Hotararea nr. 70
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinară a Consiliului Local Salonta din data de 11.05.2017

Hotararea nr. 71
privind soluționarea cererii nr. 7261/28.12.2016 depusă de numitul Kalló Zsolt de atribuire a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 72
privind aprobarea Organigramei și a Statul de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Salonta precum și a serviciilor subordonate CLM Salonta

Hotararea nr. 73
privind acceptarea ofertei de donație a Sectorului XXI - Csepel  din Budapesta, făcută prin adresa nr. 3358/08.05.2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinară a Consiliului Local Salonta din data de 11.05.2017

 

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței extraordinară a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 11.05.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 240 din data de 8.05.2017,

         În conformitate cu art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de 11.05.2017, după cum urmează:  

1.     Proiect de hotărâre – Raportul de specialitate nr.7261/2016/21/03/2017 privind soluționarea cererii nr. 7216/2016 a d-lui Kallo Zsolt – prezintă SDU

2.     Proiect de hotărâre/Expunere de motive – Raportul de specialitate nr.3286/4.05.2017 privind la aprobarea Organigramei  și a Statul de funcții a   aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Salonta precum și a serviciilor subordonate CLM Salonta.- prezintă BRUPS

3.     Proiect de hotărâre/Expunere de motive – Raportul de specialitate nr.3351/05/05/2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 25240 mp aferent Strazii Tincii, Salonta  – prezintă SDU

4.     Proiect de hotărâre/Expunere de motive – Raportul de specialitate nr.3358/08/05/2017 privind acceptarea oferetei de donație a Sectorului XXI Csepel – Budapesta- Ungaria, făcută prin adresa nr.3358/2017  – prezintă SDU.

5.     Informare nr. 3370/08/05/2017 privind desfășurarea Zilelor Salontane, 2017 prezintă SAPL –CPE.

6.     Informare nr.3385/08/05/2017 privind stadiul realizării obiectivului “Varianta ocolitoare a Municipiului Salonta „– prezintă SDU

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

   Szasz Denes- Albert                                                                       SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 11 MAI 2017

Nr. 70

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind soluționarea cererii nr. 7261/28.12.2016 depusă de numitul Kalló Zsolt de atribuire a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

            Având în vedere:

š               Raportul de specialitate nr.7261/2016/21.03.2017 a S.D.U. – C.S.L.;

š               Dosarul cererii nr. 7261/28.12.2016, depus numitul de Kalló Zsolt cu domiciliul în Salonta Str. Independenței nr. 9 ;

š               HCLMS nr. 40/31.03.2017 privind actualizarea listei terenurilor din domeniul privat al municipiului Salonta disponibile în anul 2017 în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

š               Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, republicată și actualizată;

š               Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

š               Procesul verbal nr. 2332/17.03.2017 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003;

š               HCLMS nr. 03/26.01.2017 privind aprobarea taxelor pentru închirierea și concesionarea domeniului public și privat al municipiului Salonta aferente anului 2016;

În conformitate cu prevederile prevederile art. 10, art. 36, art. 45 alin (3) din Legea 215/2001 republicată privind administrația publică locală, actualizată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței locuinței proprietate personală, a suprafeței de 300 mp din parcela nr. 13 cu suprafața de 420 mp, înscrisă în CF nr. 106647 cu nr. top 7538/6 ( CF vechi nr. 17056 ) numitului Kalló Zsolt cu domiciliul în Salonta Str. Independenței nr. 9, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Închirierea, prin atribuire directă, a terenului în suprafață de 120 mp din parcela nr. 13, indicată la art. 1,  numitului Kalló Zsolt. Taxa de închiriere pentru anul 2017 este de 0,37 lei/mp/an conform anexei B la HCLMS nr. 03/26.01.2017, taxă care se va reactualiza anul prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3. Este interzis beneficiarului dreptului de folosință a terenului, de a înstrăina terenul care face obiectul prezentei hotărâri.

Art. 4. În cazul în care beneficiarul dreptului de folosință a terenului, dobândit în baza prezentei hotărâri, înstrăinează construcția realizată pe acest teren, noul proprietar al construcției nu poate beneficia de nici una dintre prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, el fiind obligat să încheie un contract de concesiune pentru întreaga suprafață de teren de 420 mp, cu proprietarul terenului, Municipiul Salonta. Acest contract va sta la baza înscrierii dreptului de folosință asupra terenului în evidențele de publicitate imobiliară. Taxa de concesiune se stabilește în funcție de nivelul taxelor de concesiune aprobate de către Consiliul Local Salonta și aferente anului în care are loc înstrăinarea.

