Hotararea nr. 27
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 17.03.2017

Hotararea nr. 28
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenul cu suprafața de 30209 mp situat la ieșirea din Salonta pe partea dreaptă în direcția de mers spre Arad

Hotararea nr. 29
privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri cu destinația de drumuri vicinale

Hotararea nr. 30
Privind soluționarea cererii nr. 655/10.02.2017, completată prin cererea nr. 655/15.03.2017 a d-lui Gligor Cristian Dan
 

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta

din data de 17.03.2017

  

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 17.03.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 164 din data de 16.03.2017,

         În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

  

H O T Ă R Ă Ș T E:

  

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 17.03.2017, după cum urmează:  

1.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2216/15.03.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenul cu suprafața de 30209 mp situat la ieșire din Salonta pe partea dreaptă în direcția de mers spre Arad – prezintă SDU

2.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2273/16.03.2017 privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului teren pistă biciclete – prezintă SDU

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 655/16.03.2017 privind soluționarea cererii d-lui Gligor Cristian Dan – prezintă BU

4.     Informare 2084/15.03.2017 privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 792/2017 pronunțată de către Judecătoria Oradea în contradictoriu cu Episcopia Greco-Catolică Oradea – prezintă șef SE Kis Anamaria

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                   SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 17 MARTIE 2017

Nr. 27

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenul cu suprafața de 30209 mp situat la ieșirea din Salonta pe partea dreaptă în direcția de mers spre Arad

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 2216 din 15.03.2017 al SDU;

š    Legea nr. 213/1991 privind propreitatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

š    HCLMS nr. 61 din 28.02.2008 privind însușirea inventarului de spații verzi din terenul intravilan existent pe raza municipiului Salonta și asigurarea unei suprafețe de spațiu verde de 32,5 mp/locuitor.  

š    HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) și art. 45 alin. 3 și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1.  Înscrierea proprietății publice a municipiului Salonta asupra terenurilor identificate după cum urmează:

Nr. crt. Nr. CF Nr. top Suprafața din acte

- mp -

Categoria de folosință
1 109945

electronică

 

2128 - vechi

8637/2 593 P
8638 788 CC
8639 6500 A
2 6467 8640 2669 A
3 13113 8641 2485 A
8642 881 A
8643 4920 A
4 8755 8644/2 4338 A
8645/2 7931 A

Art. 2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 30209 mp, teren intravilan, conform Anexei nr. 1, format din următoarele parcele: nr. top 8637/2 cu suprafața de 593/593, nr. top 8638 cu suprafața de  788/788 mp, nr top 8639 cu suprafața de 6500/6500 mp, înscrise în CF electronic 109945 ( CF vechi nr. 2128 ) , nr top 8640 cu suprafața de 2669/2669 mp înscris în CF nr. 6467, nr. top 8641 cu suprafața de 2485/2485 mp, nr. top 8642 cu suprafața de 881/881, nr top 8643 cu suprafața de 4920/4920, înscrise în CF nr. 13113, nr top 8644/2 cu suprafața de 4338/4338 mp, nr top 8645/2 cu suprafața de 7035/7931 mp, înscrise în CF nr. 8755.

Art. 3. Aprobarea schimbării categoriei de folosință a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 și 2, conform destinației actuale și anume: PD, HR, A, conform Anexei nr. 1 la prezenta..

Art. 4. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la art. 1, art. 2 și art. 3 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului - Județul Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Viceprimarul Municipiului Salonta

-      Serviciul Dezvoltare Urbană

-      Biroul de Urbanism

-      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                   SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 17 MARTIE 2017

Nr. 28

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri cu destinația de drumuri vicinale

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š      Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 2273 din 16.03.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š      Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š      Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară cu modificările și completările ulterioare;

š      O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) și art. 45 alin. 3 și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 1, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 1300 mp, format din parcela identificată cu nr. Tarla 259 și nr. parcelă 3945 la scara 1:10000, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 2, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 4300 mp, format din parcela identificată cu nr. Tarla 272 și nr. parcelă 4278/7 la scara 1:10000, cu suprafața de 1100 mp și nr. Tarla 272 și nr. parcelă 4278/8 la scara 1:10000, cu suprafața de 3200 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 3. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 3, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 540/53700 mp, format din parcela identificată cu nr. Tarla 251 și nr. parcelă 3818 la scara 1:10000, cu destinația de drum în intravilan - drum vicinal.

Art. 4. Trecerea în domeniul public al mun. Salonta a terenurilor prevăzute la art. 1-3,  în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Art. 5. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art. 1 - 4 în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor. 

