un an, liceul nu are șansă să obțină aceste posturi de la inspectorat. La punctul 6 este menționat ca ,, fiecare diriginte să semneze câte un protocol cu elevii și părinții lor în legătura cu menținerea stării imobilului ,,. La baza acestui protocol trebuie să stea conform legislației în vigoare doar Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ preuniversitar, respectiv Regulamentul de ordine interioară a liceului.

D-na Biró comunică poziția Consiliul de Administrație al unității de învățământ, concluzia fiind ca nu se poate începe procesul instructiv educativ la 11. 09. 2017 în noua clădire până când nu se rezolvă problema crizei de posturi. Această criză afectează siguranța eleviilor , buna funcționare a unor procese de bună întreținere și poate aduce la deteriorarea bunurilor din clădirea susnumită.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.134/2017.


 

12. Proiect de hotărâre - Raport de specialitate nr.5087/5408/5430/5472/24.08.2017 privind numirea reprezentanților CLMS în Consiliile de administrație al unităților de învățământ din municipiul Salonta pentru anul școlar 2017-2018, prezintă SAPL.

Aviz favorabil de la comisia cultură.

D-na Biró atrage atenția asupra faptului că: cine e în CA la aceiași unitate de învățământ nu poate să fie și în CEAC, pentru că CEAC-ul verifică practic Consiliul de administrație.

Dl. Nagy propune din partea UDMR aceleași persoane.

D-na Biró citește membii consiliului de anul trecut:

- la Colegiul Național Teodor Neș: dl. Boiț și dl. Nagy

bulletLiceul teoretic Arany Janos: dl. Balogh Peter, dl. Szasz și dl. Szijjarto
bulletla Liceul tehnologic nr. 1 : dl. Gyulai Sandor, Vesa Ioan, Toma Cristian bulletGrădinița Toldi: dl. Cseke Sandor, dl. Sala Răzvan

Se supune la vot , se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.135/2017.


 

      1. Proiect de hotărâre - Raport de specialitate nr.5408/5089/5432/5472/24.08.2017 privind numirea reprezentanților CLMS în CEAC la unităților de învățământ din municipiul Salonta, prezintă SAPL.

Aviz favorabil de la comisia cultură.

D-na Biró citește membii consiliului de anul trecut:

- la Colegiul Național Teodor Neș: dl. Vesa

bulletLiceul teoretic Arany Janos: dl. Szabo Sandor
bulletla Liceul tehnologic nr. 1 : dl. Boiț
bulletGrădinița Toldi: d-na Buz

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.136/2017.


 

14. Proiect de hotărâre - Expunere de motive/Raport de specialitate nr.4678/22.08.2017 pentru modificarea contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele sau susținătorii legali ai beneficiarilor serviciilor UAMS Salonta, prezintă SAPL.

Aviz favorabil de la comisia economică. Nu sunt discuții.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.137/2017.


 

D-l Președinte Vesa dă citire punctul 15 de pe ordinea de zi.

15. Raport nr.4982/4.08.2017 privind modul de realizare a protecție persoanelor cu handicap grav – semestrul I 2017, prezintă SAPL.

Nu sunt discuții.


 

16. Proiect de hotărâre - Expunere de motive-Referat de specialitate nr.4862/29.08.2017 privind aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea termică și zugrăvirea exterioară la Liceul Tehnologic nr.1 Salonta, str. Șarcadului nr.1” a unor categorii de chetuieli, care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin PNDL, prezintă SDU

Dl. Szijjarto: Am dezbătut în comisie economică acest punct și cred că aici este o greșeală în anexa din tabel: că suma finală apare 6546 mii de ron , adică asta înseamnă 6,5 milioane Ron, care nu cred că e reală. Aici trebuie să corectăm anexa.

Dna Mados: am folosit punct în loc de virgulă.

Dl. Szijjarto: Vorbim de 6546 de Ron, nu de mii de Ron.

Aviz favorabil de la comisia economică cu corectarea erorii făcută de dl. Szijjarto.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.138/2017.


 

17. Proiect de hotărâre - Raport de specialitate nr.4862/29.08.2017 privind soluționarea cererii nr.4862/28.08.2017 a d-lui deputat Gavrilă Ghilea privind închirierea unui spațiu în vederea amenajării unui cabinet parlamentar, prezintă SDU.

Aviz favorabil de la comisia urbanism. Nu sunt discuții.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.139/2017.


 

D-l Președinte- Alegerea președintelui de ședință din luna septembrie dl. Balogh Peter și locțiitor dl. Boiț.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.140/2017.


 

Deoarece nu sunt alte discuții, d-l Președinte declară încheiată ședința ordinară din data de 31.08.2017.


 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Vesa Ioan Biró Ioana Simona

 


 


 


 

Redactat

Fazekas Aniko _________________


 

Lecturat la data de ___________


 

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________