Recepție lucrări de construcții


Documentaţie necesară pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor

–    convocator comisie de recepţie (formular cam. 11 Parter – se depune la registratura primăriei cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de beneficiarul autorizaţiei pentru realizarea recepţiei);

–    dovada achitării cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcţii – Bihor;

La data stabilită pentru recepţie, prin grija beneficiarului, se vor preda reprezentantului primăriei următoarele documente (ele NU se depun împreună cu convocatorul, ci se prezintă pe teren):

–    referatele proiectanţilor (arhitect, structurist, instalaţii etc);

–    referatul dirigintelui de şantier;

–    copii ale tuturor dispoziţiilor de şantier;

–    certificat de performanţă energetică actualizat;

–    plan de situaţie/ Plan de amplasament actualizat, întocmit de topograf autorizat ANCPI;

–    formularul-tip “PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE la terminarea lucrărilor” (cam. 11 Parter) 2 exemplare originale