Hotararea nr. 124
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.08.2017

Hotararea nr. 125
privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
31.08.2017

Hotararea nr. 126
privind aprobarea proceselor verbale ale Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 13 iulie 2017 și 28 iulie 2017

Hotararea nr. 127
PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI)  ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV ANEXA PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PENTRU PROIECTUL „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” din municipiul Salonta (imobilul situat pe str. Cantacuzino nr.2-4, identificat prin nr. cad.vechi 2690-C9/nr.cad.nou101615-C9, înscris în CF nr.101615 Salonta/CF vechi NDF 137, Secția Oftalmologie veche) în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil : persoane vârstnice, precum și pentru APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, RESPECTIV A ACORDULUI DE PARTENERIAT

Hotararea nr. 128
Privind
aprobarea participării municipiului Salonta în calitate de partener împreună cu Consiliul Județean Bihor – Partenerul lider ( beneficiary); Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Consiliul Local al Orașului Berettyóújfalu din Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Orașul Aleșd, Municipiul Beiuș, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie – Parteneri de proiect (beneficiariy) și Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociatia Salvatorilor Montani Bihor – Partener asociat (Associated Partner) în vederea implementării în comun a proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență

Hotararea nr. 129
privind aprobarea modalității de calcul a chiriei pentru titularii de contract ai locuințelor construite prin ANL în  municipiului Salonta 

Hotararea nr. 130
privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 23328 mp aferent străzii Iosif Vulcan

Hotararea nr. 131
Privind aprobarea proiectului tehnic, pentru lucrările de: „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA REPUBLICII”

Hotararea nr. 132
Privind aprobarea proiectului tehnic, pentru lucrările de: „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA ARADULUI”

Hotararea nr. 133
privind soluționarea cererii nr. 5223/09.08.2017 a Parohiei Reformate Salonta 

Hotararea nr. 134
Privind oferta Parohiei Reformată Salonta cu nr. 5466/24.08.2017

Hotararea nr. 135
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Salonta în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Salonta pentru anul școlar 2017-2018

Hotararea nr. 136
privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Salonta în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile de învățământ din municipiul Salonta

Hotararea nr. 137
privind modificarea contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele sau susținătorii legali ai beneficiarilor serviciilor UAMS Salonta

Hotararea nr. 138
privind aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării pentru obiectul de investiție ”REABILITAREA TERMICĂ ȘI ZUGRĂVIREA EXTERIOARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SALONTA, STR. ȘARCADULUI NR. 1” a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

Hotararea nr. 139
privind soluționarea cererii nr. 4862/28.08.2017 a d-lui Deputat Găvrilă Ghilea pentru închirierea unui spațiu în vederea amenajării unui Cabinet parlamentar

Hotararea nr. 140
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna septembrie 2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 31.08.2017

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 31.08.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr.432 din data de 25.08.2017

       În conformitate cu art. 39 alin. 4 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.08.2017, după cum urmează:        

1.     Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.4536/7.07.2017//R/25.08.2017 pentru aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI)  și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” din municipiul Salonta (imobilul situat pe str. Cantacuzino nr.2-4, identificat prin nr. cad.vechi 2690-C9/nr.cad.nou101615-C9, înscris în CF nr.101615 Salonta/CF vechi NDF 137, Secția Oftalmologie veche) în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, prezintă SAPL.

2.     Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.5486/25.08.2017 privind aprobarea participării municipiului Salonta în calitate de partener împreună cu Consiliul Județean Bihor – Partenerul lider ( beneficiary); Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Consiliul Local al Orașului Berettyóújfalu din Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Orașul Aleșd, Municipiul Beiuș, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie – Parteneri de proiect (beneficiariy) și Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociatia Salvatorilor Montani Bihor – Partener asociat (Associated Partner) în vederea implementării în comun a proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență, prezintă SAPL.

3.     Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.4536/7.07.2017 privind aprobarea modalității de calcul a chiriei pentru titularii de contract ai locuințelor construite prin ANL în municipiul Salonta, prezintă SDU.

4.     Proiect de hotărâre – Expunere de motive/Raport de specialitate nr.5460/24.08.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 23328 mp aferent străzii Iosif Vulcan, prezintă SDU.

5.     Proiect de hotărâre – Expunere de motive - Raport de specialitate nr.5437/23.08.2017 privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Extindere rețea de iluminat public strada Republicii”, prezintă  Compartimentul Protecție civilă.

6.     Proiect de hotărâre – Expunere de motive - Raport de specialitate nr.5438/23.08.2017 privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Extindere rețea de iluminat public strada Aradului”, prezintă  Compartimentul Protecție civilă.

7.     Expunere de motive/Raport de specialitate nr.5456/23.08.2017 privind acordarea unui aviz de principiu pentru inițierea procedurilor legale cu privire la realizarea unei căi de acces care să facă legătura între str. Aurel Lazăr și str. Kulin Gyorgy, prezintă SDU.

8.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive/Raport de specialitate privind soluționarea cererii nr.5223/9.08.2017 a Parohiei Reformate Salonta, prezintă SDU.

