Hotararea nr. 76
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.05.2017

Hotararea nr. 77
privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 27 aprilie 2017, 11 mai 2017 și 24 mai 2017

Hotararea nr. 78
privind aprobarea majorării Bugetului general consolidat al municipiului Salonta

Hotararea nr. 79
privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele și taxele locale și alte asemenea taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2018

Hotararea nr. 80
privind stabilirea unor măsuri privind gestionarea patrimoniului cultural mobil al municipiului Salonta

Hotararea nr. 81
privind însușirea și aprobarea Proiectului Tehnic „REAMENAJAREA ALEILOR ȘI PARCĂRI DIN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE ORADIEI, OCTAVIAN GOGA, RÁKÓCZI FERENC ȘI ZILAHY LAJOS”

Hotararea nr. 82
privind soluționarea cererii nr. 1268/2017 Lanostra SRL, prin care solicită ocuparea a 10 mp teren pe str. V Alecsanri nr. 27, pentru amplasarea unei rulote în vederea comercializării produselor de patiserie, cf. Cod Caen 1071

Hotararea nr. 83
privind soluționarea cererii nr. 2280/18.04.2017 a numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor, prin care solicită cumpărarea directă a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr. 103802 cu nr. cad 103802 situat în Salonta str. Florilor nr. 5

Hotararea nr. 84
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 23337 mp aferent străzii Regele Ferdinand

Hotararea nr. 85
privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Salonta a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.59/2017, respectiv dreptul de proprietate asupra cotei de. asupra cotei de ½ parte din suprafața de 1529 mp situat în Salonta, str. Dacia nr.1A înscris în CF 103795, nr top. 4452/40.

Hotararea nr. 86
privind  însușirea Studiul preliminar de fundamentare pentru investiția „ Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermal㠔

Hotararea nr. 87
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 41939 mp aferent străzii Republicii ( tronsonul clădire Primărie – Gara Salonta )

Hotararea nr. 88
privind aprobarea
Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Salonta

Hotararea nr. 89
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna Iunie 2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.05.2017

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 31.05.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 273 din data de 25.05.2017,

         În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.05.2017, după cum urmează:  

1.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3683/25.05.2017 privind majorarea bugetului general consolidat al mun Salonta 2017 – prezintă șef SE Kis Anamaria

2.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.2427/25.05.2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte asemenea taxe asimilate, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2018 – prezintă BITL

3.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate  nr. 3686/25.05.2017 
privind stabilirea unor măsuri privind gestionarea patrimoniului cultural mobil al municipiului Salonta- prezinta SAPL

4.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3644/23.05.2017 privind însușirea și aprobarea proiectului tehnic Reamenajarea aleilor și parcărilor din cvartalul de blocuri cuprins între Str. Oradiei, Octavian Goga, Rakoczi Ferencz și Zilahy Lajos  – prezintă BUIC

5.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.1268/15/05/2017 privind cererea nr. 1268/2017 a SC LANOSTRA SRL, pentru amplasarea unei rulote – prezintă SDU

6.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.2280/22.05.2017 privind cererea numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo pentru cumpărarea directă a suprafeței de 137 mp – prezintă SDU

7.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3631/23.05.2017 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață măsurată de 233337 mp, aferent Str. Regele Ferdinand- prezintă SDU

8.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.2333/05.04.2017 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Salonta a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 59/2017 – prezintă SDU

9.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3674/24/05/2017 privind Însușirea Studiului preliminar de fundamentare pentru investiția Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermal㠖prezintă SDU

10. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3687/25/05/2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață de 41939 mp aferent Străzii Republicii - tronson Primărie – Gara Salonta .

11. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3595/19/05/2017 privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Salonta  – prezintă CPC

12. Informare nr. 2455/8/5/2017 privind adresa SC TRANSGEX SA Oradea .

13. Adresa 3622/22.05.2017 privind obligația de a depune declarațiile anuale de avere și de interese.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                       Ivanciuc Patricia Edith

  

 

  

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 76

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 27 aprilie 2017, 11 mai 2017 și 24 mai 2017

 

  

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 27 aprilie 2017, 11 mai 2017 și 24 mai 2017, puse la dispoziția d-lor consilieri spre consultare, respectiv afișat în termenul prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată,

          În conformitate cu art. 42 alin. 5 și 7, și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art. unic: - Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 27 aprilie 2017, 11 mai 2017 și 24 mai 2017.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                                SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 77

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea majorării Bugetului general consolidat al municipiului Salonta

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive - raport de specialitate nr.3683 din data de 25.05.2017 întocmit de Compartimentul Buget-contabilitate privind aprobarea majorării Bugetului general consolidat al municipiului Salonta pe anul 2017;

š    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

š    Adresa nr. 6007/11.05.2017 a DGFP Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale prin care s-au alocat sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

š    Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bihor nr.12649/29.05.2017 pentru cheltuieli cu salariile pe trim II;

š    Decizia nr.19/30.05.2017 si adresa nr 6479/30.05.2017 pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

š    Legea  bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017;

š    HCJ Bihor nr.98/25.04.2017;

š    Avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. b), alin(4) lit. a, art 45 alin(2) lit. a, din Legea 215/2001 a Administrației publice locale republicată cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1 Aprobarea majorarii Bugetului general consolidat al municipiului Salonta cu suma de  1008,50 mii lei, dupa cum urmeaza :

- la partea de venituri : - sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 04.02.04 cu suma de 840,00 mii lei in trimestrul II.

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 11.02.06 cu suma de 98,50 mii lei astfel:

- pe trim. I – 0

- pe trim. II – 55,00 mii lei

- pe trim. III – 30,00 mii lei

- pe trim. IV – 13,50 mii lei       

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor cod 11.02.02 : trim II – 70 mii lei

- la partea de cheltuieli:  - sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare statii tratare apa –  898,50 mii lei   

- trim I – 0

- trim II – 855 mii lei

- trim III – 30 mii lei

- trim IV – 13,5 mii lei

- renovare Biserica Romano Catolica – 40 mii lei – trim II

- cheltuieli de personal la invatamantul prescolar 65020301 Gradinita cu program prelungit “Toldi”- trim II – 70 mii lei

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Serviciul economic, Compartimentul buget-contabilitate;                                                

Art.3 . Prezenta hotarare se comunica cu:

Institutia Prefectului  Judetului   Bihor

Primarul municipiului Salonta

Serviciul Economic

Compartimentul de Audit

Se Publica

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                    Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 78

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele și taxele locale și alte asemenea taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2018

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š                  Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2427/ 24.03.2017 a Biroului de impozite si taxe locale ,

š                  Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 453, lit.i)  și HG 1/2016, privind Normele metodologice de aprobare a Legii 227/2015, în aplicarea titlului IX, pct. 9; Hotararea 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aprobare a Legii 227/2015; 

š                  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

š                  OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

š                  Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea IV- Rețeaua de localități

š                  Propunerile formulate de cetățeni, din data de 30 mai și 31 mai 2017, prin care se solicit㠄ca aprobarea Hotărârii privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018 să aibă loc într-o ședință ulterioară organizării unei dezbateri publice având ca obiect stabilirea nivelului taxelor și impozitelor pe anul 2018”; „reducerea cuantumului la cota minimă legală prevăzută de codul fiscal” și” eliminarea unor taxe locale”;

š                  Anunțul de transparență decizională, din data de 11/04/2017, publicat pe site și în mass-media locală, în baza art. 2 lit.e și art.7 din Legea 52/2003, republicată, privind transparența decizională, în administrația publică;

š                  Avizul cu propuneri și mențiuni al Comisiei Economice a CLMS și cu referire la propunerile depuse;    

         În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b); alin (4), lit.c) și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală cu modificări și completări ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018, după cum urmează:

