Hotararea nr. 1
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 26.01.2017

Hotararea nr. 2
privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 23.12.2016 și 28.12.2016

Hotararea nr. 3
privind aprobarea taxelor pentru închirierea și concesionarea domeniului public și privat al municipiului Salonta aferente anului 2017

Hotararea nr. 4
privind numirea unei comisii cu atribuții în negocierea cuantumului chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1 care face obiectul Contractului de închiriere nr. 678/01.03.2012 încheiat între Parohia Reformată Salonta și Municipiul Salonta 

Hotararea nr. 5
pentru a desemnarea unei persoane în din funcția de vicepreședinte al Consiliului Director al Fundației PRO SALONTA

Hotararea nr. 6
Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Municipiului Salonta în anul școlar 2017-2018

Hotararea nr. 7
privind însușirea proiectului de stemă a municipiului Salonta

Hotararea nr. 8
privind aprobarea organizării în domeniul situațiilor de urgență din municipiul Salonta actualizată

Hotararea nr. 9
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2017

Hotararea nr. 10
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna februarie 2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 26.01.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š      Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 26.01.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 23 din data de 20.01.2017,

          În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 26.01.2017, după cum urmează:

1.      Raport de activitate nr. 105/09.01.2017 – Biblioteca Municipală Teodor Neș

2.      Raport de activitate nr. 299/19.01.2017 – Casa de cultură Zilahy Lajos

3.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 11415/24.11.2016 pentru aprobarea taxelor pentru închirierea / concesionarea domeniului public și privat al mun. Salonta anul 2017 – prezintă SDU

4.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 8685/18.11.2016 privind soluționarea cererii a CS Bastibox prin care solicită concesionarea pe o perioadă de 49 ani a clădirii situată în Salonta str. Republicii 90 (vechea Baie Populară) pentru înființarea unui centru de box transrontalier – prezintă SDU

5.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 143/13.01.2017 privind soluționarea cererii nr. 143/13.01.2017 a doamnei Filip Lucia – prezintă SDU

6.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 222/16.01.2017 privind numirea unei comisii cu atribuții în stabilirea cuantumul chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat în Salonta str. Aurel Lazăr nr. 1 obiect al contractului de închiriere încheiat cu Parohia Reformată Salonta – prezintă SDU

7.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 206/13.01.2017 privind desemnarea unei persoane în funcția de vicepreședinte al Consiliului Director al Fundației Pro Salonta – prezintă Comp Programe Europene

8.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 13206/43/20.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Mun. Salonta în anul școlar 2017-2018 – prezintă SAPL

9.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 13577/27.12.2016 cu propunerea de însușire a stemei Municipiului Salonta – prezintă SAPL

10.   Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 278/18.01.2017 privind actualizarea organizării în domeniul situațiilor de urgență din mun. Salonta – prezintă Consilier Rugină Iordăchiță

11.   Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 279/18.01.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2017 – prezintă Consilier Rugină Iordăchiță

12.   Informare nr. R/11339/2015 din 16.01.2017 privind intenția de vânzare de către Federația Comunităților Evreiești din România a terenurilor libere de morminte din Cimitirul Ortodox Evreiesc și Neolog din mun. Salonta – prezintă SDU

13.   Informare nr. 308/19.01.2017 privind desfășurarea lucrărilor comisiei prin HCLMS 37/31.03.2016 – prezintă SDU

14.   Informare nr. 123/17.01.2017 privind oferta de donație constând într-un ”Loc de joacă de basm” a Primăriei Sectorului XXI Budapesta, Primăria Csepel, conform adresei – 123/09.01.2017

15.   Raport nr. 297/18.01.2017 privind modul de realizare a protecției persoanelor cu handicap grav în semestrul II 2016

16.    Diverse: Adresa 341/20.01.2017 solicitare raport de activitate pe anul 2016

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                         Contrasemnează:

            Kiss Ernő                                                                                                                SECRETAR

                                                                                                                                   Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 01

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 23.12.2016 și 28.12.2016

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 23.12.2016 și 28.12.2016, pus la dispoziția d-lor consilieri spre consultare, respectiv afișat în termenul prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată,

          În conformitate cu art. 42 alin. 5 și 7, și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art. unic: - Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 23.12.2016 și 28.12.2016.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

               Kiss Ernő                                                             SECRETAR

                                                                                        Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 02

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea taxelor pentru închirierea și concesionarea domeniului public și privat al municipiului Salonta aferente anului 2017

 

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

Având în vedere:

š     Referatul de Specialitate nr. 11415/24.11.2016, întocmit de S.D.U. – C.S.L.;

š     Raportul de avizare al comisiilor de specialitate;

š     Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizat;

š     Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal din 8 sept. 2015, actualizat;

š     INSSE - – Baze de date statistice – Indicele prețului de consum din data de 24.11.2016.