9.     Informare nr.5436/23.08.2017 privind vânzarea numiților Nagy Aniko Iren și Lukacs Laszlo Tibor a terenului cu suprafața de 137 mp înscris în CF nr.103802 nr.cad.103802 situat în Salonta str.Florilor, nr.5, prezintă SDU.

10. Expunere de motive/Raport de specialitate nr.2687/25.08.2017 privind soluționarea cererii nr.2687/04.05.2017 a numitei Bene Claudia Flavia, prezintă SDU.

11. Proiectul de hotărâre- Expunere de motive/raport de specialitate nr.5466/25.08.2017 privind oferta cu nr.5466/25.08.2017 a Parohiei Reformate Salonta, prezinte SDU.

12. Proiect de hotărâre - Raport de specialitate nr.5087/5408/5430/5472/24.08.2017 privind numirea reprezentanților CLMS în Consiliile de administrație al unităților de învățământ din municipiul Salonta pentru anul școlar 2017-2018, prezintă SAPL.

13. Proiect de hotărâre - Raport de specialitate nr.5408/5089/5432/5472/24.08.2017 privind numirea reprezentanților CLMS în CEAC la unităților de învățământ din municipiul Salonta, prezintă SAPL.

14. Proiect de hotărâre - Expunere de motive/Raport de specialitate nr.4678/22.08.2017 pentru modificarea contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele sau susținătorii legali ai beneficiarilor serviciilor UAMS Salonta, prezintă SAPL.

15. Raport nr.4982/4.08.2017 privind modul de realizare a protecție persoanelor cu handicap grav – semestrul I 2017, prezintă SAPL.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                   SECRETAR

                                                                                              Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr. 124

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 31.08.2017

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 31.08.2017,

š    În conformitate cu art. 43 alin. l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.unic: - Completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.08.2017, cu următoarele puncte:

 

 

1.    Proiect de hotărâre - Expunere de motive-Referat de specialitate nr.4862/29.08.2017 privind aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea termică și zugrăvirea exterioară la Liceul Tehnologic nr.1 Salonta, str. Șarcadului nr.1” a unor categorii de chetuieli, care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin PNDL,  prezintă SDU

2.    Proiect de hotărâre - Raport de specialitate nr.4862/29.08.2017 privind soluționarea cererii nr.4862/28.08.2017 a d-lui deputat Gavrilă Ghilea privind închirierea unui spațiu în vederea amenajării unui cabinet parlamentar, prezintă SDU.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                   SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr. 125

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proceselor verbale ale Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 13 iulie 2017 și 28 iulie 2017

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š    Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 13 iulie 2017 și 28 iulie 2017, pus la dispoziția d-lor consilieri spre consultare, respectiv afișate în termenul prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată,

          În conformitate cu art. 42 alin. 5 și 7, și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art. unic: - Aprobarea proceselor verbale ale Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 13 iulie 2017 și 28 iulie 2017.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                     SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr. 126

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI)  ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV ANEXA PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PENTRU PROIECTUL „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” din municipiul Salonta (imobilul situat pe str. Cantacuzino nr.2-4, identificat prin nr. cad.vechi 2690-C9/nr.cad.nou101615-C9, înscris în CF nr.101615 Salonta/CF vechi NDF 137, Secția Oftalmologie veche) în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil : persoane vârstnice, precum și pentru APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, RESPECTIV A ACORDULUI DE PARTENERIAT

 

Consiliul local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š     Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr.4536/7.07.2017//R/25.08.2017, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală,

š     Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3289/27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3, Cod apel My SMIS POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, cu modificările și completările ulterioare,

š      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

š     STRATEGIA de dezvoltare a localității 2014-2020, aprobată prin HCLMS nr.65/30.04.2015.

š     PCT.1.7 și 1.8 din Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2012-2017, aprobat prin HCLMS nr.39/30.08.2012

š     Legea nr.292/2011 a asistenței sociale

š     Legea nr.17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice

š     HG nr.867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, pct.34 și 35 din anexă (servicii sociale fără cazare)

š     Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

š    HG nr.907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general,

š    Prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,,

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate

În temeiul art.36 alin.2 lit.e), alin.7 lit.a) și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Se aprobă Documentația Tehnico-Economică (faza DALI) pentru Proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” din municipiul Salonta, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” din municipiul Salonta, potrivit celor prevăzute în Documentația Tehnico-Economică (faza DALI)  aprobat prin art. 1.

            Art.3 – Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului sunt:

a)     durata de realizare a lucrărilor – 24 luni;

            b)   valoarea totală a investiției:   2.631.478,49 lei, fără TVA; 3.121.282,59 lei cu TVA din care C+M: 1.505.649,32, fără TVA; 1.791.722,69 cu TVA

 

 

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

 

Funcțiunea: Centru de zi. - propus

Dimensiuni maxime ale terenului: 265.25 m x 233.00 m

H. max. streașină: +4,20 m (față de cota 0); H. max. coamă: +6.95 m (față de cota 0)

Suprafata construita: 572 mp

Suprafata construită desfașurată: 572 mp

INVENTARUL SPAȚIILOR INTERIOARE

PARTER

TERASĂ              001        - S = 40.23 mp,                                 pardoseala gresie antiderap, vopsea de exterior.

HOL                     002        - S = 37.90 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

VESTIAR             003        - S = 3.12 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

G.S.                      004        - S = 3.24 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, placaj faianta.