          Anexa 1

          1.Cap.I -impozitul și taxa pe clădiri

          2.Cap.II -impozitul și taxa pe teren

          3.Cap.III -impozitul pe mijloacele de transport

          4.Cap.IV -taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor și autorizațiilor

          5.Cap.V -taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

          6.Cap.VI -impozitul pe spectacole

          7.Cap.VII -taxe speciale

          8.Cap.VIII -alte taxe locale                  

          9.Cap.IX -Dispozitii finale

         Anexele 2-7 - Facilitati fiscale

  Art.2. Abrogarea taxei speciale pentru promovarea turismului, stabilita prin HCLMS nr.205/17.12.2015.

 

 Art.3. La data intrării în vigoare prezentei se abrogă orice alta prevedere contrară.

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire se încredințează Biroul de Urbanism si Biroul de Impozite si Taxe Locale.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul municipiului Salonta

Biroul de Urbanism

Biroul de Impozite si Taxe Locale

Serviciul de dezvoltare Urbana

Aducere la cunostinta publica

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                    Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 79

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor măsuri privind gestionarea patrimoniului cultural mobil al municipiului Salonta

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Adresa nr. 3686/25.05.2017 a Muzeul Literar Petőfi Budapesta prin care își oferă sprijinul pentru ca restauratorii săi să poate demara lucrările de restaurare pentru obiectele enumerate în anexă,

š    Raport de specialitate nr.3686/25.05.2017 întocmit de Serviciul A.P.L.;

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate,

š    Prevederile din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată

În temeiul art 36 alin 2 lit c și alin.6 lit.a, pct.4, art. 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1: Constatarea necesității și oportunității restaurării bunurilor culturale aflate în patrimoniul public al municipiului Salonta, prevăzute în Anexa nr.1.

Art.2: Demararea tuturor procedurilor necesare realizării operațiunilor de inventariere, clasare și export temporar al bunurilor din Anexa nr.1.

Art.3: Acceptarea ofertei Muzeului Literar Petőfi Budapesta de realizare a restaurării bunurilor culturale prevăzute în anexa nr.1 prin grija financiară a acestei instituții și prin experții săi restauratori, acreditați în condițiile legii române.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Muzeul Memorial Arany Janos Salonta.

Art.5: Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului  Bihor;

Primarul Municipiului Salonta;

Serviciul APL;

Serviciul Economic

Muzeul Memorial Arany Janos Salonta

Muzeul Literar Petőfi Budapesta

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                             Ivanciuc Patricia Edith

  

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 80

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind însușirea și aprobarea Proiectului Tehnic

„REAMENAJAREA ALEILOR ȘI PARCĂRI DIN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE ORADIEI, OCTAVIAN GOGA, RÁKÓCZI FERENC ȘI ZILAHY LAJOS”

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š               Expunerea de motive / Raportul de specialitate  nr. 3644/23.05.2017 întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană;

š               Raportul de avizare cu mențiuni al comisiei de specialitate;

š               Proiectul Tehnic realizat în baza contractului nr. 3156/2016, întocmit de SC DRUM PROIECT SRL Oradea privind „REAMENAJAREA ALEILOR ȘI PARCĂRI DIN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE ORADIEI, OCTAVIAN GOGA, RÁKÓCZI FERENC ȘI ZILAHY LAJOS”, având valoarea lucrării (inclusiv TVA) de 469.368,12 lei (conform devizului general);

š               HCLMS nr. 35/31.03.2017 privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Salonta pe anul 2017;

š               Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

š               HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

š               art. 136, privind proprietatea, al Constituției din 21 noiembrie 1991, actualizată;

š               Prevederile Ordonanței nr. 71/29.08.2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu art. art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. d) și ale art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.1 Însușirea și aprobarea Proiectul Tehnic întocmit de SC DRUM PROIECT SRL Oradea în baza contractului nr. 3156/2016, privind „REAMENAJAREA ALEILOR ȘI PARCĂRI DIN CVARTALULUI DE BLOCURI CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE ORADIEI, OCTAVIAN GOGA, RÁKÓCZI FERENC ȘI ZILAHY LAJOS”.