Art. 6. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la art. 1 - 4, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta, prin deschiderea de coli de carte funciară.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism

Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului - Județul Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană         

-       Biroul de Urbanism

-       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                       Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                             SECRETAR

                                                                                                                    Ivanciuc Patricia

 

SALONTA, 17 MARTIE 2017

Nr. 29

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind soluționarea cererii nr. 655/10.02.2017, completată prin cererea nr. 655/15.03.2017 a d-lui Gligor Cristian Dan

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 655/15.03.2017

š    Prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

š    Ordinul 233/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

š    Hotărârea Consiliului Local al Orașului Salonta 94/1995 actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Salonta 4/2000, prelungit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta 198/28.11.2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta 211/2015

š    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta 120/2013 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafeța de 10,00 ha cu nr. cad. 2686 înscris în CF 104915

š    cererea cu nr. 655/10.02.2017 al d-lui Gligor Cristian completat prin cererea nr. 655/16.03.2017

š    CF nr. 104915 Salonta

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) , art. 45. alin. 1 și art. 117 alin. 1 lit a;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Modificarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 120/27.06.2013, la art. 2, care va avea următorul cuprins:

”Art.2. (1) Termenul de valabiliate a Planului Urbanistic Zonal este de 4 ani de la data adoptării prezentei Hotărâri.

(2) Preluarea lucrării prevăzute la art. 1 în cadrul PUG Salonta cu ocazia actualizării acestuia, după caz.”

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează Biroul de Urbanism;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Viceprimarul municipiului Salonta

-        Biroul de Urbanism

-        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta

-        D-l Gligor Cristian Dan

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                       SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 17 MARTIE 2017

Nr. 30


 

Republicat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta 30/17.03.2017

 

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere Teren în Intravilan pentru  amplasare centrală fotovoltaică S.C. Salonta Energy SRL cu sediul în municipiul Timișoara str. Palanca nr. 1 ap. 6

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Raportul de Specialitate nr. 4009/27.06.2013 înaintat de Biroul De Urbanism;

š    Cererea nr. 4009/18.06.2013 a d-lui Căpriță Voicu, reprezentant legal al S.C. Salonta Energy S.R.L., prin care solicită aprobarea  Planului Urbanistic Zonal-Introducere teren în intravilan a unei suprafețe de 10,00 ha cu nr. cad. 2686 înscris în CF 104915 ,în scopul amplasării unei centrale și a unor panouri fotovoltaice, căi de acces, platforme, în vederea producerii de energie electrică,  situat în Salonta  - extravilan

š    Certificatul de Urbanism nr. 177 din 12.12.2012  prin care se precizează condițiile în care se poate realiza construcția propusă;

š    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

š    Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996 republicată;

š    Ordinul nr. 839/2009 al M.T.C.T. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Legii nr. 50/1991 actualizată;

š    Planul Urbanistic General al municipiului Salonta – teren extravilan

š    Planul Urbanistic Zonal înregistrat sub nr. 4009/18.06.2013, întocmit de S.C. ARHINOVA - Timișoara – B-dul Mihai Viteazu nr.40  în scopul amplasării unei centrale și a unor panouri fotovoltaice, căi de acces, platforme, în vederea producerii de energie elecrtică,  situat în Salonta  - extravilan, cu nr. cad. 2686

š    Avizul prealabil de oportunitate primar nr. 1040/25.03.2013  în scopul amplasării unei centrale și a unor panouri fotovoltaice, căi de acces, platforme, în vederea producerii de energie electrică

š    Ordinul nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentației referitoare la scoaterea terenului din circuitul agricol

š    Avizul comisiei de specialitate                                

š    Aviz 49/27.06.2013-CTATU-BIHOR

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală art.36, alin.(2),lit. c), alin.(5), lit. c) și art 45 alin 2 și art. 117 alin. 1 lit a

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Introducere Teren în Intravilan a unei suprafețe de 10,00 ha cu nr. cad. 2686 înscris în CF 104915 pentru  amplasare centrală fotovoltaică - S.C. Salonta Energy S.R.L. cu sediul în municipiul Timișoara, str. Palanca nr. 1, ap. 6, jud. Timiș

Art. 2. (1) Termenul de valabiliate a Planului Urbanistic Zonal este de 4 ani de la data adoptării prezentei Hotărâri.

(2) Preluarea lucrării prevăzute la art. 1 în cadrul Planului Urbanistic General al municipiului Salonta cu ocazia actualizării acestuia, după caz.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire se încredințează Biroul de Urbanism;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Viceprimarul municipiului Salonta

-        Biroul de Urbanism

-        Serviciul Dezvoltare Urbană

-        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta

-        Direcția Agricolă Bihor

-        S.C. SALONTA ENERGY  SRL – Gligor Cristian Dan

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            Contrasemnează:

               Sala Răzvan                                                                 SECRETAR

                                                                                           Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 27 IUNIE 2013

Nr. 120