BIROU                 005        - S = 9.97 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

ARHIVĂ              006        - S = 4.37 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

DEPOZIT             007        - S = 6.78 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

CABINET            008        - S = 14.25 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

CABINET INFO. 009        - S = 20.02 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

BIBLIOTECĂ      010        - S = 20.02 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

TRAT. KINETO   011        - S = 27.50 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

S. GIMNASTICĂ012        - S = 32.57 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

DEPOZIT             013        - S = 3.85 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

HOL                     014        - S = 25.43 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

G.S.                      015        - S = 13.03 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala gresie, placaj faianta.

G.S.                      016        - S = 8.52 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, placaj faianta.

DUȘURI              017        - S = 6.74 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, placaj faianta.

G.S.                      018        - S = 8.52 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, placaj faianta.

DUȘURI              019        - S = 6.74 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, placaj faianta.

S. MULTIFUNC. 020        - S = 67.03 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

SALA DANS       021        - S = 48.37 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

ATELIER             022        - S = 42.25 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

HOL                     023        - S = 9.79 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

HOL                     024        - S = 4.84 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

DEPOZIT             025        - S = 6.00 mp,     H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

DEPOZIT             026        - S = 13.50 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala gresie, vopsea lavabila de interior.

C.T.                       027        - S = 11.72 mp,   H = 3.40 m,         pardoseala parchet, vopsea lavabila de interior.

 

 

ÎNĂLȚIMEA SPAȚIILOR INTERIOARE

 

            Existent h = 2.75 m; 3,20 m; 3,60 m.

Propus h = 3.40 m;

 

             Art.4. – Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” din municipiul Salonta, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Municipiul Salonta prin Consiliul Local al municipiului Salonta se angajează să suporte cheltuielile de întreținere, reparații și gestionare a investiției realizate prin Proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA”, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investiția se dă în exploatare.

Art.6. –Municipiul Salonta prin Consiliul Local al municipiului Salonta se angajează să asigure funcționarea obiectivului realizat prin Proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” conform scopului pentru care se creează.

Art.7. Însușirea modificării effectuate de către OCPI Bihor privind conversia nr.cad.2690 din CF vechi NDF 137 Salonta în nr. Cadastral nou 101615 Salonta din CF nou 101615 Salonta, în vederea introducerii   imobilului în sistem integrat de cadastru și carte funciară e-Terra 3.

Art.8. Se aprobă proiectul „REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, prioritatea de investiții 8.1. - ”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” nr. apelului de proiecte P.0.R./8/8.1/8.3/A/1.

Art.9. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Salonta - lider de proiect și Asociația Caritas Catolica Oradea în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr.5565/30.08.2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA”, în cuantum de 3.121.282,59 lei (inclusiv TVA).

Art.11. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Salonta, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 57.317,27, reprezentând cofinanțarea proiectului ”REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA ”.

Art.12. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII SALONTA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.13. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.14. Se împuternicește d-l primar al municipiului Salonta, dl.Török László, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele municipiului Salonta și al Partenerului.

Art.15. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartiment Programe Europene.

Art.16.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-            Instituția Prefectului Județului Bihor.

-             Primarul municipiului Salonta.

-            Asociația Caritas Catolica Oradea

-            Serviciul Economic.

-            Serviciul APL – Compartiment Programe Europene

-            Serviciul Dezvoltare Urbană

-            Biroul Urbanism

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.127

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea participării municipiului Salonta în calitate de partener împreună cu Consiliul Județean Bihor – Partenerul lider ( beneficiary); Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Consiliul Local al Orașului Berettyóújfalu din Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Orașul Aleșd, Municipiul Beiuș, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie – Parteneri de proiect (beneficiariy) și Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociatia Salvatorilor Montani Bihor – Partener asociat (Associated Partner) în vederea implementării în comun a proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență

 

Consiliul local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr.5486/25.08.2017, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală,

š    Ghidul solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 4:  Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, Prioritatea de investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investiţii în infrastructura medicală,

š    Raportul de avizare al comisiei de specialitate

În temeiul art.36 alin.2 lit.e), alin.7 lit.a) și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art.1.  Aprobarea participării la proiectul Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, Prioritatea de investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investiţii în infrastructura medicală.

Art.2. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Bihor – Partenerul lider (beneficiary); Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Consiliul Local al Orașului Berettyóújfalu din Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Municipiul Salonta, Orașul Aleșd, Municipiul Beiuș, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie – Parteneri de proiect (beneficiariy) și Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociatia Salvatorilor Montani Bihor – Partener asociat (Associated Partner) în vederea implementării în comun a proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență.

Art.3. Aprobarea contribuției proprii în proiect a Municipiului Salonta, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului aferent bugetului Municipiului Salonta, reprezentând cofinanțarea proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență.

Art.4. Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.5. Împuternicirea d-lui primar al municipiului Salonta, dl.Török László, pentru a semna toate documentele aferente cererii de finanțare, în numele municipiului Salonta.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartiment Programe Europene.

Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-            Instituția Prefectului Județului Bihor.

-            Consiliul Județean Bihor

-             Primarul municipiului Salonta.

