Hotararea nr. 46
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de indată a Consiliului Local Salonta din data de 13.04.2017

Hotararea nr. 47
privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Salonta, în cauzele de contencios administrativ având ca obiect salarizarea funcționarilor publicii conform Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea și modificarea OUG 83/2014

Hotararea nr. 48
privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta
pe perioada 2014-2020

Hotararea nr. 49
privind
realizarea obiectivului „ Construire bazin didactic de înot ”, ce va fi amplasat în municipiul Salonta pe terenul identificat cu număr cadastral 105/2 cu suprafața de 12.039 mp, înscris în CF nr. 107041,

Hotararea nr. 50
privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri cu destinația de drumuri vicinale

Hotararea nr. 51
privind însușirea și aprobarea Proiectului Tehnic „REABILITARE ALEI ȘI PARCĂRI ÎN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE: REGELE FERDINAND, ARADULUI, DEMOCRAȚIEI ȘI REGELE CAROL I
”

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de indată a Consiliului Local Salonta

din data de 13.04.2017

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 13.04.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 220 din data de 12.04.2017,

         În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 13.04.2017, după cum urmează:  

 

1.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2842/11.04.2017 privind angajarea unui avocat – prezintă șef BRUPS Groza Ioan

2.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2414/23.03.2017  privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta – prezintă sef SAPL Biro Ioana

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2689/05.04.2017 privind realizarea obiectivului Bazin de Înot  – prezintă SDU, sef Smeu Luminița

4.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2819/10/04/2017 privind aprobarea planurilor de amplsament și delimitatrea a unor imobile/terenuri cu destinația de drumuri vicinale – prezintă  sef SDU, Smeu Luminița

5.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2827/10/04/2017 privind însușirea și aprobarea PT Reabilitare alei si parcari in cvartalul de blocuri cuprins intre strazile Regele Ferdiand, Aradului, Democrației și Regele Carol I – prezintă sef  SDU, Smeu Luminița.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 Contrasemnează:

            Szabo Sandor                                                                 SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 13 APRILIE  2017

Nr.46

horizontal rule

JUDETUL BIHOR.

CONSILIUL LOCAL SALONTA 

H O T Ă R Â R E

privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Salonta, în cauzele de contencios administrativ având ca obiect salarizarea funcționarilor publicii conform Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea și modificarea OUG 83/2014


 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

Expunerea de motive – Referat de specialitate nr. 2842/11.04 2017 privind, angajarea unui avocat, pentru reprezentare în litigiile privind salarizarea funcționarilor publicii în condițiile Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea și modificarea OUG 83/2014

Având în vedere prevederile art.I din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,

În temeiul art. 21 alin 2, alin 3,4,5, art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 2 lit. a și art. 62 din legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și actualizată

Ținând cont de art.36 al. 1, 2 si 3, coroborat cu art.61 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată


 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1: Angajarea unui avocat, pentru reprezentare în litigiile privind salarizarea funcționarilor publici în condițiile Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea și modificarea OUG 83/2014.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se încredințează BRUPS.

Art.3: Se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor;

Primarul Municipiului Salonta;

BRUPS

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     Contrasemnează:

Szabo Sandor                                                         SECRETAR

                                                                            Ivanciuc Patricia


 


 

SALONTA, 13 APRILIE 2017

Nr.47

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA


 

H O T Ă R Â R E

privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta

pe perioada 2014-2020

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

bulletExpunerea de motive – Referat de specialitate Nr. 2414/23.03.2017 întocmită de Compartimentul Programe Europene;
bulletHotărârea Nr. 65/2015 privind Strategia de Dezvoltare a Municipiului Salonta pe perioada 2014-2020;
bulletLegea Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
bulletLegaea Nr. 215/2001, art.36, alin (3), lit a, e, art.45, alin (1) republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:


 

Art.1: Completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta cu cele patru idei de proiecte, la pozițiile 57, 58, 59, 60, conform tabelului cu ideile de proiecte, anexat.

