Hotararea nr. 117
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 28.07.2017

Hotararea nr. 118
privind completarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 28.07.2017

Hotararea nr. 119
privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

Hotararea nr. 120
privind aprobarea și însușirea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, înregistrat cu nr. 4711/14.07.2017, elaborat de SC Rono Aqua SRL, nr.proiect 1284/2017 în vederea depunerii cererii de finanțare „Investiții pentru un sistem eficient de colectare și evacuare a apelor pluviale în zona transfrontalieră Salonta – Sarkad - etapa III - WaterMan III” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria - Prioritatea de investiții 6/b, în parteneriat cu localitatea Sarkad Republica Ungară

Hotararea nr. 121
privind stabilirea  salariilor de bază  pentru funcționarii publicii și personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Salonta, a serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Salonta și aparatului permanent de lucru al Consiliului local,  în condițiile  Legii-Cadru nr. 153 din 28 iunie 201, începând cu 01.07.2017

Hotararea nr. 122
privind aprobarea PUZ – ,,Extindere și modernizarea capacității de producție Autoflex SRL”, CUI 4593130, cu sediul în jud. Bihor, mun. Salonta, Șoseaua Aradului, km 75+300, pentru imobilele situate în intravilanul mun. Salonta, Șoseaua Aradului, km 75+300, înscrise în CF
nr. 109537, nr. cadastral 109537, CF nr. 105557, nr. cadastral 1151, CF nr. 105406, nr. cadastral 1150

Hotararea nr. 123
pentru aprobarea documentelor necesare organizării licitației publice deschise  în vederea delegării gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului
Salonta

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta

din data de 28.07.2017

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 28.07.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr.358 din data de 31.07.2017,

         În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 28.07.2017, după cum urmează:  

1.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4816/26.07.2017 privind majorarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta 2017.

2.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4801/20.07.2017 privind privind aprobarea și însușirea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, înregistrat cu nr. 4711/14.07.2017, elaborat de SC Rono Aqua SRL, nr.proiect 1284/2017 în vederea depunerii cererii de finanțare „Investiții pentru un sistem eficient de colectare și evacuare a apelor pluviale în zona transfrontalieră Salonta – Sarkad - etapa III - WaterMan III” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria - Prioritatea de investiții 6/b, în parteneriat cu localitatea Sarkad, Republica Ungară

3.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate  nr.4918/26/07/2017 privind aprobarea documentelor necesare organizării licitației publice deschise în vederea delegării gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Salonta. 

4.      Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4908/26/07/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Salonta, aparatul permanent de lucru al Consiliului local și al serviciilor publice din subordinea CLMS.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Toma Cristian                                                               SECRETAR

                                                                                       Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

SALONTA, 28 IULIE  2017

Nr. 117

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta

din data de 28.07.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la completarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 28.07.2017,

š    În conformitate cu art. 43 alin. 1, art. 117 alin. 1 lit a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

          Art.unic: - Completarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 28.07.2017, cu următoarele puncte:

1.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4365/25/07/2017 privind aprobarea PUZ – extindere si modernizare capacitate de productie AUTOFLEX.

2.     Informare nr.4955/27/07/2017.

 

3.     Informare nr. 4957/28/07/2017.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează

            Toma Cristian                                                                      SECRETAR

                                                                                              Ivanciuc Patricia Edith

 

 

  

 

 

 

SALONTA, 28 IULIE 2017

Nr.118

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive - raport de specialitate nr. 4816 din data de 24.07.2017 întocmit de Compartimentul Buget-contabilitate privind rectificarea Bugetului general consolidat al municipiului Salonta;

š    Adresa  AJFP Bihor nr. BHG_STZ 9016/19.07.2017 inregistrata la noi cu nr. 4789/19.07.2017 privind finantarea unitatilor de invatamant la capitolul 11.02.02 -  bunuri si servicii;

š    Adresa  AJFP Bihor nr. BHG_STZ 9015/19.07.2017 inregistrata la noi cu nr 4788/19.07.2017 privind finantarea unitatilor de invatamant la capitolul 11.02.02 –salarii, sporuri, indemnizatii, si alte drepturi salariale;

š    Bugetele GPP Toldi Salonta inregistrat la noi  nr.4823/24.07.2017, Liceului Tehnologic nr. 1 Salonta inregistrat la noi cu nr.4824/24.07.2017, CN Teodor Nes inregistrat la noi cu nr. 4822/24.07.2017 si Liceul Teoretic Arany Janos inregistrat la noi cu nr. 4821/24.07.2017;

š    Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;

š    Prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, art.104 alin.2 lit.b)-d);

š    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, actualizata, art. 19 alin (1) lit.a si b, alin.(2), art.20 alin (1) lit.a , art.25 lit.e, art. 49;

În temeiul prevederilor art.36 alin(4) lit „a” din Legea 215/2001 a Administrației publice locale republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Majorarea bugetului local cu suma de 450.00 mii lei, la partea de cheltuieli conform Anexelor 1, 2, 3 si 4.