-            Serviciul Economic.

-            Serviciul APL – Compartiment Programe Europene

-            Serviciul Dezvoltare Urbană

-            Spitalul municipal Salonta

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                    SECRETAR

                                                                                                 Ivanciuc Patricia

 

  

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.128

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modalității de calcul a chiriei pentru titularii de contract ai locuințelor construite prin ANL în  municipiului Salonta

 

            Consiliul Local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š     Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 3569 din 17.05.2017, al SDU-CSL;

š     Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

š     OUG nr. 30 din 05 aprilie 2017 privind modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998  privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

š     HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998  privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,;

š     HG nr. 304 din 5 mai 2017  privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998  privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001

š     HG nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor <LLNK 11998   152 10 201   0 18>Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora,;

š     Prevederile  art. 456 alin (1) lit. a) și art. 464 alin (1) lit a) Cod Fiscal, actualizat;

š     HCLMS nr. 42 din 26 august 2016;

š     Raportul de avizare al comisiei de specialitate,

š     Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

În temeiul art. 36, alin (2), lit c., art. 5, lit.b., alin (6 ), lit. a., pct. 17, art. 45, alin (2), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1   Aprobarea modalității de calcul a chiriei pentru titularii de contract ai locuințelor construite prin ANL în  municipiului Salonta      , cf. Anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2   Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SDU și Serviciul Economic.

Art.3   Prezenta hotărâre se comunică la:

                        Instituția Prefectului Județului Bihor

                        Primarul Municipiului Salonta

                        Serviciul Dezvoltare Urbană 

                    Serviciul Economic

                        Se adduce la cunoștință publică

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Ivanciuc Patricia

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.129

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu

suprafața măsurată de 23328 mp aferent străzii Iosif Vulcan

                  

Consiliul Local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referat de specialitate nr. 5460 din 24.08.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

š    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

š    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

š    HG nr. 1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public la județului Bihor , precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

š    O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

š    Raportul de avizare al comisie de specialitate;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. c ), alin. 5, lit. c ) și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,  republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. (1) Aprobarea deschiderii de cărți funciare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile indicate mai jos, situate în intravilanul localității, având destinația de teren public:

·       nr. top 3059/83 cu suprafața de 129955 mp

·       nr. top  5462 cu suprafața de  25720 mp

(2) Înscrierea proprietății municipiului Salonta asupra terenurilor prevăzute la alin 1.

          Art. 2. Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru formarea unui număr cadastral cu suprafața de 23328 mp, conform Anexei nr. 1, cu destinația de teren public - drum, situat în intravilan, din următoarele parcele:

·       nr. top 3059/83 cu suprafața de 5350/129955 mp

·       nr. top  5462 cu suprafața de  12658/25720 mp

·       nr. top  5234/3 cu suprafața de  1020/1020 mp

·       nr. top   5234/5 cu suprafața de  mp 4300/48746 mp

          Art.3. Înscrierea proprietății publice a municipiului Salonta asupra terenului cu suprafața de 23328 mp prevăzut la art. 2, în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.4. Aprobarea inițierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca urmare a prevederilor art. 2-3, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61/1999, atestat prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, modificată prin HG nr. 1509/2009.  

          Art.5. Aprobarea efectuării înscrierii mențiunilor prevăzute la: art. 1, art. 2 și art. 3 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor – Biroul de Carte Funciară Salonta.

          Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană.

          Art.7.          Prezenta hotărâre se comunică la:

                    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    Primarul Municipiului Salonta

                    Viceprimarul Municipiului Salonta

                    Serviciul Dezvoltare Urbană     

                    Biroul Urbanism

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                   SECRETAR

                                                                                                 Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.130

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

                                                                                                     

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea proiectului tehnic, pentru lucrările de:

„EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA REPUBLICII”

        

Consiliul local al municipiului Salonta               

Având în vedere:

·       Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 5434/23.08.2017, întocmit de Compartimentul Protecție Civilă,

·        Raportul de avizare al comisiilor de specialitate,     

·        HCLMS nr. 35/2017 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2017,

·       H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,  

·        Proiectul tehnic înregistrat la noi sub nr. 5434/23.08.2017, întocmit de SC. ELESAL SRL Salonta, privind „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA REPUBLICII”

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 4 lit. d) , art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

                                          

H O T Ă R Ă Ș T E:

           

                    Art.1. Aprobarea Proiectului Tehnic nr. 5434/23.08.2017, întocmit de SC. ELESAL SRL Salonta, pentru obiectivul „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA REPUBLICII”.

          Art.2. Emiterea acordului pentru ocuparea domeniului public al municipiului Salonta pe timpul execuției lucrărilor susmenționate.

          Art.3. Cu urmărirea ducerii la îneplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Protecție Civilă.

         Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-         Instituția Prefectului județului Bihor

-         Primarul municipiului Salonta

-         Viceprimarul municipiului Salonta

-        Compartimentul Protecție Civilă

-         Serviciul Dezvoltare Urbană

-         Serviciul Economic.

