Hotararea nr. 31
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.03.2017

Hotararea nr. 32
privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.03.2017

Hotararea nr. 33
privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 17.02.2017 și 17.03.2017

Hotararea nr. 34
privind adresa nr. 2057/07.03.2017 a SC Eurobuffalo SRL în derularea Contractului de concesiune nr. 868/10.02.2012, privind concesionarea suprafeței de 1094,79 Ha în vederea realizării activității de pășunat

Hotararea nr. 35
Privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Salonta

Hotararea nr. 36
privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat al Municipiului Salonta

Hotararea nr. 37
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului privind dezlipirea unei parcele de teren cu suprafața de 550 mp, din terenul identificat cu nr. top 4889/6, înscris în CF nr. 106272 provenit din CF nr.  8780

Hotararea nr. 38
cu privire la soluționarea cererii nr. 1237/10.03.2017 a SC Radix Labor SRL-D, prin care solicită închirierea terenului în suprafață de 3.465 mp, identificat cu nr. top. 1810/2, aferent accesului la imobilul situat în mun. Salonta, str. Al. P. Păulescu, bl. Q6, ap. 4

Hotararea nr. 39
privind aprobarea “LISTEI DE PRIORITĂȚI” pe anul 2017, întocmită în baza criteriilor aprobate prin HCLMS nr. 114/24.11.2016 privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL construite pentru tineri, destinate închirierii, în Mun. Salonta

Hotararea nr. 40
privind actualizarea listei terenurilor din domeniul privat al municipiului Salonta disponibile în anul 2017 în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Hotararea nr. 41
privind încheierea unui Protocol de colaborare cu
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

Hotararea nr. 42
Privind Raportul de Expertiză-Evaluare imobiliară întocmită în Dosarul nr. 5084/111/2012 al Tribunalului Bihor

Hotararea nr. 43
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 13197 mp aferent străzii Vasile Lucaciu  

Hotararea nr. 44
privind angajarea unui avocat în Dosar 3133/271/2017 al Judecătoriei Oradea, formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-catolică

Hotararea nr. 45
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna aprilie 2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 31.03.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š      Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 31.03.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 276 din data de 27.03.2017,

          În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.03.2017, după cum urmează:

1.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2346/20.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al mun Salonta 2017 – prezintă șef SE Kis Anamaria

2.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 10847/15.11.2016 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor edilitare care afectează domeniul public și privat al Municipiului Salonta – prezintă SDU

3.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2388/22.03.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului teren privind dezlipirea unei parcele în suprafață de 550 mp din terenul top 4889/6 CF 106272 – prezintă SDU

4.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. Privind adresa 2057/07.03.2017 a SC Eurobuffalo SRL – prezintă SDU

5.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1237/15.03.2017 privind cererea SC Radix Labor SRL-D – prezintă SDU

6.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2351/20.03.2017 privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2017 pentru locuințe ANL – prezintă SDU

7.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2402/22.03.2017 privind actualizarea listei terenurilor disponibile în anul 2017 în vederea aplicării prevederilor Legii 15/2003 – prezintă SDU

8.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 7261/2016 din 21.03.2017 privind soluționarea cererii d-lui Kallo Zsolt de atribuire a unui teren în baza Legii 15/2003 –prezintă SDU

9.      Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1737/13.03.2017 privind încheierea unui protocol de colaborare cu AJOFM Bihor – prezintă șef SAPL Biro Ioana

10.   Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1774/22.03.2017 privind Raportul de expertiză evaluare imobiliară în Dosarul 5084/111/2012 – prezintă SAPL Comp Juridic

11.   Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2399/22.03.2017 Pentru acordarea unui aviz de principiu în vederea demarării procedurilor necesare schimbării destinației imobilului situat pe str. Cantacuzino nr.2-4, identificat prin nr. cad.2690-C9, înscris în CF nr.101615 Salonta (CF vechi NDF 137), din Secție Oftalmologie veche în Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber – tip club și sediu unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local … – prezintă șef SAPL Biro Ioana