š     Legea 52/2003 privind transparența decizională

În temeiul art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c) și art.45 alin.2 lit.c) art. 117 alin 1 lit a din Legea nr.215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1 Aprobarea taxelor care se vor aplica în anul 2017 pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aparținând domeniului public și privat al municipiului Salonta, conform Anexei A;

Art. 2 Aprobarea taxelor care se vor aplica pentru anul 2017 pentru închirierea unor terenuri aparținând domeniului public și privat  al municipiului Salonta, conform Anexei B;

Art. 3 Aprobarea taxelor care se vor aplica pentru anul 2017 pentru concesionarea unor terenuri aparținând domeniului public și privat  al municipiului Salonta, conform Anexei C;

Art. 4 Aprobarea taxelor care se vor aplica în anul 2017 pentru închirierea spațiilor și a diverselor obiecte la Casa De Cultură "Zilahy Lajos" a Mun. Salonta, conform Anexei D;

Art. 5 Aprobarea taxelor care se vor aplica în anul 2017 pentru închiriere pașune și islaz comunal în Municipiul Salonta, conform Anexei E;

Art. 6 Aprobarea taxelor care se vor aplica în anul 2017 pentru folosirea locurilor publice în Pța Agrolimentară a Municipiului Salonta, conform Anexei F.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană; Biroul de Impozite și Taxe Locale, Casa De Cultură "Zilahy Lajos" Salonta, Compartiment Administrarea Patrimoniului Agricol, Pța Agroalimentara Salonta

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la:

-        Instituția Prefectului Jud. Bihor

-        Primarul Municipiului Salonta

-        Serviciul Dezvoltare Urbană

-        Biroul de Impozite și Taxe Locale

-        Casa De Cultură "Zilahy Lajos" Salonta

-        Compartiment Administrarea Patrimoniului Agricol

-        Pța Agroalimentara Salonta

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           Contrasemnează:

            Kiss Ernő                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                                             Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 03

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind numirea unei comisii cu atribuții în negocierea cuantumului chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1 care face obiectul Contractului de închiriere nr. 678/01.03.2012 încheiat între Parohia Reformată Salonta și Municipiul Salonta 

 

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 222/16.01.2016 , al SDU;

š     Contractul de închiriere nr. 678/01.03.2012;

š     Adresa Parohiei Reformate Salonta nr. R/10621/29.11.2016;

š     HCLMS nr. 186/2010 privind stabilirea sediului administrativ al unității de învațamânt cu predare în limba maghiară, ca fiind pe str. Aurel Lazăr nr. 1;

š     Ordinul Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5655/18.11.2010 privind înființarea Grupului Școlar „Arany Janos” din mun. Salonta începând cu data de 01.09.2011;    

š     Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 10, art. 62, art. 102, art. 103, art. 104 alin (2) lit. d, art. 112;

š     Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.6 lit. a),  pct. 1 și art. 45 alin. 3 și art. 117 alin 1 lit a;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Numirea Comisiei Economice al Consiliului Local al Municipiului Salonta, a d-lui Szász Dénes și a d-lui Boiț Nicolae în comisia pentru negocierea cuantumului chiriei și a perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, constând în clădiri cu suprafața construită desfășurată de 1711 mp și teren aferent cu suprafața de 4073 mp, care face obiectul Contractului de închiriere nr. 678/01.03.2012 încheiat între Parohia Reformată Salonta și Consiliul Local Salonta în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „Arany Janos”.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană și a persoanelor numite

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului - Județul Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană 

-       Serviciul Economic

-       Parohia Reformată Salonta

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           Contrasemnează:

            Kiss Ernő                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                                             Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 04

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

pentru a desemnarea unei persoane în din funcția de vicepreședinte al

Consiliului Director al Fundației PRO SALONTA

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive - Referat de specialitate Nr. 206/13.01.2017 întocmit de Compartimentul Programe Europene

š    Cererea de demisie cu nr.6081/01.11.2016 a d-nei Laza Carmen

š    H.C.L.M.S. Nr. 136/23.12.2016 prin care se ia act de demisie d-nei Laza Carmen din fucția defuncția de vicepreședinte al Fundației PRO SALONTA.

