Hotararea nr. 104
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 13.07.2017

Hotararea nr. 105
privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 13.07.2017

Hotararea nr. 106
privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 22 Iunie 2017

Hotararea nr. 107
privind aprobarea majorării Bugetului general consolidat al municipiului Salonta

Hotararea nr. 108
privind aprobarea Regulamentul de organizare și fucționare a Serviciului Public de Parcare cu Plată din Municipiul Salonta prin gestiune delegată

Hotararea nr. 109
Privind aprobarea Proiectului Tehnic, pentru lucrările de „AMENAJARE STR. REPUBLICII (TROTUARE, ZONE VERZI) DE LA FARMACIA CATENA PÂNĂ LA STR. PETŐFI SÁNDOR”, cod CPV 45233161-5

Hotararea nr. 110
privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare a imobilului aferente zonei blocurilor din Piața Democrației cu suprafața de 7460 mp, Str. Regele Carol I cu suprafața de 9529 mp și str. Piața Democrației cu suprafața de 2685 mp

Hotararea nr. 111
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 9585 mp aferent străzii Pța Unirii zona blocurilor Z1-Z8

Hotararea nr. 112
privind modificarea Art. 1 al HCLMS 143/2016 privind derularea contractului de Administrare a pădurii municipiului Salonta de către Ocolul Silvic Aleșd

Hotararea nr. 113
privind vânzarea directă numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor, a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr. 103802 cu nr. cad 103802

Hotararea nr. 114
privind aprobarea procedurii de atribuire de finanțări nerambursabile de la bugetul local persoanelor juridice de drept privat cu personalitate juridică, fără scop lucrativ care inițiază și organizează programe și acțiuni nonprofit de interes local din domeniile MEDIU/PROTECȚIA ANIMALELOR

Hotararea nr. 115
privind angajarea unui avocat în Dosar 9340/271/2017 al Judecătoriei Oradea, formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-catolică

Hotararea nr. 116
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna August 2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 13.07.2017

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 13.07.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr.344 din data de 07.07.2017,

         În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 13.07.2017, după cum urmează:  

1.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4532/13.07.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al mun Salonta 2017

2.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3760/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de parcare cu plata din Salonta  prin gestiune delegate.

3.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate  nr. 4462/04.07.2017 privind aprobare PT amenajare str. Republicii de la Farmacia Catena până la str. Petofi Sandor .

4.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4496/05.06.2017 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață măsurată de 7460 mp, Piata Democrației,  str. Regele Carol cu suprafața de 9529 mp.

5.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4535/07/07/2017 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață măsurată de  9585 mp aferente zonei Piata Unirii Z1-Z8.

6.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.13346/30.06.2017 privind modificarea art. 1 al HCLMS 143/2016 .

7.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.2214/04.07.2017 privind soluționarea cererii nr. 2214/2017 a SC Profi Room Food SRL

8.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4434/03.07.2017 privind vânzarea directă a numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor a terenului cu suprafața de 137 mp.

9.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3814/31/05/2017 privind aprobarea procedurii de atribuire de finanțări nerambursabile de la bugetul local persoanelor juridice de drept privat, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ.

10. Informare nr.3841/07/07/2017 privind obiectivul de investiții Varinata ocolitoare a Municipiului Salonta.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                       SECRETAR

                                                                                                  Ivanciuc Patricia Edith

 

 

SALONTA, 13 IULIE  2017

Nr. 104

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 13.07.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 13.07.2017,

š    În conformitate cu art. 43 alin. 1, art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

          Art.unic: - Completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 13.07.2017, cu următorul punct:

Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4623/12/07/2017 privind angajarea unui avocat în Dosarul 9430/271/2017 a Judecătoriei Oradea

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                      SECRETAR

                                                                                              Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr.105

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 22 Iunie 2017

 

  

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 22 Iunie 2017, puse la dispoziția d-lor consilieri spre consultare, respectiv afișat în termenul prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată,

          În conformitate cu art. 42 alin. 5 și 7, și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art. unic: - Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 22 Iunie 2017.