Art.2: Hotărârea se duce la îndeplinire de către SAPL - Compartimentul Programe Europene;

Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Bihor;

Primarul Municipiului Salonta;

Compartimentul Programe Europene;

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     Contrasemnează:

Szabo Sandor                                                             SECRETAR

                                                                                Ivanciuc Patricia


 


 

SALONTA, 13 APRILIE 2017

Nr.48

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA


 

H O T Ă R Â R E

privind realizarea obiectivului „ Construire bazin didactic de înot ”, ce va fi amplasat în municipiul Salonta pe terenul identificat cu număr cadastral 105/2 cu suprafața de 12.039 mp,

înscris în CF nr. 107041,


 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

bulletExpunere de motive - Referat de specialitate nr. 2689 din 05.04.2017 al SDU;
bulletHG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
bulletLegea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
bulletLegea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
bulletLegea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. d ), alin. 6, lit. A ), pct. 6 și art. 45 alin. 3, republicată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 36, alin.2 b, 4 lit. d și art. 45, 117 alin1 lit a republicată;


 

H O T Ă R Ă Ș T E


 

Art. 1. Aprobarea realizării obiectivului „ Construire bazin didactic de înot ”, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor, obiectiv ce va fi amplasat în municipiul Salonta pe terenul identificat cu număr cadastral 105/2 cu suprafața de 12.039 mp, înscris în CF nr. 107041, proprietatea publică a municipiului Salonta.

Art. 2. Însușirea Notei conceptuale întocmită în baza HG nr. 907/2016 pentru obiectivul de investiții „ Bazin didactic de înot ” prevăzută în Anexa nr. I la prezenta.

Art. 4. Aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public, pe terenul identificat cu număr cadastral 105/2 cu suprafața de 12.039 mp, înscris în CF nr. 107041.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

Serviciul Dezvoltare Urbană

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Salonta

Viceprimarul Municipiului Salonta

Serviciul Dezvoltare Urbană

Biroul Urbanism


 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     Contrasemnează:

Szabo Sandor                                                         SECRETAR

                                                                            Ivanciuc Patricia


 

SALONTA, 13 APRILIE 2017

Nr.49

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA


 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri cu destinația de drumuri vicinale


 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

bulletExpunere de motive - Referat de specialitate nr. 2819 din 10.04.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;
bulletO.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;
bulletLegea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;
bulletLegea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) și art. 45 alin. 3, 117 alin1 lit a republicată;


 

H O T Ă R Ă Ș T E


 

Art. 1. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 1, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 3049 mp, format din următoarele parcele: parcela DE 4549 la scara 1:10000 cu suprafața de 600/9500 mp, parcela DE 4550 la scara 1:10000 cu suprafața de 600/1800 mp, parcela DE 4607 la scara 1:10000 cu suprafața de 1849/6400 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 2, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 2500 mp, format din următoarele parcele: parcela DE 4779 la scara 1:10000 cu suprafața de 2300 mp, Tarla 326 parcela DE 4790/2 la scara 1:10000 cu suprafața de 200 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 3.(1) Deschiderea unei CF, conform prevederilor Legii7/1996 cu completările și modificările ulterioar, pentru terenul cu nr. top. 9303, cu suprafața de 54482 mp, cu destinația de teren public.