            Art. 2. Aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al municipiului Salonta.

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul municipiului Salonta

Viceprimarul municipiului Salonta

Serviciul de Administrație Publică Locală

Serviciul de Dezvoltare Urbană

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                                       Ivanciuc Patricia Edith

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 81

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind soluționarea cererii nr. 1268/2017 Lanostra SRL, prin care solicită ocuparea a 10 mp teren pe str. V Alecsanri nr. 27, pentru amplasarea unei rulote în vederea comercializării produselor de patiserie, cf. Cod Caen 1071

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Raportul de specialitate nr. 1268/15.05.2017 al S.D.U. – C.S.L.;

š    Cererea nr. 1268/15.03.2017 a Lanostra SRL;

š    PUG Salonta

š    Legea 50/1991

š    Avizul cu mentiuni al comisiei de specialitate a CLMS;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1 Aprobarea amplasării rulotei mobile, proprietatea SC Lanostra SRL Salonta, str. Gyori Jakab, nr. 2, Jud. Bihor, începând cu data de 01.06.2017 până la data de 31.12.2017, pe terenul în suprafață de 10 mp, intravilan, proprietate publică a Mun. Salonta, din terenul identificat cu nr. cad. 3058/20, înscris în CF nr. 102324 situat în str. V. Alecsandri nr. 27, cf. Anexei nr. 1 și a Planului de situație si identificare topografică, anexate, în vederea comercializării produselor de patiserie, cf. Cod caen 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (PLĂCINTĂRIE, LANGOȘERIE-TIP RULOTĂ), cu condiția servirii de pe trotuar și cu posibilitatea prelungirii, condiționat de plata tuturor obligațiilor la bugetul local.

Art.2 Potrivit HCLMS nr. 3/26.01.2017, taxa de închiriere pentru terenul pe care va fi amplasată rulota, este de 1754,84 lei/auto/an, în consecință taxa pentru terenul utilizat va fi de 1023,66 lei pentru anul 2017. Taxa se actualizează anual prin hotărâre a CLMS, noul tarif urmând a se aplica începând cu 01 ianuarie a fiecărui an.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană si       Biroul de impozite și taxe locale.

Art. 4           Prezenta hotărâre se comunică la:

          Instituția Prefectului Județului Bihor

          Primarul Municipiului Salonta

          Serviciul Dezvoltare Urbană

          Biroul de Urbanism

          Biroul de impozite și taxe locale

          Lanostra SRL Salonta

         

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                             Ivanciuc Patricia Edith

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 82

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind soluționarea cererii nr. 2280/18.04.2017 a numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor, prin care solicită cumpărarea directă a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr. 103802 cu nr. cad 103802 situat în Salonta str. Florilor nr. 5

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive-Raport  de specialitate nr. 2280/22.05.2017 al SDU;

š    Codul Civil;

š    HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat cu modificările ulterioare;

š    Legea nr. 50/1991 privind privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

š    Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al orașului Salonta;

š    Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1 Ia act de încetarea, prin acordul părților, a Contractului de concesiune nr. 982/28.03.2012 încheiat între Consiliul Local Salonta și numita Kozma Ramona, în baza HCLMS nr. 44/23.12.2012..

          Art. 2. Demararea procedurilor legale, constând în  întocmirea raportului de evaluare pentru vânzarea directă către  numiții Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr.  103802 cu nr. cad 103802 în calitate de proprietari a terenului cu suprafața de 403 mp înscris în CF nr. 102816 cu nr. top 1594/4..

