Hotararea nr. 11
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 17.02.2017

Hotararea nr. 12
privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 17.02.2017

Hotararea nr. 13
privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 26.01.2017

Hotararea nr. 14
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 8864 mp cu nr. cadastral 108815 aferent străzii Arany Janos

Hotararea nr. 15
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru formarea unei parcele de teren cu suprafața de 1457 mp situat pe str. I.C. Bratianu nr. 2/b

Hotararea nr. 16
privind aprobarea PUZ – ,,Construire hală depozit cereale” la solicitarea d-nului Kocsis Zoltán Imre, cu domiciliul în jud. Bihor, mun. Salonta, str. Ioan Ciordaș, nr. 14, pentru imobilele situate în Salonta, extravilan, înscris în CF nr. 102302, nr. cadastral 102302, CF nr. 102303, nr. cadastral 102303, CF nr. 102304, nr. cadastral 102304

Hotararea nr. 17
privind însușirea modificării Anexei I la Caietul de sarcini aprobat prin HCLMS nr. 116/24.11.2016 privind aprobarea achiziției directe de servicii de proiectare și a caietului de sarcini pentru lucrarea: ,, Extinderea rețelei de canalizare în municipiul Salonta – Etapa a II-a pe un număr de 15 străzi, faza de proiectare SF+PT+DDE +CS+DTAC ” Cod CPV – 71322000-1

Hotararea nr. 18
Privind aprobarea actualizării și republicării Statutului Municipiului Salonta

Hotararea nr. 19
privind stabilirea Comisiilor de selectare și evaluare a proiectelor culturale, sportive și sociale finanțate de la bugetul local precum și a celei de soluționarea contestațiilor

Hotararea nr. 20
privind Raportul nr. 1679/16.02.2017 al Comisiei de inițiativă în scopul desfășurării Programului Cultural 2017 Bicentenarul Arany János

Hotararea nr. 21
pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Salonta în anul 2016.

Hotararea nr. 22
privind soluționarea cererii nr. 224/2017 a firmei LA MAXI&EMI SRL Salonta, prin care solicită închirierea chioșcului situat în str. Republicii nr. 101,  pentru a comercializa produse de patiserie-plăcintarie-cod CAEN 1071 și băuturi răcoritoare

Hotararea nr. 23
privind soluționarea cererii nr. 463/30.01.2017 a SC Agrotransport Salonta S.A.

Hotararea nr. 24
Privind Procesul verbal nr. 1634/13.02.2017 al comisiei de analiză în vederea soluționării cererilor și solicitărilor înaintate de SC Comlef SA

Hotararea nr. 25
privind stabilirea cuantumului chiriei și a perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „ Arany Janos ”.

Hotararea nr. 26
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna martie 2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 17.02.2017

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 17.02.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 105 din data de 17.02.2017,

          În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

            Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 17.02.2017, după cum urmează:       

1.     Raport de activitate nr. 460/27.01.2017 – UAMS

2.     Raport de activtate nr. 431/27.01.2017 Cantina socială Salonta

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 649/07.02.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 8864 mp aferent străzii Arany Janos – prezintă SDU

4.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 6573/2016 din 06.02.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru formarea unei parcele de teren cu suprafața de 1457 mp situat pe str. I.C. Bratianu nr. 2/b – prezintă SDU

5.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 6319/2016 din 09.02.2017 privind aprobarea PUZ – Construire hală depozit cereale – prezintă BU

6.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1632/13.02.2017 privind modificarea anexei I la Caietul de sarcini aprobat prin HCLMS 116/2016 – prezintă SDU

7.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1631/13.02.2017 privind actualizarea și republicarea Statutului Municipiului Salonta – prezintă șef SAPL Bíró Ioana

8.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.  741/10.02.2017 privind stabilirea Comisiilor de selectare și evaluare a proiectelor culturale, sportive și sociale finanțate de la bugetul local precum și a celei de soluționare a contestațiilor – prezintă șef SAPL Bíró Ioana

  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                                             SECRETAR

                                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

  

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 11

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 17.02.2017

 

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Propunerea d-lui primar cu privire la completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 17.02.2017,

š     În conformitate cu art. 43 alin. 1, art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

  

            Art.unic: - Completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 17.02.2017, cu următoarele puncte:

1.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1679/16.02.2017 privind raportul comisiei de inițiativă și analiză în scopul desfășurării Programului cultural 2017 Bicentenarul Arany Janos – prezintă șef SE Kis Anamaria

2.     Raport nr. 1664/15.02.2017 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Salonta pe anul 2016 – prezintă d-l Primar