12.   Raport de activitate 1677/15.02.2017 Piața agroalimentară

13.   Raport de activitate 1668/15.02.2017 Muzeul Memorial Arany Janos

14.   Raport de activitate1629/17.02.2017 Spitalul Municipal Salonta

15.   Raport de activitate 2410/23.03.2017 reprezentant SC Salgaz SA

16.   Informare 2461/27.03.2017 orivind programul Zilelor Salontane 2017

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                                   SECRETAR

                                                                                                                         Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 31

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 31.03.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 31.03.2017,

š    În conformitate cu art. 43 alin. 1, art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

          Art.unic: - Completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.03.2017, cu următoarele puncte:

1.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2496/29.03.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 1317 mp aferent străzii Vasile Lucaciu – prezintă SDU

2.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. Privind angajarea unui avocat în Dosar nr. 3133/271/2017 al Judecătoriei Oradea formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolic㠖 prezintă șef SE Kis Anamaria

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                             SECRETAR

                                                                                                        Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 32

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 17.02.2017 și 17.03.2017

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 17.02.2017 și 17.03.2017, pus la dispoziția d-lor consilieri spre consultare, respectiv afișat în termenul prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată,

          În conformitate cu art. 42 alin. 5 și 7, și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art. unic: - Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 17.02.2017 și 17.03.2017.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                     SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 33

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind adresa nr. 2057/07.03.2017 a SC Eurobuffalo SRL în derularea Contractului de concesiune nr. 868/10.02.2012, privind concesionarea suprafeței de 1094,79 Ha în vederea realizării activității de pășunat

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive – Raport de specialitate nr. 2057/21.03.2017 a SDU;

š    O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea <LLNK 11991    18 11 201   0 34>Legii fondului funciar nr. 18/1991;

š    Contractul de concesiune nr. 868/10.02.2012, privind concesionarea suprafeței de 1094,79 Ha în vederea realizării activității de pășunat;

š    Codul civil;

š    HCLMS nr. 66/27.04.2016 privind adresele nr. 807/3508 din 2016 a SC Euro Buffalo SRL în derularea în derularea Contractului de concesiune nr. 868/10.02.2012, privind concesionarea suprafeței de 1094,79 Ha în vederea realizării activității de pășunat;

š    Adresa nr. 2057/07.03.2017 a SC Eurobuffalo SRL

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art.36 alin.2 lit. c), alin.5 lit. b) art. 45 alin.3 și 117 alin. 1 lit a  republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Numirea Comisiei Juridice și Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Salonta în comisia cu atribuții în analizarea cererii nr. 2057/07.03.2017 a SC Eurobuffalo SRL prin care solicită cumpărarea terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 868/10.02.2012 privind concesionarea suprafeței de 1094,79 Ha în vederea realizării activității de pășunat.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană și Serviciul Ecomonic

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului - Județul Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Viceprimarul Municipiului Salonta

-      Serviciul Dezvoltare Urbană    

-      Serviciul Ecomonic

-      SC Euro Buffalo SRL

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                    SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 34

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Salonta

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š  Expunerea de motive - raport de specialitate nr. 2346 din data de 20.03.2017 întocmit de Compartimentul Buget-contabilitate privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Salonta pe anul 2017;

š  Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017;

š  Adresa nr. 2795/14.03.2017 a MFP, ANAF, DGRFP Cluj-Napoca, AJFP Bihor, Activitatea Trezorerie și contabilitate publica, Serviciul Sinteza și asistenta elaborarii și executiei bugetelor locale

š  Anexa la adresa nr. 2795/14.03.2017 AJFP Serviciul Sinteza și asistenta elaborarii și executiei bugetelor locale;

š  Decizia nr 14/20.03.2017, privind repartizarea influentelor la sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata

š  Adresele unitatilor de invatamant: Liceul Teoretic “Arany Janos” prin adresa nr. 140/26.01.2017, Colegiul National “Teodor Nes” prin adresa nr. 166/30.01.2017, Liceul Tehnologic nr.1 Salonta prin adresa nr.319/08.02.2017, Gradinita cu program prelungit “Toldi” prin adresa nr.32/17.01.2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice.