š    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 234/2011 privind modificarea Statutului Fundației PRO SALONTA

š    Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea 246/2005

š    Prevederile Statutului Fundației PRO SALONTA art. 9, coroborat cu art. 11 subpunctul 1

š    Avizul comisiei de specialitate

În temeiul Legii nr.215/2001 republicata, art. 36 alin 9 și art. 45 alin 1 și art. 117 alin. 1 lit. a

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Numirea d-nei Bot Rozalia, legitimată cu C.I. ..., CNP ..., în funcția de Vicepreședinte a Consiliului Director al Fundației PRO SALONTA funcție pe care o va deține până la expirarea perioadei stabilită prin art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 137/28.08.2014.

Art. 2. Secretarul Consiliului Director al Fundației PRO SALONTA va face demersurile legale de validare a mandatului

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

-        Instituția Prefectului jud. Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Compartimentul Programe Europene

-        Persoana numită

-        Fundația PRO Salonta

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

               Kiss Ernő                                                             SECRETAR

                                                                                        Ivanciuc Patricia

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 05

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Municipiului Salonta

în anul școlar 2017-2018

 

 

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 13206/43/20.01.2017 al SAPL

š     Propunerea președintelui Comisiei de cultură CLMS cu nr. 13206/ 13297/ 13307/ 13306/ 13465/21.12.2016

š     Avizul Conform al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Județean Bihor nr. 21047/29.12.2016 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Salonta sub nr. 43/03.01.2017 pentru rețeaua școlară ce va funcționa în municipiul Salonta în anul școlar 2017-2018

š     art. 19 alin. 4, art. 61 art. 2, art. 112 alin. 2 din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

š     Prevederile Ordinului MECTS 5777/22.11.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018,

š     Propunerea nr. 13306/14.12.2016 a Colegioului Național Teodor Neș, nr. 13197/14.12.2016 a Liceului Teoretic Arany Janos, nr. 13465/21.12.2016 a Grădiniției PP Toldi și nr. 13307/14.12.2015 a Liceului Tehnologic nr. 1

š     HCLMS 7/2016 pentru modificarea și republicarea HCLMS 142/31.07.2013 privind desfășurarea activității de învățământ începând cu anul școlar 2013-2014 în unitățile de învățământ din municipiul Salonta

š     Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, art. 36 alin (2), lit. d), alin. (6) lit. a), punctul 1 și art 45 alin. 2 și art 117 alin 1 lit a

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Municipiului Salonta în anul școlar 2017-2018, conform anexei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Adminsitrație Publică Locală

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului - Județul Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană

-       Serviciul Economic

-       Inspectoratul Județean Școlar Bihor

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           Contrasemnează:

            Kiss Ernő                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                                             Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 06


 

Aviz conform al CA al IȘJ Bihor nr. 21047/29.12.2016 (43/03.01.2017)                                                                      Anexa HCLMS 06/2017

 

Rețeaua școlară ce va funcționa la nivelul Municipiului Salonta în anul școlar 2017-2018

 

Nr. crt. Județul Mediu

Urban/Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. Telefon /fax/e-mail Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa nr. , telefon/fax/e-mail
1.     BIHOR URBAN Colegiul National "Teodor Neș",

Loc. Salonta, Str. Republicii, Nr. 90,

Tel 0259-373448,

cnteodornes@yahoo.com

PRIM, GIM, LIC, TEO

 
2.     BIHOR URBAN   Clubul Sportiv Școlar nr. 4

Loc. Salonta, Str. Republicii, Nr. 90,

Tel 0259-373448,

cnteodornes@yahoo.com

SP

3.     BIHOR URBAN Liceul Teoretic „Arany Janos”,

Str. Aurel Lazăr nr.1, Loc. Salonta,

tel. 0359-405133, 0359-405134, fax 0359-405134, email: gsaranyjanos@yahoo.com,

PRIM, GIM, LIC TEO, LIC TEH, PROF

 
4.    BIHOR URBAN Grădinița cu Program Prelungit „Toldi”,

Salonta, str. Republicii nr.2;

Tel/Fax: 0259370990

gpptoldi@yahoo.com

PRE

Grădinița cu Program Prelungit

„Făt-Frumos”