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 224/09.02.2017 privind soluționarea cererii firmei LA MAXI&EMI prin care solicită închirierea chioșcului situat pe str. Republicii 101 pentru comercializarea produselor de patiserie – plăcintărie și băuturi răcoritoare – prezintă SDU

4.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 463/14.02.2017 privind soluționarea cererii SC Agrotransport Salonta – prezintă SDU

5.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1634/13.02.2017 privind procesul verbal al comisiei de analiză în vederea soluționării cererilor și solicitărilor înaintate de SC Comlef SA – prezintă SDU

6.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1704/16.02.2017 privind însușirea procesului verbal de negociere între reprezentanții Consiliului Local și a Parohiei reformate cu privire la imobilul situat în Salonta str. Aurel Lazăr nr. 1 – prezintă SDU

7.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1605/17.02.2017 privind soluționarea cererii Muzeului Literar Petőfi Ungaria – prezintă șef SAPL Bíró Ioana

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                                              SECRETAR

                                                                                                                           Ivanciuc Patricia

  

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 12

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 26.01.2017

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Procesul verbale al ședinței Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 26.01.2017, pus la dispoziția d-lor consilieri spre consultare, respectiv afișat în termenul prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată,

          În conformitate cu art. 42 alin. 5 și 7, și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art. unic: - Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 26.01.2017.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                      SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 13

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 8864 mp cu nr. cadastral 108815 aferent străzii Arany Janos  

 

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 649 din 07.02.2017 al SDU ;

š     Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

š     Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š     Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š     HG nr. 1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public la județului Bihor , precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š     O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) și art. 45 alin. 3 și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unei parcele de teren cu suprafața de 8864 mp, cu nr. cadastral 108815 conform Anexei nr. 1, prin dezlipirea  suprafeței de teren  de 8864 mp din terenul identificat cu nr. top 3058/20 înscris în CF nr. 102324,  cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan, proprietate publică a municipiului Salonta.

Art. 2. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art.1 în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor. 

Art. 3. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la art. 1 și art. 2 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

            Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului - Județul Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Economic

-       Serviciul Dezvoltare Urbană 

-       Biroul de Urbanism

-       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                                             SECRETAR

                                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 14

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru formarea unei parcele de teren cu suprafața de 1457 mp situat pe str. I.C. Bratianu nr. 2/b

 

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunere de motive-Referat de specialitate nr. 6573/2016 din 06.02.2017 , al SDU;

š     Avizul de principiu nr. 7/28.08.2014;

š     Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

š     Legea nr. 50/1991 privind privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

š     Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară

š     HCLMS nr. 46/2001 privind aprobarea regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al mun. Salonta;

š     Avizul comisie de specialitate;

š     Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, art. 10 alin 2;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,  art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit. b) și lit. c) art. 45 alin.3, 117 alin. 1 lit a cu modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1.  Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui imobil cu suprafața de 1457 mp, conform Anexei nr. 1, constituit din următoarele suprafețe:

-       758 mp teren identificat cu nr. top 2113 și 2114, înscris în CF nr. 109779, provenit din CF vechi nr. 461 aflat în proprietatea numitului Balogh Ladislau Gheorghe;

-       392 mp teren identificat cu nr. top 2115 înscris în CF nr. 105621, provenit din CF vechi nr. 13682 aflat în proprietatea numitului Balogh Ladislau Gheorghe și Balogh Maria;

-       307 mp provenit prin dezlipire din terenul identificat cu nr. top 3058/20 înscris în CF nr. 102324, municipiului Salonta – proprietate publică.

Art. 2. Aprobarea trecerii în domeniul privat al municipiului Salonta a terenului cu suprafața de 307 mp, prevăzut la art. 1, provenit prin dezlipire din terenul identificat cu nr. top 3058/20 înscris în CF nr. 102324, conform prevederilor Deciziei nr. 332/2016 a Curții Constituționale și Codului Civil.

Art. 3. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la art. 1, 2 și 3 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană  

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului Județului Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană      

-       Biroul Urbanism

-       Birou Impozite și Taxe Locale

-       Balogh Ladislau Gheorghe

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                                              SECRETAR

                                                                                                                          Ivanciuc Patricia

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 15

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea PUZ – ,,Construire hală depozit cereale” la solicitarea d-nului Kocsis Zoltán Imre, cu domiciliul în jud. Bihor, mun. Salonta, str. Ioan Ciordaș, nr. 14, pentru imobilele situate în Salonta, extravilan, înscris în CF nr. 102302, nr. cadastral 102302, CF nr. 102303, nr. cadastral 102303, CF nr. 102304, nr. cadastral 102304

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 6319/2016 din 09.02.2017 privind aprobarea PUZ Construire hală depozit cereale