š  Avizul comisiilor de specialitate;

š  Legea 52/2003 privind transpareța decizională

š  Prevederile art. 19 alin (1) lit.a și b, art.20 alin (1) lit.a , art.25 lit.e din Legea 273/2006 privind Finațele Publice Locale și OUG 63/2010 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit „a” și art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 a Administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Folosirea excedentului anilor precedenti la subunitati care se prezinta astfel:

-       Unitatea de Asistență Medico Socială: 1.755 lei care se va utiliza pentru Sectiunea de functionare;

-       Cantina sociala: 123.697 lei care se va folosi pentru Sectiunea de functionare;

-       Spitalul Municipal: 1.596.068 lei care se va folosi pentru Sectiunea de functionare;

-       Municipiul Salonta: 176.068 care se va folosi pentru Sectiunea de functionare;

-       Colegiul National “Teodor Nes”: 14.430 lei care se va folosi pentru Sectiunea de functionare:

-       Liceul Teoretic “Arany Janos”: 33.697 lei care se va folosi pentru Sectiunea de functionare;

-       Liceul Tehnologic nr.1: 14.421 lei care se va folosi pentru Sectiunea de functionare;

Art. 2. Aprobarea Bugetului local consolidat al municipiului Salonta în sumă de 65.074.840 lei, în forma prezentata prin Anexa.nr.1.

Art. 3. Aprobarea sumei de 28.111.840 lei din excedentul bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

Art. 4. Aprobarea fondului de rezerva în suma de 100.000 lei, sumă ce va fi folosita numai pentru calamitati și situatii de urgenta.

Art. 5. Aprobarea Bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii:

-     în suma de 19.394.280 lei la partea de venituri,

-     în suma de 21.350.350 lei la partea de cheltuieli,

-     cu deficit de 1.956.070 lei, conform Anexelor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Art. 6. Aprobarea transportului cadrelor din invatamant în valoare de 122.900 lei;

Art. 7. Aprobarea programului de investiții publice conform „Formularului nr. 14”.

Art. 8. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciul economic, Compartimentul buget-contabilitate;

Art. 9 . Prezenta hotarare se comunica cu:

-      Institutia Prefectului Judetului Bihor

-      Primarul municipiului Salonta

-      Serviciul Economic

-      Compartimentul de Audit.

-      Unitati subordonate

-      Se aduce la c unoștință publică

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                    SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 35

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat al Municipiului Salonta

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Referat de specialitate nr.  10847 din 15.11.2016, al SDU;

š    Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice locale, cu  modificările și completările ulterioare;

š    OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;

š    OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

š    Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

š    OUG 195/2002 , privind circulația pe drumurile publice, republicată;

š    Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică

š    Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale;

š    Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioare

š    Legea 52/2003 privind transparența decizională

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. c) art. 45 alin 1 și art. 117 alin 1 lit a

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat al Municipiului Salonta, conform Anexei nr. I la prezenta.

Art. 2. Regulamentul prevăzut la art. 1, intră in vigoare de la data adoptării prezentei.

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Prefectura Județului Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Serviciul Dezvoltare Urbană

-      Serviciul Economic 

-      Cunoștința publicării

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                    SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 36

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului privind dezlipirea unei parcele de teren cu suprafața de 550 mp, din terenul identificat cu nr. top 4889/6, înscris în CF nr. 106272 provenit din CF nr.  8780

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 2388 din 22.03.2017 al SDU;

š    Avizul nr. 5/2016 a CLMS;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

š    Codul Civil, art. 557 alin (1);  577 și următoarele

š    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) și art. 45 alin. 3, 117 alin1 lit a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 1, privind dezlipirea unei parcele de teren cu suprafața de 550 mp, din terenul identificat cu nr. top 4889/6, teren intravilan înscris în CF nr. 106272 provenit din CF nr. 8780, pe care se găsesc amplasate construcțiile prevăzute în Anexa nr. 2, la prezenta.

Art. 2. Înscrierea proprietății private a municipiului Salonta dobândită prin efectul legii asupra clădirii C2, prevăzute în Anexa nr. 2 la poziția 2, constând în anexă în regim parter, s.c. la sol 80 mp, s.c.d. 80 mp.

