Hotararea nr. 141
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de 21.09.2017

horizontal rule

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Salonta

din data de 21.09.2017

 

 

         Consiliul Local al municipiului Salonta

         Având în vedere:

š    Propunerea d-lui primar cu privire la ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Salonta din data de 21.09.2017, propunere cuprinsă în Dispoziția nr. 460 din data de 19.09.2017,

         În conformitate cu art. 39 alin. 2 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

          Art.unic: - Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de 21.09.2017, după cum urmează:  

 

1.     Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.5823/11.09.2017 privind aprobarea Studiului de impact întocmit pentru investiția  Realizare fermă zootehnică de vaci de carne pentru SC VONASAGRO FERMA SRL.

2.     Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4984/15.09.2017 privind acordarea unui aviz de principiu pentru extinderea intravilanului UAT Salonta.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 Contrasemnează:

            Balogh Peter                                                                           SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia Edith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONTA, 21 SEPTEMBRIE  2017

Nr.141