š    Cererea nr. 6319 / 10.11.2016 a d-nului Kocsis Zoltán Imre, prin care solicită aprobarea lucrării PUZ – ,,Construire hală depozit cereale” pentru imobilele situate în Salonta, extravilan, înscris în CF nr. 102302, nr. cadastral 102302, CF nr. 102303, nr. cadastral 102303, CF nr. 102304, nr. cadastral 102304;

š    Avizul Prealabil de Oportunitate al Primarului nr. 1488/19.04.2016;

š    Avizul de Oportunitate nr. 5/24.03.2016 emis de Consiliul Județean Bihor;

š    Certificatul de Urbanism nr. 3/13.01.2016, prelungit, eliberat de Consiliul Județean Bihor, prin care se precizează condițiile în care se poate realiza obiectivul  propus;

š    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

š    Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996

š    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

š    Planul  Urbanistic  General al Municipiului Salonta – teren extravilan;

š    HCLMS nr. 64/31.03.2011 privind aprobarea „Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”;

š    Planul Urbanistic Zonal, proiect nr. 110/2016, prezentat de solicitant și întocmit de SC Grafi Top SRL – jud. Bihor, com. Batăr, sat Arpășel, nr. 163.

š    Procesul–verbal de afișare anunț pentru PUZ, nr. 14/16.03.2016, depus de d-nul Kocsis Zoltán;

š    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 4274/04.05.2016 privind intenția de realizare a lucrării PUZ – ,,Construire hală depozit cereale” pentru imobilele situate în Salonta, extravilan, înscris în CF nr. 102302, nr. cadastral 102302, CF nr. 102303, nr. cadastral 102303, CF nr. 102304, nr. cadastral 102304;

š    Raportul comisiei de specialitate

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) , art. 45. alin. 1 și art. 117 alin. 1 lit a;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art. 1. Aprobarea lucrării PUZ – ,,Construire hală depozit cereale” la solicitarea d-nului Kocsis Zoltán Imre, cu domiciliul în jud. Bihor, mun. Salonta, str. Ioan Ciordaș, nr. 14, pentru imobilele situate în Salonta, extravilan, înscris în CF nr. 102302, nr. cadastral 102302, CF nr. 102303, nr. cadastral 102303, CF nr. 102304, nr. cadastral 102304.

          Art. 2. Cu respectarea prevederilor art. 56, alin. (4) și (5) din Legea 350/2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, se stabilește perioada de valabilitate a PUZ – ,,Construire hală depozit cereale” până la aprobarea altui PUZ care să îl modifice/înlocuiască sau a PUG nou pentru mun. Salonta.

          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Biroul de Urbanism.

          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-      Instituția Prefectului județului Bihor

-      Primarul municipiului Salonta

-      Biroul de Urbanism

-      Birou de Impozite și Taxe Locale

-      d-nului Kocsis Zoltán Imre

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                         SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 16

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind însușirea modificării Anexei I la Caietul de sarcini aprobat prin HCLMS nr. 116/24.11.2016 privind aprobarea achiziției directe de servicii de proiectare și a caietului de sarcini pentru lucrarea: ,, Extinderea rețelei de canalizare în municipiul Salonta – Etapa a II-a pe un număr de 15 străzi, faza de proiectare SF+PT+DDE +CS+DTAC ” Cod CPV – 71322000-1

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

·       Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 1632 din 13.02.2017 , întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană;

·       HCLMS nr. 116/24.11.2016 privind aprobarea achiziției directe de servicii de proiectare și a caietului de sarcini pentru lucrarea: ,, Extinderea rețelei de canalizare în municipiul Salonta – Etapa a II-a pe un număr de 15 străzi, faza de proiectare SF+PT+DDE +CS+DTAC ” Cod CPV – 71322000-1

·       Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, art. 221 și art. 7 alin (5) conform căruia HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

·       Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) art. 45 alin 2), art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art. 1. Însușirea modificării Anexei I la Caietul de sarcini aprobat prin HCLMS nr. 116/24.11.2016 privind aprobarea achiziției directe de servicii de proiectare și a caietului de sarcini pentru lucrarea: ,,Extinderea rețelei de canalizare în municipiul Salonta – Etapa a II-a pe un număr de 15 străzi, faza de proiectare SF+PT+DDE +CS+DTAC ”, conform Anexei

          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul de Dezvoltare Urbană.