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                     SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.131

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea proiectului tehnic, pentru lucrările de:

„EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA ARADULUI”

        

Consiliul local al municipiului Salonta               

Având în vedere:

·       Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 5438/23.08.2017, întocmit de Compartimentul Protecție Civilă,

·        Raportul de avizare al comisiilor de specialitate,     

·        HCLMS nr. 35/2017 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2017,

·       H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,  

·        Proiectul tehnic înregistrat la noi sub nr. 5433/23.08.2017, întocmit de SC. ELESAL SRL Salonta, privind „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA ARADULUI”

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 4 lit. d) art.45 alin.2  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

                                          

H O T Ă R Ă Ș T E:

           

            Art.1. Aprobarea Proiectului Tehnic nr. 5434/23.08.2017, întocmit de SC. ELESAL SRL Salonta, pentru obiectivul „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA ARADULUI”, cod CPV  45231400-9 

          Art.2. Emiterea acordului pentru ocuparea domeniului public al municipiului Salonta pe timpul execuției lucrărilor susmenționate.

          Art.3. Cu urmărirea ducerii la îneplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Protecție Civilă.

         Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-         Instituția Prefectului județului Bihor

-         Primarul municipiului Salonta

-         Viceprimarul municipiului Salonta

-        Compartimentul Protecție Civilă

-         Serviciul Dezvoltare Urbană

-         Serviciul Economic.

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                     SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.132

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  SALONTA

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind soluționarea cererii nr. 5223/09.08.2017 a Parohiei Reformate Salonta 

 

Consiliul Local al Municipiului Salonta

Având în vedere:

š     Expunere de motive - Raport de specialitate nr.  5223/22.08.2017, al SDU;

š     HCLMS nr. 67/27.04.2017 privind soluționarea cererii nr. 2268/16.03.2017 a Parohiei Reformate Salonta; 

š     HCLMS nr. 25/17.02.2017 privind stabilirea cuantumului chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „ Arany Janos ”;

š     HCLMS nr. 04/26.01.2017 privind numirea unei comisii cu atribuții în stabilirea cuantumului chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1 care face obiectul Contractului de închiriere nr. 678/01.03.2012 încheiat între Parohia Reformată Salonta și Consiliul Local Salonta;

š     Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,  art. 45;

š     HCLMS nr. 186/2010 privind stabilirea sediului administrativ al unității de învațamânt cu predare în limba maghiară, ca fiind pe str. Aurel Lazăr nr. 1;

š     Ordinul Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5655/18.11.2010 privind înființarea Grupului Școlar „ Arany Janos ” din mun. Salonta începând cu data de 01.09.2011;    

š     Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 10, art. 62, art. 102, art. 103, art. 104 alin (2) lit. d, art. 112;

š     Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin.6 lit. a ),  pct. 1 și art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Modificarea art. 2 din HCLMS nr. 25/17.02.2017 privind stabilirea cuantumului chiriei și perioadei de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „ Arany Janos ”, care va avea următorul cuprins:

„ Încheierea pe o perioadă de 1 an a unui contract de închiriere între Consiliul Local Salonta și Parohia Reformată Salonta pentru imobilul situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „ Arany Janos ”.

Art.2. Încheierea contractului de închiriere a imobilului situat pe str. Aurel Lazăr nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Salonta, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic „ Arany Janos ”, până la data de 03.03.2018.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SDU  și Serviciul Economic

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

            Instituția Prefectului - Județul Bihor

            Primarul Municipiului Salonta

            Viceprimarul Municipiului Salonta

            Serviciul Dezvoltare Urbană      

            Serviciul Economic

            Parohia Reformată Salonta

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                       SECRETAR

                                                                                                           Ivanciuc Patricia

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.133

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

                                                                                        

H O T Ă R Â R E

Privind oferta Parohiei Reformată Salonta cu nr. 5466/24.08.2017

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere

š    Expunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 5466 din 25.08.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană

š    Adresa cu nr. 94/24.08.2017 a Parohiei Reformată Salonta, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Salonta sub nr. 5466/24.08.2017, prin care se oferă spre folosință clădirea situată pe str. Bocskai István nr. 21 cu destinație de Școală și Colegiu, începând cu anul școlar 2017-2018.

š    Adresa 5466/25.08.2017 către Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Arany János” prin care se solicită Hotărârea CA cu privire la necesitatea clădirii în procesul educațional desfășurat în cadrul Liceului Teoretic Arany Janos

š    Răspunsul nr. R/5466/25.08.2017 a doamnei director Tornai Melinda.

š    Hotărârea Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Arany Janos tranmisă prin adresa nr.1935/29.08.2017, înregistrată la nr.5525/29.08.2017

š    Circulara Ministerului Educației Naționale cu nr. 440/2013 prin care specifică faptul că preluarea în reațeaua școlară a unor imobile pe bază de contract este de competența exclusivă a consiliilor locale de pe raza localității unde își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar

š    Legea educației naționale nr. 1/2011 art. 112 prevede posibilitatea includerii în rețeaua școlară a unor imobile în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, a căror proprietari sunt alte persoane fizice sau juridice.