          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul municipiului Salonta

Viceprimarul municipiului Salonta

BITL

Serviciul de Dezvoltare Urbană

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                             Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 83

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu

suprafața măsurată de 23337 mp aferent străzii Regele Ferdinand

 

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 3631 din 23.05.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) și art. 45 alin. 3, republicată;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š    HG nr.1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public la județului Bihor , precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š    O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

š    Avizul comisiei de specialitate a CLMS;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) art. 45 alin. 3, și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art.1. (1) Aprobarea deschiderii de cărți funciare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile indicate mai jos, situate în intravilanul localității, având destinația de teren public:

a.     nr. top 4874 cu suprafața de 18055 mp

b.     nr. top  3110/9 cu suprafața de  1205 mp

c.      nr. top 3115 cu suprafața de 2971 mp

d.     nr. top 3116 cu suprafața de 2075 mp

e.      nr. top 3217 cu suprafața de 345  mp

(2) Înscrierea proprietății municipiului Salonta asupra terenurilor prevăzute la alin (1).

          Art.2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastral cu suprafața de 23337 mp, conform Anexei nr. 1, cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan, din următoarele parcele:

nr. top 4874 cu suprafața de 15070/18055 mp

nr. top  3110/9 cu suprafața de  407/1205 mp

nr. top 3115 cu suprafața de 297/2971 mp

nr. top 3116 cu suprafața de 332/2075 mp

nr. top 3217 cu suprafața de 46/345  mp

nr. top 3111/1cu suprafața de 807/2209 mp

nr. top 3218/1, 3218/2 ( parcela 3218/1 ) cu suprafața de 142/343 mp ( 142/260 )

nr. top 3219/1 ( 110068 ) cu suprafața de 150/2202 mp

nr. top 3249 cu suprafața de 201/443 mp

nr. top   3250/1 cu suprafața de  456/942 mp

nr top 3084/26 cu suprafața 5429/20604 mp

          Art.3. Înscrierea proprietății publice a municipiului Salonta asupra terenului cu suprafața de 23337 mp prevăzut la art. 2 și înscrierea lui în domeniul public al municipiului Salonta, în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.4. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art. 2-3, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, modificată prin HG nr. 1509/2009.  

          Art.5. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la: art. 1, art. 2 și art. 3 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

          Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

                    Serviciul Dezvoltare Urbană       

          Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:

                    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    Primarul Municipiului Salonta

                    Viceprimarul Municipiului Salonta

                    Serviciul Dezvoltare Urbană       

                    Biroul Urbanism

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   Contrasemnează

            Szijjarto Szilard                                                                   SECRETAR

                                                                                              Ivanciuc Patricia Edith

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 84

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Salonta a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.59/2017, respectiv dreptul de proprietate asupra cotei de. asupra cotei de ½ parte din suprafața de 1529 mp situat în Salonta, str. Dacia nr.1A înscris în CF 103795, nr top. 4452/40.

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive a Primarului și Raportul de specialitate al Serviciului de Dezvoltare Urbană nr. 2333/2017;

š    Raportul  de avizare a Comisiei CLMS;

š    Certificatul de moștenitor nr.59/2017

š    Prevederile art.1138 Cod Civil,

š    ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

         În temeiul prevederilor art.36, al.(2) lit. „c”, art.45, al.(3), art.121al.(1) și al.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1. Înscrierea în domeniul privat al Municipiului Salonta a bunul imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 59/2017 având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste SDU și SE.

 Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor;

Primarul Municipiului Salonta;

SDU

SE

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                             Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 85

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind  însușirea Studiul preliminar de fundamentare pentru investiția „ Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermal㠔

 

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 3674 din 24.05.2017 al SDU;

š    Studiul preliminar nr. 2560/30.03.2017 de fundamentare pentru investiția „ Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermal㠔 în municipiul Salonta;

š    HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

š    Avizul CLMS nr. 10/25.09.2014;

š    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate a CLMS;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c), alin. 5, lit. c ) art. 45 alin. 3, și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art.1. Însușirea Studiul preliminar de fundamentare pentru investiția „ Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermal㠔 în municipiul Salonta, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