          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Viceprimarul municipiului Salonta

-        Serviciul de Dezvoltare Urbană

-        Serviciul Economic

-        Reponsabil Achiziții publice

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                         SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 17

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea actualizării și republicării Statutului Municipiului Salonta

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive-Referat de specialitate nr. 1631/13.02.2017 privind aprobarea actualizării și republicării Statutului Municipiului Salonta

š    HCLMS CLMS nr.188/2014 privind aprobarea actualizării și republicării Statutului Municipiului Salonta,

š    Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 aprobată prin Legea nr. 96/2003 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale

š    Prevederile noului cod fical, Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

š    Avizul comisiei de specialitate cu mențiuni

În temeiul 36 alin. 3 lit a, art. 45 alin 1 și art. 117 alin 1 lit a din Legea nr. 215/2001, lege privind administrația publică locală, republicată

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

Art. 1. Actualizarea și republicarea Statutului Municipiului Salonta, conform anexei.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice dispoziții contrare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                    -    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    -    Primarul municipiului Salonta

-       Serviciul APL

-       Biroul Impozite și Taxe Locale

-       Se aduce la cunoștință publică

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                      SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 18

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea Comisiilor de selectare și evaluare a proiectelor culturale, sportive și sociale finanțate de la bugetul local precum și a celei de soluționarea contestațiilor

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate Nr. 741 /10.02.2017 al Comp. Programe Europene

š    Hotărârea CLMS nr.55/2008 a fost aprobată procedura de atribuire de finanțări nerambursabile de la bugetul local a proiectelor culturale pentru persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate respectiv înființate în condițiile legii române sau străine după caz care depun oferte culturale de interes local; Conform pct. 12a și 12c din Regulament, comisiile de evaluare și cea de contestație se numește prin H.C.L.M.S.

š    Hotărârea CLMS nr.28/2006 a fost aprobată procedura de atribuire de finanțări nerambursabile de la bugetul local cluburilor sportive de drept privat, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică de interes local cu modificările și completările ulterioare; Comisia de evaluare este formată conform pct. 9a din Regulament din cel puțin 3 consilieri locali și reprezentanții executivului desemnați prin dispoziția primarului.

š    Hotărârea CLMS nr. 11/2007 a fost aprobată procedura de atribuire de finanțări nerambursabile de la bugetul local a proiectelor sociale pentru asociațiile si fundatiile care înființează și administrează unități de asistență socială de interes local; Conf. pct.7 a din Regulament comisia de evaluare este formată din cel puțin 3 consilieri locali și reprezentanții executivului desemnați prin dispoziția primarului.

š    Avizul comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art.36 alin. 6 și alin. 9, art. 45 alin. 1 și art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art. 1. Stabilirea comisiei de selectare și evaluare a proiectelor culturale pentru persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate respectiv înființate în condițiile legii române sau străine după caz, care depun oferte culturale de interes local, în următoarea componență: d-na Gáll Éva, d-l Szíjjártó Szilárd, d-l Nagy Árpád, d-l Toma Cristian și d-l Vesa Ioan.

          Art. 2. Stabilirea comisiei de selectare și evaluare a proiectelor sportive de drept privat, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică de interes local, în următoarea componență: d-l Horvath Janos, d-l Cseke Sándor, d-l Balogh Péter, d-l Szabó Sándor, d-l Sala Răzvan, d-l Boiț Nicolae, d-l Toma Cristian.

          Art. 3. Stabilirea comisiei de selectare și evaluare a proiectelor sociale pentru asociațiile si fundatiile care înființează și administrează unități de asistență socială de interes local, în următoarea componență: d-na Tolnai Angéla, d-l Kiss Ernő, d-l Gyulai Sándor, d-na Buz Ramona și d-l Boiț Nicolae.

          Art. 4. Desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurilor aferente acestor finanțări în următoarea componență: d-l Illyés Lajos și d-l Szász Dénes, comisia urmând să se completeze cu funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, numiți prin dispozție.

          Art. 5. Secretariatul comisiilor va fi asigurată de către Compartimentul Programe Europene.

          Art. 6. Orice altă dispoziție contrară se abrogă prin această hotărâre.

          Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Comp. Programe Europene.

          Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului Județului Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Viceprimarul Municipiului Salonta

-      SAPL

-      Comp. Programe Europene

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                         SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 19

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind Raportul nr. 1679/16.02.2017 al Comisiei de inițiativă în scopul desfășurării Programului Cultural 2017 Bicentenarul Arany János

         

Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Referatul de specilalitate Nr.1679/16.02.2017.