 

  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                 SECRETAR

                                                                                           Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr. 106

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea majorării Bugetului general consolidat al municipiului Salonta

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunerea de motive - raport de specialitate nr.4532 din data de 07.07.2017 întocmit de Compartimentul Buget-contabilitate privind rectificarea Bugetului general consolidat al municipiului Salonta;

š     Prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

š     Ordonanta de urgernta nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea <LLNK 12009     8182 341   0 45>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

š     Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, actualizata, art. 19 alin (1) lit.a si b, alin.(2), art.20 alin (1) lit.a , art.25 lit.e, art. 49;

š     Prevederile Legii nr. 215/2001 a Administrației publice locale republicată cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin (4) si lit.a, art.45 alin.(2) lit.a;

š     Avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. b), alin(4) lit. a, art 45 alin(2) lit. a, din Legea 215/2001 a Administrației publice locale republicată cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1 Rectificarea bugetului local consolidat prin virari de credite la partea de cheltuieli conform  Anexei nr. 1;

Art.2. Modificarea bugetului autofinantat consolidat cu suma de 229 mii lei la UAMS,  conform Anexei nr.2,4;

Art.3. Modificarea bugetului prin virari de credite la L.T. Arany Janos conform - Anexei nr.3;

Art.4. Aprobarea Listei de investitii conform formularului nr. 14;

Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciului economic, Compartimentu buget-contabilitate;                                                

Art.6. Prezenta hotarare se comunica cu:

                        -Institutia Prefectului  Judetului   Bihor

-Primarul municipiului Salonta

-Serviciul Economic

-Compartimentul de Audit

- Liceul Teoretic Arany Janos

- UAMS

- Se Publica

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                       SECRETAR

                                                                                                  Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

SALONTA, 13 IULIE  2017

Nr. 107

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentul de organizare și fucționare a Serviciului Public de Parcare cu Plată din Municipiul Salonta prin gestiune delegată

         

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr.3760/30/05/2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š    HG 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a <LLNK 12002    71130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

š    Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

š    HG 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12002   421 10 201   0 18>Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

š    Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

š    OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

š    Legea 227/2015 privind Codul fiscal

š    Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

š    OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

š    Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

š    HCLMS 146/2013 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului –legitimației de parcare gratuită pentru persoanele cu dizabilități

š    HCLMS 167/2015 privind organizarea și funcționarea Servicului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public al Municipiului Salonta

š    HCLMS 66/2008

š    OUG nr. 77/2014 privind privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,

š    HCLMS 16/2016 privind Regulamentului de organizare și  funcționare al serviciului public de transport persone în regim de închiriere din Municipiul Salonta

š    HCLMS 59/2015 privind aprobarea stațiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale în municipiul Salonta

š    Avizul comisie de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin.2 lit. d), alin. 6, pct.13  art. 45 alin. 2;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art. 1. Aprobarea Regulamentul de organizare și fucționare a Serviciului Public de Parcare cu Plată din Municipiul Salonta prin gestiune delegate, conform Anexei 1 la prezenta.

          Art.2. Pe data intrării în vigoare aprezentei hotărâri oric dispoziției anterioară contrară se abrogă.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană, Serviciul Economic.         

          Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la

                    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    Primarul Municipiului Salonta

                    Viceprimarul Municipiului Salonta

                    Serviciul Dezvoltare Urbană

                    Serviciului Economic       

                    Biroul Urbanism

                    Se aduce la cunoștință publică

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  Contrasemnează

            Toma Cristian                                                     SECRETAR

                                                                                   Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 13 IULIE  2017

Nr. 108

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Proiectului Tehnic, pentru lucrările de

„AMENAJARE STR. REPUBLICII (TROTUARE, ZONE VERZI) DE LA FARMACIA CATENA PÂNĂ LA STR. PETŐFI SÁNDOR”, cod CPV 45233161-5

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 4462/04.07.2017, întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană,

š    Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 

š     HCLMS nr. 35/2017 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2017,

š    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,  

š    Proiectul tehnic înregistrat la noi sub nr. 4256/23.06.2017, întocmit de SC. ALFA CONTROL SRL Oradea, privind „AMENAJARE STR. REPUBLICII (TROTUARE, ZONE VERZI) DE LA FARMACIA CATENA PÂNĂ LA STR. PETŐFI SÁNDOR”,

În conformitate cu art. art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. d) și ale art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1 Aprobarea Proiectului Tehnic nr. 4256/23.06.2017, întocmit de SC. ALFA CONTROL SRL Oradea, pentru obiectivul „AMENAJARE STR. REPUBLICII (TROTUARE, ZONE VERZI) DE LA FARMACIA CATENA PÂNĂ LA STR. PETŐFI SÁNDOR”, cod CPV 45233161-5.

          Art. 2. Aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al municipiului Salonta, cu respectarea  HCLMS nr.36/2017.

          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul municipiului Salonta

Viceprimarul municipiului Salonta

Serviciul de Administrație Publică Locală

Serviciul de Dezvoltare Urbană

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                              SECRETAR

                                                                                             Ivanciuc Patricia Edith

 

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr.109

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare a imobilului aferente zonei blocurilor din Piața Democrației cu suprafața de 7460 mp, Str. Regele Carol I cu suprafața de 9529 mp și str. Piața Democrației cu suprafața de 2685 mp 

         

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 4496 din 05.06.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š    HG nr. 1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public la județului Bihor , precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š    O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

š    Avizul comisie de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) art. 45 alin. 3, și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art.1. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastral cu suprafața de 7460 mp, conform Anexei nr. 1, cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan, din următoarele parcele:

a.     nr. top 3084/18 cu suprafața de 300/300 mp;

b.     nr. top 3084/19 cu suprafața de 315/315 mp;

c.     nr. top 3084/20 cu suprafața de 300/300 mp

d.     nr. top 3084/21 cu suprafața de 300/300 mp

e.     nr. top 3084/26 cu suprafața de 6245/20604 mp

          Art.2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastral cu suprafața de masurată de 9529 mp, și suprafața din acte de 9445 mp, conform Anexei nr. 2, cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan, din următoarele parcele:

nr. top 3084/26 cu suprafața de 7245/20604 mp;

nr. top 3111/1 cu suprafața de 1402/2209 mp;

nr. top 3110/9 cu suprafața de 798/1205

          Art.3. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastral cu suprafața de 2685 mp, conform Anexei nr. 3, cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan, din următoarele parcele:

nr. top 3084/26 cu suprafața de 1685/20604 mp;

nr. top 3056 cu suprafața de 1000/5985 mp;

          Art.4. Înscrierea proprietății publice a municipiului Salonta asupra terenurilor prevăzute la  Art. 1-3,  în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.5. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor Art. 1-4, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, modificată prin HG nr. 1509/2009.  

          Art.6. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la Art. 1-4 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

          Art.7.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană.       

          Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la

                    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    Primarul Municipiului Salonta

                    Viceprimarul Municipiului Salonta

                    Serviciul Dezvoltare Urbană     

                    Biroul Urbanism

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează

            Toma Cristian                                                     SECRETAR

                                                                                   Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

  

SALONTA, 13 IULIE  2017

Nr. 110

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu

suprafața măsurată de 9585 mp aferent străzii Pța Unirii zona blocurilor Z1-Z8

         

Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 4535 din 07.07.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š    HG nr. 1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public la județului Bihor , precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š    O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

š    Avizul comisie de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 10. art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) art. 45 alin. 3, și art. 117 alin 1 lit. a republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art. 1. (1) Aprobarea deschiderii de cărți funciare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile indicate mai jos, situate în intravilanul localității, având destinația de teren public:

a.     nr. top 18676/706 cu suprafața de 140 mp

b.     nr. top  18676/722 cu suprafața de  36 mp

c.      nr. top 18676/748 cu suprafața de 14237 mp

(2) Înscrierea proprietății municipiului Salonta asupra terenurilor prevăzute la alin (1).