š    Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 91/18.08.2017 privind lucrarea ”Construire corp nou (școală și colegiu pentru diasporă) în regim P+3E și corp centrală termică S+P pe str. Bocskai Istvan nr. 21 urmând a se înscrie în CF nr. 107428 cu nr. cad 107428

š    HCLMS 06/26.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Municipiului Salonta în anul școlar 2017-2018

š    HCLMS 7/2016 pentru modificarea și republicarea HCLMS 142/31.07.2013 privind desfășurarea activității de învățământ începând cu anul școlar 2013-2014 în unitățile de învățământ din municipiul Salonta

š    Prevederile Codului Civil art. 2146 și următoarele

În temeiul art 36, alin 6 lit a pct. 1, art. 45 alin 3 al Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. (1) Acceptarea ofertei Parohiei Reformată Salonta, formulată prin adresa nr. 94/2017, înregistrată sub nr. 5466/24.08.2017, de a pune la dispoziția Consiliului local Salonta, cu titlu gratuit, pe un an, începând cu anul școlar 2017-2018 imobilul situat pe str. Bocskai István nr. 21 cu toate anexele existente, care urmează a se înscrie în CF nr. 107428 nr. cad. 107428.

 (2) Acceptarea clauzelor solicitate a fi incluse în Contractul de dare în folosință gratuită în cuprinsul ofertei, punctele 7 și 8 condiționându-se de neperturbarea procesului educațional, verificările și conferințele să se desfășoare în afara programului educațional.

Art.2. Aprobarea încheierii unui contract de dare în folosință gratuită, pentru imobilul situat pe str. Bocskai István nr. 21 în urma înscrierii construcției în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară de către proprietar.

Art.3. Împuternicirea domnului Primar de a semna Contractul de dare în folosință gratuită cu reprezentanții Parohiei Reformată Salonta.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Serviciul Dezvoltare Urbană și Serviciul Administrație Publică Locală

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică la:

-        Instituția Prefectului județului Bihor

-        Primarul municipiului Salonta

-        Biserica Reformată Salonta

-        Serviciul Economic

-        Serviciul de Dezvoltare Urbană

-        Serviciul Administrație Publică Locală

-        Inspectoratul Școlar – Județul Bihor

-        Liceul Teoretic Arany Janos Salonta

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                     SECRETAR

                                                                                         Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.134

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Salonta în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Salonta pentru anul școlar 2017-2018

          Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Referatul de specialitate nr. 5087/5408/5430/ 5472/24.08.2017          privind numirea reprezentanților CLMS în CA ale unităților de învățământ din mun. Salonta al serviciului de administrație publică locală

š    HCLMS nr.55/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților CLMS în CA ale unităților de învățământ din municipiul Salonta pentru anul școlar 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare,

š    cererea nr.2723/02.08.2017, înregistrată la noi la nr.5087/2017, a Liceului Tehnologic nr.1 Salonta

š    cererea nr.1894/22.08.2017, înregistrată la noi la nr.5408/2017, a Liceului Teoretic Arany Janos Salonta

š    cererea nr.2052/21.08.2017, înregistrată la noi la nr.5430/2017, a Colegiului Național Teodor Neș Salonta

š    cererea nr.1921/24.08.2017, înregistrată la noi la nr.5472/2017, a Grădiniței cu program prelungit „Toldi” Salonta,

š    Prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale,

š    Ordinul 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,

š    Avizul comisiei de specialitate

În temeiul art.36 alin.6 lit.a) pct.1 și 45 alin.1 din Legea 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Numirea a doi reprezentanți ai CLMS în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Teodor Neș”  Salonta, după cum urmează:

Ø    Boit Nicolae

Ø    Nagy Árpád

Art.2. Numirea a trei reprezentanți ai CLMS în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Arany János” Salonta, după cum urmează:

Ø    Balogh Péter

Ø    Szász Dénes

Ø    Szijjartó Szilárd

Art.3. Numirea a trei reprezentanți ai CLMS în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr.1 Salonta, după cum urmează:

Ø    Gyulai Sándor

Ø    Vesa Ioan

Ø    Toma Cristian

Art.4. Numirea a doi reprezentanți ai CLMS în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Toldi”, după cum urmează:

Ø    d-l Sala Răzvan

Ø    d-l Cseke Sándor

Art.5. Durata mandatului fiecăruia dintre reprezentanții desemnați mai sus este pentru anul școlar 2017-2018.

Art.6. Mandatul este dat în limita competențelor stabilite în sarcina Consiliilor de administrație de Legea educației naționale nr.1/2011 și prin Ordinul 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele desemnate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                    -    Instituția Prefectului Județului Bihor

                    -    Primarul municipiului Salonta

-       Persoanele desemnate;

-       Unitățile de învățământ

-       Serviciul APL

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                        SECRETAR

                                                                                               Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.135

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Salonta în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile de învățământ din municipiul Salonta

            Consiliul Local al municipiului Salonta

          Având în vedere:

š     Referatul de specialitate nr.5408/5089/5432/5472/24.08.2017        pentru numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Salonta în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile de învățământ din municipiul Salonta

š     Adresele:

o      nr. 1894/22.08.2017 de la Liceul Teoretic „Arany János” Salonta,

o      nr.2725/02.08.2017 de la Liceul Tehnologic nr.1 Salonta,

o      nr.2054/21.08.2017 de la Colegiul Național „Teodor Neș”  Salonta,

o     nr.1921/24.08.2017 de la Grădinița cu program prelungit „Toldi”,

š     HCLMS 54/2016 pentru desemnarea reprezentanților CLMS în CEAC al unităților de învățământ din municipiul Salonta pentru anul școlar 2017-2018,

š     Prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale,

š     Prevederile OUG 75/2005 cu privire la asigurarea calității în educație, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 36 alin 2. lit. d, alin 6 lit. a pct. 1 și art 45 alin 1 al Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Desemnarea d-lui Vesa Ioan ca reprezentant CLMS în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Colegiului Național „Teodor Neș”  Salonta.