š    HCLMS 134/27.08.2015 de numire a comisiei de inițiativă și identificare a acțiunilor și proiectelor ce urmează a se realiza în cadrul Programului Cultural 2017 Bicentenarul Arany János

š    Raportul nr. 1679/16.02.2017 înaintat de către comisie

š    OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemelor de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

š    Ordinul MF  2890/2016 privind normele metodologice pentru încheierea exercițiului bugetar

š    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale art. 40

          În temeiul prevederilor art.36 alin.9, art. 45 alin. 1 și art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art. 1. Însușirea Raportului Comisiei de inițiativă și identificare a acțiunilor și proiectelor ce urmează a se realiza în cadrul Programului Cultural 2017 Bicentenarul Arany János cu nr. 1679/16.02.2017

          Art. 2. Alocarea în bugetul local pe anul 2017 al sumei necesare desfășurării evenimentelor din cadrul Programului Cultural 2017 Bicentenarul Arany János conform estimărilor efectuate.

          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Economic

          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului județului Bihor

-      Primarul municipiului Salonta

-      Serviciul Economic

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                         SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 20

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Salonta în anul 2016.

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š     Raport nr. 1664/15.02.2017, a Primarului municipiului Salonta, pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Salonta:

š     art.107, alin.(1) lit. ”d ” din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici(publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 14.07.2008)

š     H.G.nr.1173/2008 din 24/09/ 2008 privind modificarea si completarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 02/10/2008);

š     art. 69 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările aduse de O.U.G nr. 125 din 08.10.2008; O.U.G. nr. 229 din 30.12.2008.

În temeiul art.36 alin (2) coroborat cu alin. (3) lit. „b” și art. 45 și 115 alin. ( 1 ) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                                    

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. Propune Primarului municipiului Salonta, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Salonta, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:         

-        Instituția Prefectului Județul Bihor;

-        Primarul municipiului Salonta;

-        Biroul GRUSA;

-        Secretar al Municipiului Salonta

-        ANFP

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

               Nagy Árpád                                                                            SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 21


 

Anexa la H.C.L. nr. 21 din 17.02.2017

 

RAPORT DE EVALUARE

a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere

 

Numele și prenumele – IVANCIUC PATRICIA-EDITH

Funcția publică - SECRETARUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Treapta de salarizare -

Data ultimei promovări -

Numele și prenumele evaluatorului – TÖRÖK  LÁSZLÓ

Funcția  - PRIMAR

Perioada evaluată: 01.01.2016 - 31.12.2016.

Studii superioare - FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SPECIALIZAREA DREPT

Programe de formare la care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată :

“Reforma Sistemului Național de Achiziții Publice. Noi reglementări legislative și instituționale” ; Contencios administrativ ; Managmentul Situațiilor de urgență

 

OBIECTIVE INDEPLINITE:

Obiective îndeplinite pentru  perioada pentru care se face evaluarea:

Nr

crt

OBIECTIVE

%

din timp

Indicatori

de performanțăă

Realizat

(pondere)%

Nota

acordată

1.    coordonarea    compartimentelor   și activităților cu caracter juridic din cadrul Primăriei municipiului  Salonta. 20 important 100 4,7
2.    -   pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului local 20 Foarte important 100 5
3.    - avizarea pentru legalitate hotărârilor sau dispozițiilor primarului. 10 Foarte important 100 5
4.    -  participarea  la  ședințele  Consiliului local sau a comisiilor de specialitate. 10 Foarte important 100 5
5.    - realizarea atribuțiilor privind aplicarea legilor fondului funciar. 10 Foarte important 100 4,6
6.    - îndeplinirea atribuțiilor privind registrul agricol, eliberarea certificatelor, adeverințelor, evidența contractelor de arendă și vânzarea terenurilor. 10 Foarte important 100 5
7.    -  îndeplinirea  atribuțiilor  în  domeniul stării civile, autorității tutelare, protecția copilului, asistenței sociale , SEIP 10 Foarte important 100 4,6
8.    -     îndeplinirea     obligațiilor     privind eliberarea  autorizațiilor  de  construcții. 10 Foarte important 100 5

NOTA FINALĂ pentru îndeplinirea obiectivelor: 4,86

 

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor

Nr.

crt.

Criterii de performanță

Nota

Comentarii

1.       

Capacitatea de a organiza

4,6

Nu sunt

2.       

Capacitatea de a conduce

4,6

Nu sunt

3.       

Capacitatea de coordonare

5

Nu sunt

4.       

Capacitatea de control

4,5

Nu sunt

5.       

Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

5

Nu sunt

6.       

Competența decizională

5

Nu sunt

7.       

Capacitatea de a delega

4,5

Nu sunt

8.       

Abilități în gestionarea resurselor umane

4,6

Nu sunt

9.       

Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului

5

Nu sunt

10.    

Abilități de mediere și negociere

5

Nu sunt

11.    