Art. 3. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la art. 1 – 2 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

          Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului - Județul Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Viceprimarul Municipiului Salonta

-      Serviciul Dezvoltare Urbană    

-      Biroul de Urbanism

-      Societatea de Administrare a Activelor Feroviare S.A.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                    SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 37

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

cu privire la soluționarea cererii nr. 1237/10.03.2017 a SC Radix Labor SRL-D, prin care solicită închirierea terenului în suprafață de 3.465 mp, identificat cu nr. top. 1810/2, aferent accesului la imobilul situat în mun. Salonta, str. Al. P. Păulescu, bl. Q6, ap. 4

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Referat de specialitate nr.  1237/15.03.2017 al al S.D.U. – C.S.L.;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š    Cod civ. Art. 1777 și urm.;

š    Prevederile PUG – UTR 7

š    prevederile art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

š    Cererea nr. 1237/10.03.2017 a SC Radix Labor SRL-D;

š    Avizul comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin (1), alin (2) lit. c), alin (5) lit. a) și lit. b), art. 123 alin (1) și (2) și art. 117 alin. 1 lit a din Legea 215/2001 republicată privind administrația publică locală, actualizată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Încuviințarea închirierii directe, pe o perioada de 49 de ani, a terenului în suprafață de 3,465 mp, identificat cu nr. top. 1810/2, aferent accesului la imobilul înscris în CF nr. 101294-C1-U14, situat în Salonta, str. Al. P. Păulescu, nr. 4, bl. Q6, ap. 4, condiționat de asigurarea interesului public, de plata tuturor obligațiilor financiare rezultate din contract la finele fiecărui an, precum și de existența dreptului de folosință a SC Radix Labor SRL-D asupra imobilului înscris în CF nr. 101294-C1-U14 Salonta (CF nr. 16087), cu nr. top. 1812/8/IV, cf. planului de situație anexat.

Art. 2. Taxa de închiriere, potrivit HCLMS nr. 3/26.01.2017, este de 3,97 lei /mp/luna, în consecință chiria pentru bunul închiriat va fi de 165.08 lei/an, sumă ce se va reactualiza anual conform hotărârii adoptate de CLMS, noul tarif urmând a se aplica începând cu 01 ianuarie a fiecărui an.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

-      Instituția Prefectului Județului Bihor

-      Primarul Municipiului Salonta

-      Serviciul Dezvoltare Urbană

-      Biroul de Urbanism

-      Biroul de impozite și taxe

-      SC  Radix Labor SRL-D

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                    SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 38

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea “LISTEI DE PRIORITĂȚI” pe anul 2017, întocmită în baza criteriilor aprobate prin HCLMS nr. 114/24.11.2016 privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL construite pentru tineri, destinate închirierii, în Mun. Salonta

 

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunerea de motive nr. 2351/20.03.2017 a S.D.U. – C.S.L.

š     Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

š     H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

š     Dosarele depuse de solicitanți în număr de 9, întocmite cf. prevederilor legale, verificate de către Comisia socială privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;

š     Procesul Verbal nr. 2351/16.11.2016.

š     Avizul comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin (1), alin (2) lit. c), alin (5) lit. a), art. 45 alin (3), art. 123 alin (1) și (2) și art. 117 alin. 1 lit a din Legea 215/2001 republicată privind administrația publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Aprobarea “Listei de Priorități ANL” pe anul 2017, întocmită în baza criteriilor aprobate prin aprobate prin HCLMS nr. 114/24.11.2016 privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL construite pentru tineri, destinate închirierii, în Mun. Salonta, după cum urmează.

Nr. crt.

Numele și prenumele

Punctaj

Nr cam.