Art.2. Desemnarea d-lui Boiț Nicolae ca reprezentant CLMS în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Salonta.

Art.3. Desemnarea d-lui Szabo Sandor ca reprezentant CLMS în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Liceului Teoretic „Arany János” Salonta.

Art.4. Desemnarea d-nei Buz Ramona ca reprezentant CLMS în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Grădiniței cu program prelungit „Toldi”.

Art.5. Durata mandatului fiecăruia dintre reprezentanții desemnați mai sus este: anul școlar 2017-2018.

Art.6. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevederi contrare.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează persoanele numite.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -    Instituția Prefectului Județului Bihor

                        -    Primarul municipiului Salonta

-        Persoanele desemnate;

-        Unitățile de învățământ

-        Serviciul APL

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                                SECRETAR

                                                                                                         Ivanciuc Patricia

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.136

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea contribuției lunare de întreținere datorate

de persoanele sau susținătorii legali ai beneficiarilor serviciilor UAMS Salonta

 

                    Consiliul Local al municipiului Salonta

                    Având în vedere:

š    Expunere de motive - Referatul de specialitate nr.4678/22.08.2017 întocmit de Serviciul APL,

š    Raportul de avizare al Comisiei de specialitate

š    Adresa UAMS Salonta nr.340/05.07.2017, înregistrată sub nr.4678/13.07.2013 prin care se solicită modificarea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora de la 1.000 lei/lună/rezident actual la suma de 1.200 lei/lună/rezident,

š    HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice

š    Prevederile HG nr.412/2003,

š    Prevederile HG nr.459/2010 privind aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară,

š    Prevederile art.102 din Legea nr.292/2011 privind asistența socială,

š    Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

          În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2 și art.45 alin.1 ale Legii nr.215/2001, republicată,

                                                           H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art.1: Majorarea, începând cu 01.09.2017, a contribuției lunare datorate de persoanele sau susținătorii legali ai persoanelor asistate în cadrul UAMS Salonta la suma de 1.200 lei/lună/rezident.

Art.2: (1) Dacă persoana instituționalizată, persoană vârstnică având domiciliul în municipiul Salonta, are venituri mai mici decât contribuția lunară de întreținere și nu are aparținători, susținători legali și/sau reprezentanți legali, diferența până la 1200 lei va fi suportată de la bugetul local în baza unui referat aprobat de ordonatorul principal de credite, la care este anexată ancheta socială efectuată de Compartimentul Asistență Socială Comunitară.

(2) Recalcularea contribuției de întreținere după internare, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei instituționalizate sau ale persoanelor obligate la plata contribuției de întreținere, se efectuează de Unitatea de Asistență Medico-Socială Salonta

Art.3: Persoanele vârstnice, având domiciliul în municipiul Salonta care nu au venituri și nici susținători legali, nu datorează contribuția lunară de întreținere, aceasta fiind asigurată de la bugetul local în baza unui referat aprobat de ordonatorul principal de credite, la care este anexată ancheta socială efectuată de Compartimentul Asistență Socială Comunitară.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Asistență Socială Comunitară și conducerea UAMS Salonta.

          Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:

                    - Instituția Prefectului Județului Bihor

                    - Primarul municipiului Salonta

-       Serviciul APL

-       Serviciul Economic

-       Compartimentul Asistență Socială Comunitară

-       UAMS Salonta

-       Se aduce la cunoștință publică

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                    SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.137

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA


 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării pentru obiectul de investiție

”REABILITAREA TERMICĂ ȘI ZUGRĂVIREA EXTERIOARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SALONTA, STR. ȘARCADULUI NR. 1” a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)


 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

bulletExpunerea de motive – Referatul de specialitate nr. 5068/28.08. 2017 întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană,
bulletRaportul de avizare al comisiei de specialitate,
bulletHotărârea Consiliului Local Salonta nr. 66/27.04.2017, privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 2128/13.03.2017, întocmit de SC. GRAFI TOP SRL COM. BATĂR, SAT ARPĂȘEL, pentru obiectivul ”REABILITAREA TERMICĂ ȘI ZUGRĂVIREA EXTERIOARĂ A UNEI CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SĂLI DE CLASE SITUATĂ ÎN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 SALONTA, STR. ȘARCADULUI NR.1, ÎN REGIM DE P+3E”,
bulletAdresa nr. 89737/19.07.2017, emisă de MDRAP, Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la noi sub nr. 5068/02.08.2017,
bulletPrevederile Art 44 si art 45 din Legea 273/2006 –legea finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
bulletPrevederile Art. 3 alin 4 si Anexa-Sectiunea III punctul 5 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;
bulletPrevederile O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare,
bullet