(2) Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 3, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 43970 mp, din parcela cu nr. top 9303 cu suprafața de 43970/54482 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 4. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 4, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 8380 mp, format din următoarele parcele: parcela HCN 4649 la scara 1:10000 cu suprafața de 900/900 mp, parcela DE 4650 la scara 1:10000 cu suprafața de 2400/2400 mp, parcela DE 4651 la scara 1:10000 cu suprafața de 1200/1200, parcela DE 4642 la scara 1:10000 cu suprafața de 3400/3400 mp, parcela DE 4510 la scara 1:10000 cu suprafața de 480/7000, mp cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 5. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 5, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 6025 mp, format din următoarele parcele: parcela DE 4667 la scara 1:10000 cu suprafața de 2400/2400 mp, parcela DE 4661 la scara 1:10000 cu suprafața de 3625/8100 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 6. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 6, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 13278 mp, format din următoarele parcele: parcela DE 4548 la scara 1:10000 cu suprafața de 5200/5200 mp, parcela DE 4549 la scara 1:10000 cu suprafața de 8078/9500 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 7. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 7, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 3230 mp, format din parcela DE 4606 la scara 1:10000 cu suprafața de 3230/4800 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 8. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 8, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 4700 mp, format din parcela DE 4525 la scara 1:10000 cu suprafața de 4700 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 9. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 9, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 4753 mp, format din parcela DE 4510 la scara 1:10000 cu suprafața de 3000/7000 mp, parcela DE 4512 la scara 1:10000 cu suprafața de 1753/2000 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 10. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 10, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 543 mp, format din parcela DE 4522 la scara 1:10000 cu suprafața de 543/800 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 11. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 11, în vederea formării unui nou număr cadastral cu suprafața de 3400 mp, format din parcela DE 4328 la scara 1:10000 cu suprafața de 3400 mp, cu destinația de drum de exploatare în extravilan - drum vicinal.

Art. 12. Trecerea în domeniul public al mun. Salonta a terenurilor prevăzute la art. 1-11, în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Art. 13. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art. 1 - 11 în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor.

Art. 14. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la art. 1 - 12, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta, prin deschiderea de coli de carte funciară.

Art. 15. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

Serviciul Dezvoltare Urbană

Art. 16.Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Salonta

Viceprimarul Municipiului Salonta

Serviciul Dezvoltare Urbană

Biroul Urbanism


 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         Contrasemnează:

Szabo Sandor                                                                 SECRETAR

                                                                                    Ivanciuc Patricia


 


 

SALONTA, 13 APRILIE 2017

Nr. 50

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA


 

H O T Ă R Â R E

privind însușirea și aprobarea Proiectului Tehnic

„REABILITARE ALEI ȘI PARCĂRI ÎN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE: REGELE FERDINAND, ARADULUI, DEMOCRAȚIEI ȘI REGELE CAROL I”

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

bulletExpunere de motive - Referat de specialitate Nr. 2827 din 10.04.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;
bulletProiectul tehnic realizat în baza contractului nr. 3156/2016, întocmit de SC DRUM PROIECT SRL Oradea privind „REABILITARE ALEI ȘI PARCĂRI ÎN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE: REGELE FERDINAND, ARADULUI, DEMOCRAȚIEI ȘI REGELE CAROL I”, având valoarea lucrării (inclusiv TVA) de 942.492,77 lei (conform devizului general).
bulletHCLMS nr.35/31.03.2017 privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Salonta pe anul 2017;
bulletHG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
bulletLegea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
bulletPrevederile Ordonanței nr. 71/29.08.2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 36, alin.2 b, 4 lit. d și art. 45, 117 alin1 lit a republicată;


 

H O T Ă R Ă Ș T E


 

Art. 1. Însușirea și aprobarea Proiectul Tehnic, întocmit de SC DRUM PROIECT SRL Oradea în baza contractului nr. 3156/2016, privind „REABILITARE ALEI ȘI PARCĂRI ÎN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE: REGELE FERDINAND, ARADULUI, DEMOCRAȚIEI ȘI REGELE CAROL I”.

Art. 2. Aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

Serviciul Dezvoltare Urbană

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Salonta

Viceprimarul Municipiului Salonta

Serviciul Dezvoltare Urbană

Biroul Urbanism


 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             Contrasemnează:

Szabo Sandor                                                                     SECRETAR

                                                                                    Ivanciuc Patricia


 

SALONTA, 13 APRILIE 2017

Nr.51