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Serviciul economic, Compartimentul buget-contabilitate;                                                

Art.6 . Prezenta hotarare se comunica cu:

          Institutia Prefectului  Judetului   Bihor

Primarul municipiului Salonta

Serviciul Economic

Compartimentul de Audit

Se aduce la cunoștință publica

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Contrasemnează:

            Toma Cristian                                                                SECRETAR

                                                                                    Ivanciuc Patricia Edith

 

 

SALONTA, 28 IULIE 2017

Nr. 119

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea și însușirea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, înregistrat cu nr. 4711/14.07.2017, elaborat de SC Rono Aqua SRL, nr.proiect 1284/2017 în vederea depunerii cererii de finanțare „Investiții pentru un sistem eficient de colectare și evacuare a apelor pluviale în zona transfrontalieră Salonta – Sarkad - etapa III - WaterMan III” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria - Prioritatea de investiții 6/b, în parteneriat cu localitatea Sarkad Republica Ungară

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 4993/25.07.2011, întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană;

š     Documentația tehnică: „Studii și planuri pentru un management eficient al apelor din zona Bihor – Békés în vederea asigurării dezvoltării durabile comune” aprobat spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013” - WaterMan, HURO/0901/184/1.3.4 - în faza de Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, elaborat de SC Rono Aqua SRL , înregistrat cu nr. 4989/25.07.2011;

š     Documentația realizată in cadrul proiectului 1284/2017 elaborat de SC Rono AQUA, privind „Studiu de Fezabilitate la lucrarea de investitii pentru un sistem eficient de colectare si evacuare a apelor pluviale in zona transfrontaliera Salonta – Sarkad - acronim WaterMan III” si anume „Reabilitarea retelei stradale de apa plvuala in Mun.Salonta,reducerea surselor de poluare la varsarea in Culiser”, înregistrat în evidențele primăriei la Nr.4711/2017.

š     Cerințele Programului Interreg V-A România-Ungaria - Prioritatea de investiții 6/b.

š     HCLMS nr. 35/2017 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2017;

š     H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) din Legea nr. 215/2001, lege privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.1: - Însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, înregistrat cu nr. 4711/14.07.2017, elaborat de SC Rono Aqua SRL, nr.proiect 1284/2017 în vederea depunerii cererii de finanțare „Investiții pentru un sistem eficient de colectare și evacuare a apelor pluviale în zona transfrontalieră Salonta – Sarkad - etapa III - WaterMan III” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria - Prioritatea de investiții 6/b, în parteneriat cu localitatea Sarkad Republica Ungară, conform documentatiei tehnico economice anexate  la prezenta.

Art. 2.  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire prin grija SDU.

Art. 3.  Prezenta hotărâre  comunică cu:

-         Instituția Prefectului județului Bihor

-         Primarul municipiului Salonta

-         Viceprimarul municipiului Salonta

-         Serviciul de Dezvoltare Urbană

-         Serviciul Economic

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează:

            Toma Cristian                                                               SECRETAR

                                                                                                 Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

SALONTA, 28 IULIE  2017

Nr. 120

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea  salariilor de bază  pentru funcționarii publicii și personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Salonta, a serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Salonta și aparatului permanent de lucru al Consiliului local,  în condițiile  Legii-Cadru nr. 153 din 28 iunie 201, începând cu 01.07.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š      Expunerea de motive – Referat de specialitate nr. 4908 din 26 iulie 2017  pentru stabilirea  salariilor de bază  pentru funcționarii publicii și personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Salonta, serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Salonta și a aparatul permanent de lucru al Consiliului local,  în condițiile  Legii-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017.

š      Punctul de vedere al  Sindicatului  „ Speranța “, nr. 4917 din 26.07.2017, reprezentativ la nivelul Primariei municipiului Salonta, cu privire la nivelul coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază, pentru aparatul de specialitate al  Primarului Municipiului.