Prevederile Art. 8 alin. (3) din Ordinul nr. 1851/2013, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013 28180 301 0 46>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

bulletH.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;
bulletH.G. nr.1509/2009 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin (4) lit. a), alin. (6) lit. a) punctul 14; art. 45 alin. (2) si alin. (3) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 

HOTĂRĂȘTE:


 

Art.1. Aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării pentru obiectul de investiție ”REABILITAREA TERMICĂ ȘI ZUGRVĂVIREA EXTERIOARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SALONTA, STR. ȘARCADULUI NR. 1” a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013 republicat, prevăzute în devizul general, după cum urmează:


 

Nr. crt. Categorii de cheltuieli Valoare cu TVA, conform devizului general – lei -
1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 1.190
2 Studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții 0.000
3 Studiile de teren 0.476
4 Studiile de specialitate 0.000
5 Expertizele tehnice și/adit energetic 0.000
6 Asistență tehnică 1.785
7 Consultanță 0.000
8 Taxe pentru obținerea de avize/acorduri și autorizații 2.500
9 Organizarea procedurilor de achiziții 0.000
10 Active necorporale 0.000
11 Cheltuieli conexe organizării de șantier 0.595
12 Comisionane, cote, taxe, costuri credite 0.000
13 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar 0.000

 
TOTAL: 6.546


 

Art.2. Obiectivul de investiții „REABILITAREA TERMICĂ ȘI ZUGRVĂVIREA EXTERIOARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SALONTA, STR. ȘARCADULUI NR. 1”, se realizează pe imobilul înscris în domeniul public al municipiului Salonta, prevăzut la poziția nr. 616 din Anexa nr. 3 la HG nr. 970/2002, modificată și completată prin HG nr. 1509/2009 și disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în Proiect.

Art.3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Salonta.

Art.4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului orașului Salonta.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:

bulletInstituția Prefectului județului Bihor
bulletPrimarul municipiului Salonta
bulletViceprimarul municipiului Salonta
bulletServiciul de Dezvoltare Urbană
bulletServiciul Economic
bulletBiroul de Urbanism
bulletMinisterul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură.


 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează:

Vesa Ioan SECRETAR

Ivanciuc Patricia


 


 


 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.138

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E

privind soluționarea cererii nr. 4862/28.08.2017 a d-lui Deputat Găvrilă Ghilea pentru închirierea unui spațiu în vederea amenajării unui Cabinet parlamentar

 

Consiliul local al Municipiului Salonta.

Având în vedere:

·        Cererea nr. 4862/28.08.2017 a d-lui deputat Gavrilă Ghilea, în temeiul prevederilor art. 40 alin (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, modificată și  republicată,

·        Cererea d-lului Deputat Roman Ioan-Sorin care renunță la spațiul închiriat în cadrul Primăriei Salonta,

·        Referatul de specialitate nr.  4862 din 29.08.2017 al Serviciului de Dezvoltare Urbană;

·        Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

·        Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, modificată și republicată;

·        Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. a) și art.45 alin.3 din Legea 215/2001 republicată privind administrația publică locală,

 

            HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Ia act  de încetarea prin acordul părților, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, a Contractului de închiriere nr. 8535/24.01.2013 având ca obiect spațiul cu suprafața de 24 mp situat în imobilul din Salonta, str. Republicii nr. 1, cam. 4.

Art.2. Aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 24 mp din imobilul situat în Salonta str. Republicii nr. 1, cam. 4, parter, aparținând domeniului public al municipiului Salonta, în vederea organizării și funcționării Cabinetului parlamentar  - Deputat Găvrilă Ghilea, până la data de 31 dec. 2017– cu posibilitatea prelungirii contractului, condiționat de plata tuturor obligațiilor financiare rezultate din contract la data expirării acestuia.

Art.3. Potrivit Hotărârii CLM Salonta nr. 03/26.01.2017, chiria lunară pentru spațiu este de 0,34 lei /mp/lună în consecință chiria pentru spațiul închiriat va fi de 8,16 lei/lună, sumă ce se va reactualiza anual prin hotărâre a CLMS, noul tarif urmând a se aplica începând cu 1 ianuarie a fiecărui an.”

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Dezvoltare Urbană.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Bihor;

Primarului Municipiului Salonta;

Serviciului de Dezvoltare Urbană;

Biroului de Impozite și Taxe Locale;

D-l Deputat Roman Ioan Sorin;

D-l deputat Găvrilă Ghilea

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Ivanciuc Patricia

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr.139

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Salonta și a supleantului acestuia pentru luna septembrie 2017

 

 

Consiliul Local al municipiului Salonta

Având în vedere:

š    Prevederile art. 35 și ale art.41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, referitoare la alegerea președintelui de ședință,

š    Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Salonta, modificat,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

Art.unic: - (1) Alegerea ca președinte de ședință a Consiliului Local  Salonta pentru luna septembrie 2017 a d-lui consilier Balogh Peter.

(2) Alegerea ca președinte de ședință supleant al Consiliului Local al municipiului Salonta pentru luna septembrie 2017 a d-lui consilier Boiț Nicolae.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         Contrasemnează:

               Vesa Ioan                                                                       SECRETAR

                                                                                                Ivanciuc Patricia

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 31 AUGUST 2017

Nr. 140