1

Lerinț Ioan Adrian

60

2

2

Palfi Beata Anita

58

2

3

Sebesi Eniko Csilla

56

1

4

Pocsai Robert

56

2

5

Kolozsi Karolina Timea

52

2

6

Csurka Betina Marta

50

1

7

Tosa Edina Erzsebet

50

2

8

Revesz Ildiko

48

2

9

Kovacs Katalin Beata

Respins, depăsit vârsta de 35 de ani

-

Art. 2. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire se încredințează: SDU – C.S.L.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului Jud. Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană

-       Se aduce la cunoștința publică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                      SECRETAR

                                                                                                                    Ivanciuc Patricia

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 39

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea listei terenurilor din domeniul privat al municipiului Salonta disponibile în anul 2017 în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š      Expunere de motive - Referat de specialitate Nr. 2402 din 22.03.2017 al SDU;

š      Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

š      HG nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personale;

š      HCLMS nr. 136/23.12.2004 privind identificarea și inventarierea terenurilor din mun. Salonta pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003;

š      HCLMS nr. 31/27.03.2014  privind identificarea și inventarierea terenurilor din domeniul privat al mun. Salonta disponibile în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003;

š      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

š      Procesul verbal nr. 2332 din 17.03.2017 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personale;

š      Planul Urbanistic General – Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Salonta – Referitor la Unitatea de Referință nr. 9 și 10, care prevede locuințe individuale pe terenuri propuse pentru parcelare prin Plan Urbanistic de Detaliu sau Plan urbanistic Zonal, cu regim de înălțime până la P+1+M. 

š      Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, art.36 alin (2) lit. c), art. 45 alin (3), și 117 alin. 1 lit a  republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Actualizarea listei terenurilor disponibile în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Nr. parcelă

Numărul topografic al parcelei

Nr. carte funciară

Suprafața parcelei

Destinația

1

13

7538/6

106647

420

Teren pentru locuințe

2

71

7534/9

101023

484

Teren pentru locuințe

Art. 2. În situația disponibilizării de terenuri în urma aplicării prevederilor art. 6 alin (2) din Legea nr. 15/2003,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, lista prevăzută la art. 1 se va reactualiza în mod corespunzător.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

            Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism         

            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului Județului Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Biroul Urbanism

-       Biroul Impozite și Taxe Locale

-       Serviciul Dezvoltare Urbană

-       Cunoștință Publică

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                                   SECRETAR

                                                                                                                         Ivanciuc Patricia

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 40

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

 

         

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Expunerea de motive Nr. 1737/13.03.2017  întocmit de Compartimentul Programe Europene

š    Adresa nr. 1737/20.02.2017 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit.e), alin (7) lit.a), lit.c) precum și ale art.45, alin.(2), lit.f) din Legea nr. 215/2001 – privind administrarea publică locală, cu modificări și completări ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Încheierea unui Protocol de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, cu sediul în Oradea, Str. Transilvaniei nr. 2, reprezentată prin d-nul Békési Csaba în calitate de director executiv, conform anexei.

Art. 2. Împuternicirea primarului pentru semnarea Protocolului de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor.

          Art. 3. Asigurarea aportului primăriei pentru desfășurarea evenimentelor conform prevederilor protocolului.

Art. 4. Desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea protocolului aprobat la pct.1 se va face prin dipoziția primarului.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a pezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Programe Europene

          Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-      Instituția Prefectului - Bihor;

-      Primarul Municipiului Salonta;

-      Compartimentul Programe Europene;

-      Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor        

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                        SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 41

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind Raportul de Expertiză-Evaluare imobiliară întocmită în Dosarul nr. 5084/111/2012 al Tribunalului Bihor

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 1774/22.03.2017

š    Legea 255/2010 și normele de aplicare aprobate prin HG 53/2011

š    Legea 33/1994 și normele de aplicare aprobate prin HG 583/1994

š    Dosarul nr. 5084/111/2012 al Tribunalului Bihor

š    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 16/26.01.2012 privind aprobarea listei actualizate cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.174/2011

š    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 17/26.01.2012 privind exproprierea terenurilor care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de interes public local pista de biciclete

š    Raportul de Evaluare imobiliară nr. 5848/14.08.2011

š    Raportul de Expertiză-Evaluare imobiliară nr. 1774/22.02.2017

š    Avizul comisiei de specialitate

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. b ), alin. 4, lit. e ) și art. 45 alin. 1 și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Însușirea concluziilor Raportului de Expertiză-Evaluare imobiliară întocmit în Dosarul nr. 5084/111/2012 al Tribunalului Bihor înregistrat sub nr. 1774/22.02.2017 și manifestarea inteției de preluare în patrimoniul municipiului Salonta a suprafeței de teren rămasă neexpropriată din terenul înscris în CF 102048 nr. Cadastral 940 în suprafață rămasă de 4300/5624 mp și terenul înscris în CF 102049 nr. Cadastral 941 în suprafață rămasă de 4591/5976 mp, pentru suma de 10.366 lei oferit cu titlu de despăgubire în cadrul procedurii de expropriere.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SAPL – Compartimentul juridic, Serviciul Economic

