Hotararea nr. 74
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de indată a Consiliului Local Salonta din data de 24.05.2017

Hotararea nr. 75
privind aprobarea Documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I (documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA”

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de indată a Consiliului Local Salonta din data de 24.05.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 24.05.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr.264 din data de 22.05.2017,

         În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

  

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 24.05.2017, după cum urmează:  

 

1.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr. 3582/18/05/2017 privind aprobarea Documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I ( documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții).

 

  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 Contrasemnează:

      Szijjarto Szilard                                                                        SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

 

SALONTA, 24 MAI 2017

Nr.74

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I (documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:

„ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA  ”      

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Raportul de specialitate nr.  3582/18.05.2017, întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană

š    Notificarea nr. 2712/24.03.2017, înregistrată cu nr. 2441/24.03.2017 a Spitalului Municipal Salonta ;

š    Adresa nr. 4453/17.05.2017, înregistrată cu nr. 3582/18.05.2017 a Spitalului Municipal Salonta;

š    Protocolul nr. 7417/5967 din 13.12.2005 și Actul Adițional nr. 1 la protocol, privind transmiterea în administrare către Spitalul Municipal Salonta a unor clădiri necesare desfășurării activităților medicale spitalicești și a serviciilor de asistență medicală ambulatorie și a terenului aferent acestor clădiri, situate pe Str. Cantacuzino 2-4 și aparținând domeniului public al Municipiului Salonta;

š    Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții – D.A.L.I pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA ” ;

š    Legea 273 /2006 privind Finanțele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico – economice;

š    HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

š    O.G. nr. 70/2002, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b), alin (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, lege privind administrația publică locală, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art. 1. Ia act de Notificarea nr. 2712/24.03.2017, înregistrată cu nr. 2441/24.03.2017 a Spitalului Municipal Salonta privind intenția de  accesare a unui proiect pentru reabilitarea termică a clădirii în cadrul POR 3.1 – sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor – Operațiunea B – Clădiri publice.

          Art.2. Aprobarea Documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I ( documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții ) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA  ” .

          Art.3. Aprobarea Anexei privind  descrierea pe scurt a investiției „ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA  ”.

          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciului de Dezvoltare Urbană și Serviciului Economic.

           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-         Primarul municipiului Salonta

-        Viceprimarul municipiului Salonta

-        Serviciul de Dezvoltare Urbană

-        Serviciul Economic

-        Spitalul Municipal Salonta

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 Contrasemnează:

Szijjarto Szilard                                                                       SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia

 

 

 

  

 

 

 

SALONTA, 24 MAI 2017

Nr.75