Art. 5. Aprobarea înscrierii prevederilor art. 1, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Oficiul de carte funciară Salonta.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană

Art. 7.Prezenta hotărâre se comunică la:

            Instituția Prefectului Jud. Bihor

            Primarul Municipiului Salonta

            Viceprimarul Municipiului Salonta

            Serviciul Dezvoltare Urbană

            d-lui Kallo Zsolt

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Szasz Denes –Albert                                                           SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 11 MAI 2017

Nr. 71

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Organigramei și a Statul de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Salonta precum și a serviciilor subordonate CLM Salonta

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Expunerea de motive a d-lui primar și Raportul de specialitate nr.3286/04/05/2017, întocmit  BRUPS,

š    Adresa  Adresa Institutiei Prefectului - Județul Bihor nr. 4372/05 mai 2017, prin care stabilește numărul maxim de posturi stabilite pentru UAT Salonta.

š    Adresa nr. 2670 din 04 aprilie 2017. transmisă Agenției Naționale a Funcționarilor Publicii în vederea obținerii avizului Președintelui  Agenției Naționale a Funcționarilor Publicii.

š    Avizul ANFP București   nr. 20122/2017, privind avizarea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Salonta,  și din cadrul  Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al Municipiul Salonta;

š    Hotararea Consiliului Local al municipiului Salonta nr.172/09.11.2015, prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de Functii a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Salonta si a serviciilor publice din subordinea CLM Salonta;

š     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

š    Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completarile ulterioare;

š    Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind  organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii, cu modificările și completarile ulterioare;

š    Legea 53/2003 – Codul Muncii, (republicată ), (actualizată);

În temeiul art. 36 alin.1, 2, 3 lit. b) coroborat cu art. 61 și art. 45  din Legea nr. 215/2001, lege privind administrația publică locală, republicată,

                                          

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1.Aprobarea Organigramei și a Statul de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Salonta precum și a serviciilor subordonate CLM Salonta,conform anexelor.                             

Art. 2.  Pe data intrării  în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice    prevedere contrară.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 zile de la aprobare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Biroul Gestiunea Resurselor Umane, Salarizare.

Art. 5. Prezenta hotărâre  comunică cu:

-         Instituția Prefectului județului Bihor

-         Primarul municipiului Salonta

-         Viceprimarul municipiului Salonta

-        Biroul Gestiunea Resurselor Umane, Salarizare

-        La cunoștință publică

 

     

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează:

    Szasz Denes – Albert                                                           SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 11 MAI  2017

Nr. 72

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație a Sectorului XXI - Csepel  din Budapesta, făcută prin adresa nr. 3358/08.05.2017

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

            Având în vedere:

š           Raportul de specialitate nr.3358/08/05/2017 a S.D.U. – C.S.L.;

š           Oferta de donație a Sectorului Csepel XXI Budapesta înregistrată cu nr. 3358/08.05.2017;

š           Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, art. 69, alin (1) și (4) ;

š           Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,  art.36 alin.2 lit. c), art. 121 alin (3),  republicată;

š           Codul civil art 863 lit. c) art. 1010 și urm.;

În conformitate cu prevederile prevederile art. 10, art. 36, art. 45 alin (3) din Legea 215/2001 republicată privind administrația publică locală, actualizată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Acceptarea ofertei de donație făcută de Sectorul XXI Csepel din Budapesta în temeiul Hotărârii nr. 170/27.04.2017, comunicată prin adresa nr. 3358/08.05.2017 constând într-un loc de joacă tematic „ Toldi Miklos ”, compus din următoarele obiecte de joacă:

Cetate cu trei turnuri;

Toldi cu oiștea

Obiecte sculptate în formă de lup – 2 bucăți;

Simbolul bivol din balade;

Obiecte de joacă cu arc – 4 bucați;

Masă și banci în formă de piatră de moară;

Imitație cuib de păsări;

cutie cu nisip cu vele de soare;

fântână;

bancă din buștean – 6 bucați

Art. 2. Aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Salonta  a bunurilor menționate la art. 1.

Art. 3. Aprobarea demarării procedurilor legale privind perfectarea contractului de donație în vederea autentificării acestuia și împuternicirea d-ului primar în vederea semnării contractului de donație în formă autentică.

         Art. 4. Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație prevăzut la art. 3, vor fi suportate de către Municipiul Salonta în calitatea sa de donatar.

         Art. 5. Demararea procedurilor legale pentru amplasarea pe domeniul public a locului de joacă și suportatea de la bugetul local a cheltuielilor accesorii rezultate din amenajarea terenului în vederea amplasării acestor obiecte de joacă.

Art. 6. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art.1 în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor.  

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

            Serviciul Economic și Serviciul Dezvoltare Urbană

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică la:

            Prefectura Județului Bihor

            Primarul Municipiului Salonta

            Viceprimarul Municipiului Salonta

            Serviciul Dezvoltare Urbană

Serviciul Economic

            Sectorul XXI Csepel Budapesta

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Szasz Denes –Albert                                                           SECRETAR

                                                                                                          Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 11 MAI 2017

Nr. 73