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Serviciul de dezoltare Urbană

-        Serviciul Economic

-        SAPL - Compartimentul juridic

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                    SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 42

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 13197 mp aferent străzii Vasile Lucaciu  

           

Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š      Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 2496 din 29.03.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š      Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š      Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š      HG nr. 1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public la județului Bihor , precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š      O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

š      Avizul comisie de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) art. 45 alin. 3, și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art. 1. (1)Aprobarea deschiderii de carte funciară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile indicate mai jos, situate în intravilanul localității, având destinația de teren public:

a.      nr. top 4877 cu suprafața de 11128 mp

b.     nr. top 3265/40 cu suprafața de 3975 mp

c.      nr. top 3243 cu suprafața de 3881 mp

(2) Notarea proprietății municipiului Salonta asupra terenurilor prevăzute la alin (1).

            Art. 2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastrale suprafața de 13197 mp, conform Anexei nr. 1, din următoarele parcele: nr. top 4877 cu suprafața de 10336/11128, nr. top 3265/40 cu suprafața de 2341/3975 și nr. top 3243 cu suprafața de 520/3881 mp, cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan.

            Art. 3. Notarea proprietății publice a municipiului Salonta asupra terenului cu suprafața de 13197 mp prevăzut la art. 2 și înscrierea lui în domeniul public al municipiului Salonta, în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

            Art. 4. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art. 2-3, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor. 

            Art. 5. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la: art. 1, art. 2 și art. 3 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

            Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană    

            Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituția Prefectului Județului Bihor

-       Primarul Municipiului Salonta

-       Viceprimarul Municipiului Salonta

-       Serviciul Dezvoltare Urbană     

-       Biroul Urbanism

-       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                                                   SECRETAR

                                                                                                                         Ivanciuc Patricia

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 43

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind angajarea unui avocat în Dosar 3133/271/2017 al Judecătoriei Oradea, formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-catolică

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere

š    Expunerea de motive a d-lui Primar nr. 2516/29.03.2016

š    Referatul SE nr. 2517/29.03.2017

š    Cererea de chemare în judecată, Dosar 3133/271/2017 al Judecătoriei Oradea, formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-catolică prin care solicită instanței de judecată fixarea sumei definitive în sensul plății în favoarea reclamantei a sumei de 27.000 lei reprezentând suma definitivă cu titlu de penalități pentru neexecutarea obligației stabilite prin Sentința civilă 57/2008.

š    Art 52 din Legea 18/1991

š    Văzând avizele date de către Comisia juridica si economica

š    Având în vedere prevederile art.I din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,

În temeiul art. 21 alin 2, alin 3,4,5, art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 2 lit. a și art. 62 și art. 117 alin. 1 lit. a din legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și actualizată

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Însușirea de către CLMS a propunerii de angajare a unui avocat în vederea reprezentării Comisiei locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Salonta în procesul care formează obiectul Dosarului 3133/271/2017.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: secretarul municipiului și SE

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Viceprimarul municipiului Salonta

-        Secretarului municipiului

-        Serviciul Economic

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                             SECRETAR

                                                                                                        Ivanciuc Patricia

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 44

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna aprilie 2017

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Prevederile art. 35 și ale art.41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, referitoare la alegerea președintelui de ședință,

š    Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Salonta, modificat,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

Art.unic: - (1) Alegerea ca președinte de ședință a Consiliului Local  Salonta pentru luna aprilie 2017 a d-lui consilier Szabó Sándor.

(2) Alegerea ca președinte de ședință supleant al Consiliului Local al municipiului Salonta pentru luna aprilie 2017 a d-lui consilier Szász Dénes.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Sala Răzvan                                                                     SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 31 MARTIE 2017

Nr. 45