Hotararea nr. 52
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de indată a Consiliului Local Salonta din data de 21.04.2017

Hotararea nr. 53
privind însușirea și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Regatul dropiei ” la proiectul depus în Programul „ Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”

Hotararea nr. 54
pentru aprobarea participării municipiului Salonta la Programul
„  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”

Hotararea nr. 55
Privind participarea municipiului Salonta, în parteneriat cu localitatea Sarkad din Republica Ungară, la depunerea și implementarea proiectului Îmbunătățirea cooperării în domeniul prevenției și gestionării riscurilor privind dezastrele în regiunea Salonta-Sarkad. SalSaPrev2 - Improving cooperation on risk prevention and disaster management in the Salonta-Sarkad area. SalSaPrev2 în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investitii 5/b -
Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor

Hotararea nr. 56
privind majorarea capitalului social al SC SALGAZ SA

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de indată a Consiliului Local Salonta din data de 21.04.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 21.04.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 225 din data de 19.04.2017,

          În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 21.04.2017, după cum urmează:       

 

1.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2969 din 19.04.2017 privind însușirea și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției:

„Regatul dropiei ” la proiectul depus în Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”– prezintă șef SDU  Smeu Luminița

2.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2971 din 19.04.2017 pentru aprobarea participării municipiului Salonta la Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ” – prezintă sef SDU, Smeu Luminița

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2993 din 19.04.2017 privind Participarea municipiului Salonta, în parteneriat cu localitatea Sarkad din Republica Ungară, la depunerea și implementarea proiectului Îmbunătățirea cooperării în domeniul prevenției și gestionării riscurilor privind dezastrele în regiunea Salonta-Sarkad. SalSaPrev2 - Improving cooperation on risk prevention and disaster management in the Salonta-Sarkad area. SalSaPrev2 în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investitii 5/b  – prezintă sef SAPL, Biro Ioana.

4.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2970/19/04/2017 Privind propunerea de majorare a capitalului social al SC SALGAZ SA – prezintă Sef SE Kis Anamaria

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

            Szabo Sandor                                                                           SECRETAR

                                                                                                             Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 21 APRILIE  2017

Nr.52

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind însușirea și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției:

„Regatul dropiei ” la proiectul depus în Programul „ Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”


 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

bulletExpunerea de motive - Referatul de specialitate nr. 2969 din 19.04.2017, întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană,
bulletHCLMS nr. 35/2017 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2017,
bulletH.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
bulletHotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.48/2017 privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta pe perioada 2014-2020;

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 4 lit. d) din Legea nr. 215/2001, lege privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici, nr.2969/2017, ai investiției Regatul dropiei ” la proiectul depus în Programul „ Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ” întocmit de SC. MAXIMUM SRL ORADEA..

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:

bulletInstituția Prefectului județului Bihor
bulletPrimarul municipiului Salonta
bulletViceprimarul municipiului Salonta
bulletServiciul de Dezvoltare Urbană
bulletServiciul Economic.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

Szabo Sandor SECRETAR

Ivanciuc Patricia


 


 

SALONTA, 21 APRILIE 2017

Nr.53

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUN.SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea participării municipiului Salonta la Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Expunerea de motive  - Referatul de specialitate nr. 2971 din 19.04.2017 întocmit de Serviciul Dezvoltare Urban㠖 Compartimentul Protecția Mediului –

š    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.48/2017 privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta pe perioada 2014-2020;

š    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.53/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Regatul dropiei ” la proiectul depus în Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”

š    Referatul favorabil al  Agenției pentru Protecția Mediului nr. 5765/2017.

š    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.48/2017 privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta pe perioada 2014-2020;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.f) și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Participarea Municipiului Salonta în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu,  partener de proiect 1 - Asociația Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Ungaria, Partener de proiect 2 - Asociația Milvus Transilvania Vest, România, Partener de proiect 3 - Orașul Békés Város, Ungaria, la Programul „  Interreg V-A România – Ungaria – Axa Prioritată 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor  ( Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor ) - Prioritatea de investiții 6/C: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”

Art.2. Asigurarea fondurilor necesare susținerii contribuției proprii și a cheltuielilor necesare reprezentând prefinanțarea proiectului, alocând sumele necesare din bugetul local al anilor  2017 - 2019;

Art.3.Împuternicirea d-lui primar al municipiului Salonta, dl.Török László, pentru a semna toate documentele aferente proiectului depus în cadrul programului, în numele Municipiului Salonta.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

-        Instituția Prefectului Județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Serviciul Economic

-        Serviciul DU

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               Contrasemnează

 Szabo Sandor                                                           SECRETAR

                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 21 APRILIE 2017

Nr.54

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

Privind participarea municipiului Salonta, în parteneriat cu localitatea Sarkad din Republica Ungară, la depunerea și implementarea proiectului Îmbunătățirea cooperării în domeniul prevenției și gestionării riscurilor privind dezastrele în regiunea Salonta-Sarkad. SalSaPrev2 - Improving cooperation on risk prevention and disaster management in the Salonta-Sarkad area. SalSaPrev2 în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investitii 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor

 

Consiliul local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š     Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr.2993/19.04.2017, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală,

š     Ghidul solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investitii 5/b,

š     HCLMS nr.48/2017 pentru completarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Salonta

În temeiul art.36 alin.2 lit.e), alin.7 lit.a) și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1.  Participarea municipiului Salonta, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu localitatea Sarkad din Republica Ungară, la depunerea și implementarea proiectului Îmbunătățirea cooperării în domeniul prevenției și gestionării riscurilor privind dezastrele în regiunea Salonta-Sarkad. SalSaPrev2 - Improving cooperation on risk prevention and disaster management in the Salonta-Sarkad area. SalSaPrev2 în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investitii 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor și asigurarea fondurilor necesare depunerii și implementării acestui proiect.

Art.2. Împuternicirea d-lui primar al municipiului Salonta, dl.Török László, pentru a semna toate documentele aferente cererii de finanțare, în numele municipiului Salonta.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SAPL.

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-            Instituția Prefectului Județului Bihor.

-             Primarul municipiului Salonta.

-            Serviciul Economic.

-            Serviciul APL

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează:

            Szabo Sandor                                                                           SECRETAR

                                                                                                       Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 21 APRILIE  2017

Nr.55

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind majorarea capitalului social al SC SALGAZ SA

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š  Expunerea de motive - raport de specialitate nr. 2970 din data de 19.04.2017  întocmit de Serviciul Economic privind majorarea capitalului social al SC Salgaz SA;

š  Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata;

š  Prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

š  HCLMS nr.35/31 martie 2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2017.

In temeiul prevederilor  art.36, alin. (2), lit.b), alin.(4), lit.a) si a art.45, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia locala republicata

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art.1. Lansarea către AGA a SC SALGAZ SA, a propunerii de majorare a capitalului  social al societati,i prin aport în numerar, cu respectarea prevederilor in materie.

Art.2. Stabilirea destinatiei sumei de 100.000 RON, ce reprezinta excedentul acumulat al anilor precedent din bugetul local, in conditiile art. 58, alin.(1), lit. a din L273/2006 să fie cea de aport în numerar. 

          Art.3. Cu urmarirea ducerii la indeplinire se incredinteaza Serviciul Economic.

          Art.4. Prezenta hotarâre se comunica cu :

-        Institutia Prefectului Judetului Bihor

-        Primarul Municipiului Salonta

-        Serviciul Economic

-        SC Salgaz SA

-        Compartimentul audit

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               Contrasemnează

 Szabo Sandor                                                           SECRETAR

                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

 

SALONTA, 21 APRILIE 2017

Nr.56