Obiectivitate în apreciere

5

Nu sunt

12.    

Capacitatea de implementare

5

Nu sunt

13.    

Capacitatea de a rezolva eficient problemele

5

Nu sunt

14.    

Capacitatea de asumare a responsabilităților

5

Nu sunt

15.    

Creativitatea  de  autoperfecționare  și  de  valorificare  a

experienței dobândite

5

Nu sunt

16.    

Capacitatea de analiză și sinteză

5

Nu sunt

17.    

Creativitate și spirit de inițiativă

5

Nu sunt

18.    

Capacitate de planificare și de a acționa strategic

5

Nu sunt

19.    

Competența in gestionarea resurselor alocate

4,5

Nu sunt

 

MEDIA ARITMETICĂ

4,85

 

F = Nota finală 4,87

Calificativul final pe baza notei finale

CALIFICATIV FINAL AL EVALUĂRII: FOARTE BINE

Rezultate deosebite: realizarea  unei  bune  prestații  în  relațiile  cu  publicul. Capacitatea de a încuraja dezvoltarea aptitudinilor personalului din subordine în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, capacitatea de lucru în echipă fiind un exemplu în relațiile cu colegii și în soluționarea atribuțiilor de serviciu; îndeplinirea cu profesionalism și la termen a atribuțiilor prevăzute prin actele normative în vigoare.

 

Dificultăți obiective întâmpinate in perioada evaluată:  Lipsa personalului la cele mai   importante  servicii sau compartimente (Șef SDU, Arhitectul Șef, Urbanism, SEIP ), complexitatea atribuțiilor corelată cu volumul mare de lucrări și lipsa de personalului  calificat,  creșterea  atribuțiilor ce revin funcționarilor publici de conducere ai administrației publice locale și implicit a volumului de muncă a secretarului municipiului; volumul mare de acte normative emise.   

Alte observații:

 

 

Programe de instruire recomandate să fie urmate:

Nr. crt. OBIECTIVE % din timp Indicatori de performanță Termen de realizare
1.     

-    coordonarea  compartimentelor  și  activităților cu caracter juridic din cadrul Primăriei.

20 Important 31.12.2017
2.     

- pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului local

20 Foarte important 31.12.2017
3.     

- avizarea pentru legalitate hotărârilor sau dispozițiilor primarului.

10 Foarte important 31.12.2017
4.     

. participarea la ședințele Consiliului local.

10 Foarte important 31.12.2017
5.     

-   realizarea   atribuțiilor   privind   aplicarea   legilor fondului funciar

10 Foarte

important

31.12.2017
6.     

-   îndeplinirea  atribuțiilor privind  registrul agricol, eliberarea  certificatelor  și  adeverințelor,   evidența contractelor de arendă și vânzarea terenurilor.

10 Important 31.12.2017
7.     

 îndeplinirea atribuțiilor în domeniul stării civile, autorității   tutelare,  evidenței populației, protecția copilului,   asistenței sociale, SEIP.

10 Important 31.12.2017
8.     

-     îndeplinirea     obligațiilor     privind eliberarea autorizațiilor     de     construcții,     certificatelor de producător.

 

10 Important 31.12.2017

 

Programe de instruire recomandate să fie urmate:

1. Programe privind implementarea Standardelor de Control managerial

2. Contencios Administrativ și controlul legalității actelor

 

Comentariile funcționarului public evaluat:

 

Numele și prenumele funcționarului public evaluat   - IVANCIUC  PATRICIA –EDITH

 

Semnătura funcționarului public evaluat ................................. Data

 

Semnătura evaluatorului .................................................

 

Numele si prenume:TÖRÖK LÁSZLÓ

Funcția publică : PRIMARUL MUNICIPIULUI         

Data

 

Comentariile persoanei care contrasemnează:

 

 

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind soluționarea cererii nr. 224/2017 a firmei LA MAXI&EMI SRL Salonta, prin care solicită închirierea chioșcului situat în str. Republicii nr. 101,  pentru a comercializa produse de patiserie-plăcintarie-cod CAEN 1071 și băuturi răcoritoare

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive-referat de specialitate nr. 224/09.02.2017 a SDU-CSL;

š    cererea  nr. 224/2017 a firmei LA MAXI&EMI SRL  Salonta;

š    Avizul comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 10, art.36 alin 1, alin. 2, lit. c), alin (5) lit. a), art. 45 alin. 3, art. 117 alin 1 lit a și art. 123 din Legea 215/2001 republicată privind administrația publică locală, actualizată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Încuviințarea organizării licitației publice deschise în vederea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, cu suprafață construita de 11.34 mp, situat în str. Republicii nr. 101, aflat în proprietatea privată a Mun. Salonta cu nr. inv. 1089 -”chioșc cărămidă”, identificat cu nr. top. 4875, în scopul desfășurării de activitate de comert încadrată în clasa CAEN: 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (plăcintărie); și a comercializării băuturilor răcoritoare.