Salonta, str. Oradiei nr. 7

Tel:0259371521

PRE

5.    BIHOR URBAN   Grădinița cu Program Prelungit ”Ursuleț”

str.Republicii nr. 109/113 Tel:0259372752

PRE

6.     BIHOR URBAN   Grădinița cu Program Prelungit

Micul Prinț,

Pta Democrației nr. 4, Tel: 0359/437734

PRE

7.     BIHOR URBAN   Grădinița cu Program Normal

Floarea Soarelui

Salonta, Str. Kulin Gyorgy nr.62, tel.0359440414,

PRE

8.     BIHOR URBAN   Grădinița cu Program Normal ,,Fluierașul Fermecat” Salonta

str. Bihorului nr.47

tel./fax. 0359425612, e-mail: gppazsal@yahoo.com,

PRE

9.     BIHOR URBAN   Grădinița cu Program Normal Curcubeu

str. Batthyany Lajos nr.30, tel.0359425644,

PRE

10.        BIHOR URBAN   Grădinița cu Program Normal Prichindel

Salonta, str.Olimpiadei nr.32, tel.0359238806

PRE

11.        BIHOR URBAN Liceul Tehnologic Nr.1

Str. Șarcadului nr.1, Mun. Salonta, jud. Bihor / Tel: 0259373228 / 0259370567

mail: salontagsa@gmail.com

LIC, PROF

 

 

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind însușirea proiectului de stemă a municipiului Salonta

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Expunere de motive-referat de specialitate nr.13577/27.12.2016 a SAPL,

š    Procedura de consultare a locuitorilor publicată pe site-ul instituției și în presa locală prin Anunțul 13577/27.12.2016

š    Statutul Municipiului Salonta aprobat prin HCLMS 188/2014

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate,

š    Metodologia CNHGS (Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române) – ianuarie 2013,

š    HG nr.25/2003 privind metodologia de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor,

          În temeiul art.36 alin.9 coroborat cu art.45 alin.1 și art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1: Însușirea proiectului de stemă prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziții contrare.

Art.3: Cu urmărirea ducerii la îndeplinire se încredințează SAPL.

          Art.4: Se comunică cu:

-        Instituția Prefectului județului Bihor;

-        Primarul municipiului Salonta;

-        Serviciul APL

-        Comisia Județeană de Heraldică

-        Se aduce la cunoștință publică

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 Contrasemnează:

            Kiss Ernő                                                                           SECRETAR

                                                                                                  Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 07

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organizării în domeniul situațiilor de urgență din municipiul Salonta actualizată

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 278/18.01.2017 privind aprobarea organizării în domeniul situațiilor de urgență din municipiul Salonta actualizată, anexată,

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate,

š    Prevederile art. 13, lit. b din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor,

š    Prevederile art. 25, lit. a din Legea nr.481/2004, privind protecția civilă,

În temeiul art.36 alin. 6 lit. a punctul 8 și art.45 alin.1 și art. 117 alin. 1 lit a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001  republicată

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Aprobarea organizării în domeniul situațiilor de urgență din municipiul Salonta actualizată, conform anexei.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 143/29.06.2006

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de Compartimentul Protecție Civilă.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

          - Instituția Prefectului Județului Bihor

          - Primarul municipiului Salonta

          - Viceprimarul municipiului Salonta

          - Compartimentul Protecție Civilă

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

               Kiss Ernő                                                             SECRETAR

                                                                                        Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 08

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

actualizat pe anul 2017

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 279/18.01.2017, privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor,

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate,

š    Prevederile art. 6 punctul 2 din Ordinul nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a punctul 8 și art. 45 alin. 2 și art. 117 alin. 1 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2017, conform Anexei nr. 1.

          Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 22/26.02.2016 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor.

          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul protecție civilă.

          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-      Instituția Prefectului județului Bihor

-      Primarul municipiului Salonta

-      Viceprimarul municipiului Salonta

-      Serviciul dezvoltare urbană

-      Compartimentul protecție civilă

-      Se aduce la cunoștință publică

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

               Kiss Ernő                                                             SECRETAR

                                                                                        Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 09

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna februarie 2017

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Prevederile art. 35 și ale art.41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, referitoare la alegerea președintelui de ședință,

š    Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Salonta, modificat,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

Art.unic: - (1) Alegerea ca președinte de ședință a Consiliului Local  Salonta pentru luna februarie 2017 a d-lui consilier Nagy Árpád.

(2) Alegerea ca președinte de ședință supleant al Consiliului Local al municipiului Salonta pentru luna februarie 2017 a d-lui consilier Sala Răzvan.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         Contrasemnează:

               Kiss Ernő                                                                     SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 26 IANUARIE 2017

Nr. 10