          Art.2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastral cu suprafața de 9585 mp, conform Anexei nr. 1, cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan, din următoarele parcele:

nr. top 18676/706 cu suprafața de 140/140 mp

nr. top  18676/722 cu suprafața de  36/36 mp

nr. top 18676/748 cu suprafața de 9409/14237 mp

          Art.3. Înscrierea proprietății publice a municipiului Salonta asupra terenului cu suprafața de 9585 mp prevăzut la Art. 2, în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.4. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art. 2-3, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, modificată prin HG nr. 1509/2009.  

          Art.5. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la Art. 1, Art. 2 și Art. 3 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

          Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează

                    Serviciul Dezvoltare Urbană       

          Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la

                    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    Primarul Municipiului Salonta

                    Viceprimarul Municipiului Salonta

                    Serviciul Dezvoltare Urbană       

                    Biroul Urbanism

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  Contrasemnează

            Toma Cristian                                                     SECRETAR

                                                                                   Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

  

SALONTA, 13 IULIE  2017

Nr. 111

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Art. 1 al HCLMS 143/2016 privind derularea contractului de Administrare a pădurii municipiului Salonta de către Ocolul Silvic Aleșd

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

Având în vedere :

š    Referatul de specialitate nr. 13346/30.16.2016 privind derularea contractului de administrare a pădurii,

š    Adresa nr.851/06.02.2017 a Direcției Silvice Bihor,

š    Contractul de administrare nr. 82/07.02.2007

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate

š    Prevederile Legii 46/2008 art. 139. privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național

În temeiul art. 36, alin 2, lit.c și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Modificarea Art. 1 al HCLMS 143/2016  care va avea următorul conținut : „Prelungirea, până la data de 31.12.2017, a contractului de administrare a pădurii nr. 82/07.02.2007 încheiat cu Ocolul Silvic Aleșd, conform Actului adițional nr. 9, cuprins în Anexa nr. 1. Împuternicirea primarului de a semna actul adițional”.

Art.2. Celelalte articole ale HCLMS 143/2016 rămân neschimbate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană.

  Art.4. Se comunică cu:

-       Instituția Prefectului Județului Bihor

-       Primarul municipiului Salonta

-       Viceprimarul municipiului Salonta

-       Serviciului Dezvoltare Urbană

-       Serviciul Economic

-       Ocolul Silvic Aleșd

-       CAPA Salonta

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       Contrasemnează

               Toma Cristian                                                                           SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr. 112

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind vânzarea directă numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor, a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr. 103802 cu nr. cad 103802

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunere de motive – Raport de specialitate nr. 4434 din 03.07.201;

š    HCLMS nr. 83/31.05.2017 privind soluționarea cererii nr. 2280/18.04.2017 a numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor, prin care solicită cumpărarea directă a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr. 103802 cu nr. cad 103802 situat în Salonta str. Florilor nr. 5;

š    Cererea nr. 2280/18.04.2017 a numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor;

š    HCLMS nr. 46/2001 privind aprobarea regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al mun. Salonta;

š    Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1 Aprobarea vânzării directe numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr. 103802 cu nr. cad 103802, în calitate de proprietari a terenului cu suprafața de 403 mp înscris în CF nr. 102816 cu nr. top 1594/3.

Art. 2. Aprobarea Raportului de evaluare tehnică nr. 4527/06.07.2017, prevăzut la Anexa nr. 1, la prezenta.

Art. 3. Aprobarea Contractului de vânzare cumpărare, prevăzut în Anexa nr. 2.