          Instituția Prefectului - Județul Bihor

          Primarul Municipiului Salonta

          Viceprimarul Municipiului Salonta

          Serviciul Dezvoltare Urbană       

          Biroul de Urbanism

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   Contrasemnează

            Szijjarto Szilard                                                                   SECRETAR

                                                                                              Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr.86

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu

suprafața măsurată de 41939 mp aferent străzii Republicii

( tronsonul clădire Primărie – Gara Salonta )

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 3687 din 25.05.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c), alin. 5, lit. c) și art. 45 alin. 3, republicată;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š    HG nr. 1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public la județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š    O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

š    Avizul comisie de specialitate a CLMS;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) art. 45 alin. 3, și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art.1. (1) Aprobarea deschiderii de cărți funciare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile indicate mai jos, situate în intravilanul localității, având destinația de teren public:

a.     nr. top 4875 cu suprafața de  14592 mp

b.     nr. top  3054 cu suprafața de 12121 mp

c.      nr. top  3056 cu suprafața de 9761 mp

(2) Înscrierea proprietății municipiului Salonta asupra terenurilor prevăzute la alin (1).

          Art.2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastral cu suprafața de 41939 mp, conform Anexei nr. 1, din următoarele parcele:

 

Nr. crt

Identificator nr. topografic

Suprafața din acte

( mp )

1

4875

14592/14592

2

3054

12121/12121

3

3056

3776/9761

4

3057

5782/69142

5

18676/10

2909/11901

6

3075

129/129

7

3076/7, 3076/10, 3077/3, 3077/8, 3077/10, 3077/12, 3077/11/III

1998/29617

( 768/917 din top 3077/3 și 1230/16850 din top 3077/12 )

8

1841/3

300/811

9

1861/1, 1861/2

332/928

( 332/332 din  top 1861/2 )

         

          Art.3. Înscrierea proprietății publice a municipiului Salonta asupra terenului cu suprafața de 41939 mp prevăzut la art. 2 și înscrierea lui în domeniul public al municipiului Salonta, în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.4. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art. 2-3, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, modificată prin HG nr. 1509/2009.  

          Art.5. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la: art. 1, art. 2 și art. 3 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

          Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

                    Serviciul Dezvoltare Urbană       

          Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:

                    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    Primarul Municipiului Salonta

                    Viceprimarul Municipiului Salonta

                    Serviciul Dezvoltare Urbană       

                    Biroul Urbanism

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   Contrasemnează

            Szijjarto Szilard                                                                   SECRETAR

                                                                                              Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 87

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Salonta

 

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Raportul de specialitate nr.3595/19/05/2017. privind aprobarea   Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Salonta,

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate a CLMS,

š    Prevederile art. 9, alin. 12, din Legea eficienței energetice nr. 121/2011 – Autoritățile administrației publice locale cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe termen de 3-6 ani,

         În temeiul prevederilor art. 36, alin.2 și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală cu modificări și completări ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1. Aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Salonta, anexat.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de Compartimentul Protecție Civilă, Serviciul  dezvoltare urbană, Serviciul economic.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

           Instituția Prefectului Județului Bihor

           Primarul municipiului Salonta

           Viceprimarul municipiului Salonta

           Compartimentul Protrcție Civilă

                     Serviciul dezvoltare urbană

                     Serviciul economic

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                              SECRETAR

                                                                                    Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 88

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna Iunie 2017

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Prevederile art. 35 și ale art.41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, referitoare la alegerea președintelui de ședință,

š    Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Salonta, modificat,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

Art.unic: - (1) Alegerea ca președinte de ședință a Consiliului Local  Salonta pentru luna Iunie 2017 a d-nei consilier Tolnai Angela.

(2) Alegerea ca președinte de ședință supleant al Consiliului Local al municipiului Salonta pentru luna Iunie 2017 a d-lui consilier Toma Cristian.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează:

            Szijjarto Szilard                                                               SECRETAR

                                                                                         Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

SALONTA, 31 MAI 2017

Nr. 89