    ♦ Legea -Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 11, 33 și 38

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1. Aprobarea coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile publice din Primăria Municipiului Salonta, serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Salonta, conform  Legii -Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, prevăzuți în Anexa 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 1/07/2017.

          Art.2 Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din Primăria Municipiului Salonta, a aparatului permanent de lucru al Consiliului local și a serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Salonta, conform  Legii -Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017,  prevăzuți în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 1/07/2017.    

            Art. 3. Salariile de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile prevăzute in Anexa 1 și Anexa 2 se determină prin înmulțirea coeficienților  prevăzuți pentru fiecare funcție, cu salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare.

          Art. 4. (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului Primăriei   Municipiului Salonta, serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Salonta,  și a aparatului permanent de lucru al Consiliului local se asigura de ordonatorul de credite. Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei hotarâri, astfel incât împreună cu indemnizatiile lunare si celelalte elemente ale sistemului de salarizare, acestea sa se încadreze  în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal.

(2) Coeficienții de salarizare stabiliți prin prezenta hotărâre vor putea fi revizuiți pentru a se încadra în fondurile bugetare aprobate, după adoptarea bugetului local pe anul 2018.

Art. 5. Indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la un număr de 3 ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului.

          Art.6. După aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2018, se va face o analiză a salarizării acordate conform coeficienților mai sus aprobați.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Gestiunea Resurselor Umane, Salarizare.

           Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Instituția Prefectului Județul  Bihor;

-       Primarul municipiului Salonta;

-       Biroul GRUSA;

-       Birourile interesate;

-       Se aduce la cunostinta publică;

         

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Toma Cristian                                                                      SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 28 IULIE  2017

Nr. 121

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea PUZ – ,,Extindere și modernizarea capacității de producție Autoflex SRL”, CUI 4593130, cu sediul în jud. Bihor, mun. Salonta, Șoseaua Aradului, km 75+300, pentru imobilele situate în intravilanul mun. Salonta, Șoseaua Aradului, km 75+300, înscrise în CF nr. 109537, nr. cadastral 109537, CF nr. 105557, nr. cadastral 1151, CF nr. 105406, nr. cadastral 1150

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Cererea nr. 4365/26.07.2017 SC Autoflex SRL, prin care solicită aprobarea lucrării PUZ – ,,Extindere și modernizarea capacității de producție Autoflex SRL” pentru imobilele situate în intravilanul mun. Salonta, Șoseaua Aradului, km 75+300, înscrise în CF nr. 109537, nr. cadastral 109537, CF nr. 105557, nr. cadastral 1151, CF nr. 105406, nr. cadastral 1150;

š    Avizul de Oportunitate nr. 110/25.07.2017 emis de Consiliul județean Bihor – Instituția Arhitectului-șef;

š    Avizul Arhitectului-șef nr. 50/25.07.2017 emis de Consiliul județean Bihor – Instituția Arhitectului-șef;

š    Procesul–verbal nr. 48/22.06.2017 de afișare anunț pentru PUZ depus de SC Autoflex SRL;

š    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 3756/24.07.2017 privind intenția de realizare a lucrării PUZ – ,,Extindere și modernizarea capacității de producție Autoflex SRL” pentru imobilele situate în intravilanul municipiului Salonta, șoseaua Aradului, km 75+300, înscrise în CF nr. 109537, nr. cadastral 109537, CF nr. 105557, nr. cadastral 1151, CF nr. 105406, nr. cadastral 1150;

š    Certificatul de Urbanism nr. 59/08.03.2017, eliberat de Consiliul județean Bihor – Instituția Arhitectului-șef, prin care se precizează condițiile în care se poate realiza obiectivul propus;

š    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, aprobate cu Ordinul nr. 839/2009;

š    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate cu Ordinul nr. 233/2016;

š    Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare;

š    Planul  Urbanistic  General al Municipiului Salonta;

š    HCLMS nr. 64/31.03.2011 privind aprobarea „Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”;

š    Planul Urbanistic Zonal, proiect 28.12/2016, prezentat de solicitant și întocmit de BIA Szilágyi Ladislau – jud. Bihor, mun. Oradea, str. Bucegi, nr. 3;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) , art. 45. alin. 1 și art. 117 alin. 1 lit a;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1. Aprobarea lucrării PUZ – ,,Extindere și modernizarea capacității de producție Autoflex SRL” pentru imobilele situate în intravilanul Municipiului Salonta, Șoseaua Aradului, km 75+300, înscrise în CF nr. 109537, nr. cadastral 109537, CF nr. 105557, nr. cadastral 1151, CF nr. 105406, nr. cadastral 1150.