Art.4. Numirea în Comisia de vânzare a d-lor consilieri : Szasz Denes, Szabo Sandor, Boit Nicolae, Balogh Peter, Nagy Arpad, Toma Cristian, Sala Răzvan, Szijjarto Szilard .

Art. 5. Împuternicirea d-ului Primar cu semnarea contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 6.  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană.

Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică la:

          Instituția Prefectului Județului Bihor

          Primarul Municipiului Salonta

          Viceprimarului Municipiului Salonta

          Serviciul Dezvoltare Urbană       

          Serviciul Economic

           Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                   SECRETAR

                                                                                             Ivanciuc Patricia Edith

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr. 113

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procedurii de atribuire de finanțări nerambursabile de la bugetul local persoanelor juridice de drept privat cu personalitate juridică, fără scop lucrativ care inițiază și organizează programe și acțiuni nonprofit de interes local din domeniile MEDIU/PROTECȚIA ANIMALELOR

 

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr.3814/31.05.2017, întocmit de Serviciul Administrației Publică Locală,

š    Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,

š    Legea 52/2003 privind transparența decizională,

š    OUG nr. 77/2014 privind privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,

š    Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu art. art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. d) și ale art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1 Aprobarea procedurii de atribuire de finanțări nerambursabile de la bugetul local persoanelor juridice de drept privat cu personalitate juridică, fără scop lucrativ care inițiază și organizează programe și acțiuni nonprofit de interes local din domeniile MEDIU/PROTECȚIA ANIMALELOR.

          Art. 2. (1) Numirea  în Comisia de selectare și evaluare a programelor/proiectelor culturale de interes local a d-lor consilier: Gall Eva, Gyulai Sandor Attila, Buz Ramona.

(2) Secretariatul Comisiei va fi asigurat de Compartimentul Programe Europene.         

          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul municipiului Salonta

Serviciul de Administrație Publică Locală

Compartimentul Programe Europene

Se aduce la cunoștință publică

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   Contrasemnează

   Toma Cristian                                                                              SECRETAR

                                                                                             Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr.114

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind angajarea unui avocat în Dosar 9340/271/2017 al Judecătoriei Oradea, formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-catolică

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere

š    Expunerea de motive a d-lui Primar nr.4623/12.07.2016

š    Referatul SE nr. 4624/12.07.2017

š    Cererea de chemare în judecată, Dosar 9340/271/2017 al Judecătoriei Oradea, formulată de către Episcopia Română Unită cu Roma Greco-catolică

š    Art 52 din Legea 18/1991

š    Văzând avizele date de către Comisia juridica si economica

š    Având în vedere prevederile art.I din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,

În temeiul art. 21 alin 2, alin 3,4,5, art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 2 lit. a și art. 62 și art. 117 alin. 1 lit. a din legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și actualizată

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Însușirea de către CLMS a propunerii de angajare a unui avocat în vederea reprezentării Comisiei locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Salonta în procesul care formează obiectul Dosarului 9340/271/2017.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Secretarul municipiului și SE.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Viceprimarul municipiului Salonta

-        Secretarului municipiului

-        Serviciul Economic

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                         SECRETAR

                                                                                                  Ivanciuc Patricia Edith

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr. 115

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna August 2017

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Prevederile art. 35 și ale art.41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, referitoare la alegerea președintelui de ședință,

š    Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Salonta, modificat,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

  

H O T Ă R Ă Ș T E:

  

Art.unic: - (1) Alegerea ca președinte de ședință a Consiliului Local  Salonta pentru luna August 2017 a d-lui consilier Vesa Ioan.

(2) Alegerea ca președinte de ședință supleant al Consiliului Local al municipiului Salonta pentru luna August 2017 a d-lui consilier Balogh Peter.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    Contrasemnează

            Toma Cristian                                                               SECRETAR

                                                                                         Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

SALONTA, 13 IULIE 2017

Nr. 116