Art. 2. Aprobarea Caietului de Sarcini și a Instrucțiunilor de participare la licitație, pentru spatiul menționat la art. 1, conform anexei 1 și 2.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană, Biroul de Impozite și Taxe Locale, Biroul de Urbanism

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului Județului Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Serviciul Dezvoltare Urbană

-      Biroul de Impozite și Taxe Locale

-      Biroul de Urbanism

-      Se aduce la cunoștința publică

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                        SECRETAR

                                                                                                  Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 22

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind soluționarea cererii nr. 463/30.01.2017 a SC Agrotransport Salonta S.A.

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š     Expunere de motive – referat de specialitate nr. 463/14.02.2017, al SDU;.

š     Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

š     Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

š     Codul Civil;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ), art. 45 alin. 3 și art. 117 alin 1 lit a, republicată

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Exprimarea acordului cu privire la schimbarea destinației clădirii situate pe str. Lăutarilor nr. 70-72, înscrisă în CF nr. 101655 sub A1.2 cu nr. cad 101655 aflat în proprietatea SC Agrotransport SA Salonta, din centrală termică în sală de nunți și construire terasă ca urmare a faptului că imobilul înscris în CF nr. 108888 Salonta cu nr. cad 108888 este în proprietatea Municipiului Salonta și este învecinat cu imobilul înscris în CF nr. 101655.

Art. 2. Imputernicirea domnului Primar al municipiului Salonta, d-l Töröl László pentru semnarea în formă autentică a acordului prevăzut la Art. 1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

          Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului - Județul Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Viceprimarul Municipiului Salonta

-      Serviciul Dezvoltare Urbană

-      Serviciul Economic

-      Biroul de Urbanism

-      Biroul Impozite și Taxe Locale

-      Sc Agrotransport Salonta SA

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                                    SECRETAR

                                                                                                         Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 23

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind Procesul verbal nr. 1634/13.02.2017 al comisiei de analiză în vederea soluționării cererilor și solicitărilor înaintate de SC Comlef SA

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š     Expunerea de motive - Referatul de specialitate nr. 1634/13.02.2017

š     Cererea nr. 10439/31.10.2016 prin care SC Comlef SA solicită atribuirea unei noi denumiri a căii de acces la sediul societății, precum și anularea nomencaltorului, cu acordarea unui nou număr administrativ aferent noii străzi.

š     Memoriul nr. 11414/24.11.2016, prezentat în ședința ordinară al Consiliului Local din data de 24.11.2016, detailează motivele pentru care sediul societății comerciale nu ar fi trebuit încadrat în zona B de impozitare prin efectul HCLMS 119/2005 și încadrarea căii de acces în zona D și solicită înființarea unei noi străzi și un nou număr administrativ.

š     Cererea nr. 11944/05.12.2016 propunând două variante în a soluționa solicitările SC Comlef SA

š     Adresa nr. 13189/09.12.2016 prin care se comunică un Proces verbal de trasare din data de 07.12.2016 pentru determinarea lungimii străzii Regele Ferdinand și revine la solicitările de rectificare a HG 1509/2009 ori atribuirea unei noi denumiri cu un nou număr administrativ.

š     Cererea nr. Rev10439/13.12.2016 este o revenire la adresele precedente, prin care solicită pentru înființarea unei noi străzi și acordarea unui nou număr administrativ

š      Cererea nr. 13418/19.12.2016 ca urmare a respingerii plângerii prealabile formulate de către SC Comlef SA împotriva HCLMS 119/2005 privind zonarea perimetrului intravilan al municipiului Salonta în vederea impozitării.

š     Adresa nr. 13559/23.12.2016 prin care se depun extrase de CF și un raport extrajudiciar din data de 07.12.2016.