          Art. 2. Cu respectarea prevederilor art. 56, alin. (4) și (5) din Legea 350/2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, se stabilește perioada de valabilitate a PUZ aprobat la Art. 1 de 5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Biroul de Urbanism.

          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-      Instituția Prefectului județului Bihor

-      Primarul municipiului Salonta

-      Biroul de Urbanism

-      Birou de Impozite și Taxe Locale

-      SC Autoflex SRL

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Toma Cristian                                                                      SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 28 IULIE  2017

Nr. 122

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentelor necesare organizării licitației publice deschise  în vederea delegării gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public

sau privat al municipiului Salonta

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Raport de Specialitate nr. 4918 din 26.07.2017, întocmit de S.D.U.

š    HCLMS nr. 167/30.10.2015 privind organizarea și funcționarea serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public al Municipiului Salonta;

š    HCL 108/13.07.2017  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de parcare cu plată în municipiul Salonta prin gestiune delegată;

š    O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

š    H.G.nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a O.G.nr.71/2002 privind organizarea si functionareaserviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

š    Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale,

š    HG nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12002   421 10 201   0 18>Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale,

š    O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002,

š    Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și Normele de aplicare a Codului Fiscal;

š    Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Normele de aplicare a Codului de Procedură Fiscală,

š    O.U.G. nr. 195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice aprobată prin Legea nr.49/2006,

š    H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice,

š    Legea nr. 38/2003 actualizată privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere,

š    H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staționate ilegal/neregulamentar pe drumurile publice,

š    Normativele de proiectare ale parcărilor P 132/93 și SR1848-7 / 2004,

š    HCLMS nr. 146/29.08.2013 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului-legitimației de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap,

 

š    HCLMS nr. 66/25.09.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de transport persoane în regim de taxi din mun. Salonta și a documentelor aferente obținerii autorizațiilor de transport public local de persoane în regim de taxi,

š    HCLMS nr. 16/08.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de transport în regim de închiriere în mun. Salonta,

š    HCLMS nr. 59/30.04.2015 privind aprobarea stațiilor de autobuze pentru îmbarcarea și debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale în municipiul Salonta,

š    Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

š    OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legea concurenței  nr. 21/1996;

š    Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală art. 10. art. 36, alin.2 lit. d ), alin. 6, lit. a ) pct. 13, și art. 45 alin. 3, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1. Aprobarea organizarea licitației publice deschise în vederea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta..

          Art. 2. Aprobarea Caietul de sarcini de  delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta, conform Anexei I la prezenta.

Art. 3. Aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta, conform Anexei II la prezenta.

Art. 4. Aprobarea duratei concesionării, pe o perioadă de 1 an, începând cu data  semnării a contractului de concesiune.

Art. 5. Numirea consilierilor locali, membri ai Comisiilor Economice și a Comisiei Urbanism, în Comisia de licitație.

Art. 6. Numirea consilierilor locali, membri ai Comisiei Juridice în Comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 7. Mandatarea d-lui Primar pentru semnarea contractului de concesiune în fața notarului public, în urma luării la cunoștință a raportului procedurii și desemnarea concesionarului.

Art.8. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de parcare cu plată în municipiul Salonta prin gestiune delegată, aprobat prin HCL 108/13.07.2017 se modifică după cum urmează:

          (1) - Art. 2, expresia - Parcare publică cu plată - se completează și va avea următorul cuprins: „ parcare amenajată pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta, alta decât cea de reședință, pentru folosirea căreia, în intervalul 7,00 – 16,00 în zilele lucrătoare, se percepe un tarif de staționare, gestionată de către operator, care în continuare se va numi „ parcare cu plat㠔.

          (2) - Art. 38 se abrogă, iar restul articolelor se renumerotează.

          (3) - În cuprinsul Regulamentului „ ocuparea ilegală a domeniului public/privat „ se va completa si inlocui cu „ocupare ilegală/neregulamentară”.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

          Serviciul Dezvoltare Urbană;

          Biroul de Urbanism;

          Biroul de impozite si taxe locale 

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică la:

          Instituția Prefectului Jud. Bihor

          Primarul Municipiului Salonta

          Serviciul Dezvoltare Urbană

          Biroul de Urbanism

          Serviciul Economic

          Biroul de impozite si taxe locale

         

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează:

            Toma Cristian                                                                      SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 28 IULIE  2017

Nr. 123