š     Adresele 57/03.01.2017, 127/10.01.2017 și 188/12.01.2017 privind invitațiile pentru ca reprezentanții Primăriei Municipiului Salonta să se prezinte la lucrările de trasare reperelor de limită a lungimii străzii Regele Ferdinand și răspunsul Primăriei Municipiului Salonta

š     HCLMS 146/23.12.2016 Privind numirea comisiei juridice CLMS în comisia de analiză în vederea soluționării cererilor a SC Comlef SA

š     Procesal verbal 1634/13.02.2017 al Comisiei Juridice CLMS

š     Legii 213/1998 privind proprietatea publică și Codul Civil art 554 privind proprietatea publică și următoarele

š     Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor

š     Legea 7/1996 privind publicitatea imobiliară, art. 5,

š     Codul fiscal art. 453

š     Legea nr.350/2001 privind planul urbanistic general

š     Avizul Comisiei de specialitate

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, Art. 36 și art. 45 alin. 1, 2 lit. c, alin 5. lit c, d, art. 117 alin. 1 lit a , republicată

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Însușirea Procesului verbal nr. 1634/13.02.2017 al Comisiei Juridice a CLMS și a propunerilor înaintate de către Comisia Juridică a Consiliului Local al Municipiului Salonta și în consecință respingerea cererilor SC Comlef SA cu numerele 10439/31.10.2016, 11414/24.11.2016,11944/05.12.2016, 13189/09.12.2016, Rev10439/13.12.2016, 13418/19.12.2016, 13559/23.12.2016.

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul de Dezvoltare Urbană și Biroul Urbanism.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului - Județul Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană

-       Biroul Urbanism

-       SC Comlef SA

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                                              SECRETAR

                                                                                                                           Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 24

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea cuantumului chiriei și a perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „ Arany Janos ”.

 

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 1704 din 16.02.2017 , al SDU;

š     HCLMS nr. 04/26.01.2017 privind numirea unei comisii cu atribuții în stabilirea cuantumului chiriei și a perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1 care face obiectul Contractului de închiriere nr. 678/01.03.2012 încheiat între Parohia Reformată Salonta și Consiliul Local Salonta;

š     Procesul-Vebal nr. 727/09.02.2017 privind negocierile dintre Comisia numită prin HCLMS nr. 04/26.2017 și reprezentanții Parohiei Reformate Salonta cu privire la cuantumul chiriei imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1 care face obiectul Contractului de închiriere nr. 678/01.03.2012 încheiat între Parohia Reformată Salonta și Consiliul Local Salonta pentru Liceul Teoretic „ Arany Janos ” ;

š     Procesul-Vebal nr. 1703/16.02.2017 privind continuarea negocierilor dintre Comisia numită prin HCLMS nr. 04/26.2017 și reprezentanții Parohiei Reformate Salonta cu privire la cuantumul chiriei imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1 care face obiectul Contractului de închiriere nr. 678/01.03.2012 încheiat între Parohia Reformată Salonta și Consiliul Local Salonta pentru Liceul Teoretic „ Arany Janos ”

š     Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, art. 45;

š     Contractul de închiriere nr. 678/01.03.2012, încheiat între Consiliul Local Salonta și Parohia Reformată Salonta care expiră la data de 28.02.017 ;

š     Adresa Parohiei Reformate Salonta nr. R/10621/29.11.2016;

š     HCLMS nr. 186/2010 privind stabilirea sediului administrativ al unității de învațamânt cu predare în limba maghiară, ca fiind pe str. Aurel Lazăr nr. 1;

š     Ordinul Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5655/18.11.2010 privind înființarea Grupului Școlar „ Arany Janos ” din mun. Salonta începând cu data de 01.09.2011;

š     Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 10, art. 62, art. 102, art. 103, art. 104 alin (2) lit. d, art. 112;

š     Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.6 lit. a ), pct. 1 și art. 45 alin 1 și art. 117 alin 1 lit a, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Însușirea negocierilor dintre Comisia numită prin HCLMS nr. 04/26.2017 și reprezentanții Parohiei Reformate Salonta cu privire la cuantumul chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „Arany Janos”.

Art. 2. Încheierea pe o perioadă de 5 ani a unui contract de închiriere cu Parohia Reformată Salonta pentru imobilul situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „ Arany Janos ”.

Art. 3. Stabilirea chiriei pentru imobilul situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, în cuatum de 6569 lei lună, calculată conform prevederilor art. 45 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană și Serviciul Economic

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului - Județul Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană         

-       Serviciul Economic

-       Parohia Reformată Salonta

-       a Liceului Teoretic „Arany Janos”

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                                                              SECRETAR

                                                                                                                           Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 25

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna martie 2017

  

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Prevederile art. 35 și ale art.41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, referitoare la alegerea președintelui de ședință,

š    Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Salonta, modificat,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.unic: - (1) Alegerea ca președinte de ședință a Consiliului Local  Salonta pentru luna martie 2017 a d-lui consilier Sala Răzvan.

(2) Alegerea ca președinte de ședință supleant al Consiliului Local al municipiului Salonta pentru luna martie 2017 a d-lui consilier Szabó Sándor.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Nagy Árpád                                                             SECRETAR

                                                                                       Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 17 FEBRUARIE 2017

Nr. 26